T +31 53 303 30 00

 

Affectieschade

TLC International Law > Letselschade  > Affectieschade

Affectieschade

Wanneer iemand letsel oploopt ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een andere partij aansprakelijk is, is het mogelijk om een vergoeding te claimen voor immateriële schade. Deze vergoeding wordt ook wel smartengeld genoemd. Sinds 1 januari 2019 is het niet alleen voor het slachtoffer zelf, maar ook voor nabestaanden en naasten van een slachtoffer met ernstig en blijvend letsel als gevolg van een ongeval mogelijk om een vergoeding te krijgen voor het leed en de pijn die zij ervaren door de gebeurtenis. Deze vorm van immateriële schade wordt ook wel affectieschade genoemd.

Wettelijke grondslag

De wettelijke grond voor het vergoeden van affectieschade kan worden gevonden in art. 6:107 en 6:108 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Onder affectieschade wordt verstaan schade in verband met verdriet om overlijden of door ernstig en blijvend letsel gekwetst raken van een naaste. In het Besluit Affectieschade zijn vaste bedragen neergelegd die variëren van € 12.500,- tot € 20.000,-. In de wet is bepaald wie als naasten dienen te gelden en wie dus aanspraak zouden kunnen maken op een affectieschadevergoeding. Het gaat om de volgende naasten:

  • Echtgenoot of geregistreerde partner, die ten tijde van de gebeurtenis niet van tafel en bed gescheiden was van het slachtoffer.
  • De levensgezel van het slachtoffer, die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam met deze een gemeenschappelijke huishouding voert.
  • Degene die ten tijde van de gebeurtenis de ouder van het slachtoffer is.
  • Het kind van het slachtoffer ten tijde van de gebeurtenis.
  • Degene die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg voor het slachtoffer heeft.
  • Degene voor wie het slachtoffer ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg heeft.
  • Een andere persoon die in een zodanige nauwe persoonlijke relatie tot het slachtoffer staat, dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat hij als naaste aanspraak heeft op de vergoeding van affectieschade.

 

Verschil met shockschade

Affectieschade is niet hetzelfde als shockschade. In het bekende Taxibus-arrest (HR 22 februari 2002, NJ 2002, 240) heeft de Hoge Raad aanvaard dat nabestaanden van slachtoffers van een verkeersongeval onder omstandigheden recht hebben op vergoeding van shockschade. Bij shockschade bent u dus zelf getuige geweest van een bijzonder ernstig ongeval of de gevolgen daarvan. Daarnaast komt shockschade inmiddels al ruim twintig jaar voor vergoeding in aanmerking, terwijl affectieschade pas een kleine drie jaar wordt vergoed.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere letselschade kwesties? Benader dan gerust onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.