T +31 53 303 30 00

 

Algemene Voorwaarden

Neem contact op voor vrijblijvend advies

Algemene voorwaarden Coöperatie TLC Nederland U.A.

 

1. Definities

1.1 Coöperatie TLC Nederland, h.o.d.n. TLC Advocaten. TLC Advocaten is een coöperatie met
uitgesloten aansprakelijkheid. Advocaten werkzaam binnen de coöperatie zijn lid van deze
coöperatie en hun aansprakelijkheid is beperkt tot de inbreng in de coöperatie.

 

1.2 Opdrachtnemer: de onder 1.1 bedoelde (rechtspersoon) aan wie de opdrachtgever blijkens de
opdrachtbevestiging de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

 

1.3 Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het
verrichten van werkzaamheden.

 

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht,
daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, die wordt
gegeven aan TLC Advocaten, tenzij voorafgaand aan het tot stand komen van de opdracht
anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van
de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.2 De overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand doordat die door of namens TLC
Advocaten is aanvaard. TLC Advocaten kan daarbij slechts worden vertegenwoordigd door
aan het kantoor verbonden advocaten. In afwijking van artikel 7:404 B.W. staat het TLC
Advocaten steeds vrij te bepalen door welke advocaat/advocate de werkzaamheden, nodig
voor de uitvoering van de opdracht, zullen worden uitgevoerd.

 

3. Opdracht(en) en aanvaarding

3.1 Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan TLC Advocaten die derhalve als enige
opdrachtnemer geldt. Tussen de opdrachtgever en de persoon die krachtens enige
rechtsverhouding tot TLC Advocaten de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is,
komt geen overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op de uitvoering
door die persoon in de zin van artikel 7:404 BW wordt gegeven. Het bepaalde in artikel 7:404
BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. De opdracht omvat de bevoegdheid om
namens en voor rekening van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht
rechtshandelingen te verrichten.

 

3.2 Opdracht door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer geschiedt door ontvangst door de
opdrachtnemer van een ongewijzigde en zonder voorbehoud door opdrachtgever getekende
opdrachtbevestiging.

 

3.3 Aanvaarding van de opdracht door de opdrachtnemer geschiedt na ontvangst van de onder
3.1 bedoelde opdrachtbevestiging en indien een voorschot is gevraagd, niet eerder dan na
ontvangst van het in artikel 5 bedoelde voorschotbedrag.

 

3.4 Op sommige werkzaamheden van TLC Advocaten is de Wwft (Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme) van toepassing. In verband daarmee kan TLC
Advocaten verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden
bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL). TLC Advocaten houdt zich aan de
meldplicht ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
(Wwft). Verwezen wordt naar de website van de FIU. Op grond van de Wwft mag TLC
Advocaten een opdrachtgever niet op de hoogte brengen van een dergelijke melding.

 

4. Beëindiging

4.1 Zowel de opdrachtgever alsook de opdrachtnemer is gerechtigd een opdracht te beëindigen
indien er tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer verschil van mening bestaat over de
wijze waarop de opdracht moet worden uitgevoerd en dit geschil (naar mening van beiden)
niet in onderling overleg kan worden beëindigd, zal de opdrachtnemer zich terugtrekken,
waarbij de opdrachtgever gehouden is de tot aan de ontvangst verrichte en daarna nog voor
een goede beëindiging van de opdracht noodzakelijke werkzaamheden bestede tijd te
vergoeden tegen het overeengekomen tarief, verhoogd met kantoorkosten en met vergoeding
van verschuldigde kosten ter zaken van derden ingeroepen diensten.

4.2 De beëindiging kan enkel schriftelijk gebeuren.

 

5. Honorarium

5.1 Het voor de opdracht(en) geldende honorarium is het honorarium zoals dat in de
opdrachtbevestiging is vastgelegd.

5.2 Het kantoor is bevoegd de opdrachtgever maandelijks een declaratie te zenden voor het door
het kantoor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

5.3 TLC Advocaten is te allen tijde gerechtigd voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden
een voorschot te verlangen ter zekerheidsstelling van de betaling van de declaraties.

5.4 TLC Advocaten brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in
beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief, alsmede gemaakte kosten van derden, tenzij
anders overeengekomen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

5.5 Betaling van de declaraties van TLC Advocaten dient te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum; voorschotdeclaraties per omgaande. Zolang de declaratie niet is voldaan door
de opdrachtgever, is TLC Advocaten gerechtigd haar werkzaamheden zolang op te schorten
tot algehele betaling is verkregen. Ingeval van overschrijving van de betalingstermijn, is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim en met onmiddellijke ingang vertragingsrente
verschuldigd gelijk aan de gelden wettelijke (handels)rente. Indien TLC Advocaten
incassomaatregelen treft tegen de opdrachtgever, komen de buitengerechtelijke kosten ter
zake ten laste van opdrachtgever met een minimum van 15% van het saldo van de
openstaande declaratie(s) en tenminste € 500,–.

5.6 De werkzaamheden kunnen worden opgeschort als de door TLC Advocaten verzonden
declaraties niet tijdig zijn betaald of indien geen voorschot ter dekking van de werkzaamheden
voorhanden is. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. Opschorting
wordt altijd medegedeeld aan de opdrachtgever.

5.7 Bezwaren tegen de hoogte van een declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.

5.8 Een door de opdrachtgever met het kantoor getroffen betalingsregeling vervalt automatisch
zodra de opdrachtgever zich niet aan deze regeling houdt. Het restant is in dit geval ineens
opeisbaar.

5.9 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van TLC
Advocaten en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens TLC Advocaten onmiddellijk
opeisbaar.

 

6. Wijziging honorarium

6.1 De opdrachtnemer kan het honorarium bij schriftelijk bericht wijzigen.

6.2 De opdrachtgever kan binnen 14 dagen na het bericht van de wijziging daartegen reclameren.

6.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de onder 6.2 genoemde termijn reclameert, geldt het
nieuwe honorarium.

 

7. Verschotten

7.1 Verschotten zijn alle bedragen die ten behoeve van de uitvoering van de opdracht door de
opdrachtnemer aan derden zijn betaald, zoals kosten deurwaarders, accountants,
deskundigen, griffierechten, vertaalkosten.

7.2 De opdrachtnemer kan de verschotten onmiddellijk aan de opdrachtgever in rekening
brengen, dan wel daartoe een voorschotbetaling in rekening brengen.

 

8. Verwerking persoonsgegevens

8.1 TLC Advocaten verwerkt persoonsgegevens in het kader van (de uitvoering van) haar
dienstverlening en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Voor zover in het kader van
het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze
persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en
overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

8.2 Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige
verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de
verwerking.

8.3 TLC Advocaten kan daarnaast (al dan niet op verzoek) informatie over haar producten of
diensten (zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen) sturen per post, e-mail, of anderszins, of
telefonisch benaderen. Persoonsgegevens kunnen door TLC Advocaten worden verwerkt voor
de hierboven genoemde doeleinden.

8.4 In het kader van de uitvoering van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens ook
worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld voor zover
noodzakelijk vanwege een internationale opdracht of voor grensoverschrijdende diensten.

8.5 Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan gevonden worden in onze
privacyverklaring, welke is te zien op onze website en ook te downloaden is. Door akkoord te
gaan met onze algemene voorwaarden, gaat u ook akkoord met de genoemde
privacyverklaring en het verwerken van uw noodzakelijke persoonsgegevens.

8.6 Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor
directe marketing doeleinden, door een verzoek tot beëindiging te sturen aan ons kantoor, ter
attentie van mevrouw P. Kuipers.

8.7 U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens en/of, voor zover van toepassing, deze
aan te vullen, te verbeteren en/of te verwijderen. Een verzoek, zoals genoemd in dit 7e lid kunt
u wederom sturen naar ons kantoor, ter attentie van mevrouw P. Kuipers. Ons kantoor zal in
beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een
verzoek tot verwijdering zal ons kantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig
mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende
persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen
verwijdering verzetten

8.8 U bent gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent de
verwerking van uw persoonsgegevens door TLC Advocaten. De Autoriteit Persoonsgegevens
is verplicht deze klacht te behandelen.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 In afwijking van de artt. 7:404, 7: 407 lid 2 en 7:409 BW zijn de leden alsmede degene die
voor of ten behoeve van TLC Advocaten al dan niet in dienstbetrekking werkzaam zijn, niet
persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet als
het nadrukkelijk de bedoeling is dat opdrachten door bepaalde personen zullen worden
uitgevoerd.

9.2 Iedere aansprakelijkheid van TLC Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en)
wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de
polisvoorwaarden voor rekening van TLC Advocaten komt, echter onverminderd hetgeen is
bepaald in artikel 9.6.

9.3 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt
verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag van € 20.000,– dan wel,
indien het honorarium dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht hoger is dan €
20.000,–, tot het bedrag van het met de opdracht samenhangeden honorarium tot een
maximum van € 50.000,–.

9.4 TLC Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door haar, al dan niet in
overleg met de opdrachtgever, ingeschakelde derden. TLC Advocaten gaat ervan uit en
bedingt bij deze, dat alle aan haar gegeven opdrachten tevens de bevoegdheid inhouden om
eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te
aanvaarden. De opdrachtgever vrijwaart TLC Advocaten tegen alle aanspraken van derden,
de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze
samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht,
behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van TLC Advocaten.

9.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 B.W. vervalt het recht op schadevergoeding jegens
TLC Advocaten één jaar (1 jaar) na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect
voortvloeit en waarvoor TLC Advocaten aansprakelijk is. Onder een gebeurtenis als bedoeld
in de vorige volzin wordt niet alleen een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst
begrepen maar ook aanspraken op grond van onrechtmatige daad.

9.6 De in artikel 9.2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval TLC
Advocaten aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de
opdracht gebruikte appratuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen
uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of
niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De opdrachtgever geeft TLC
Advocaten het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust
zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.

9.7 TLC Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de
uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden. De opdrachtgever machtigt TLC
Advocaten om algemene voorwaarden (met eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen)
bedongen door deze derden te aanvaarden, ook ten behoeve van de opdrachtgever en
namens hem, en vrijwaart TLC Advocaten voor aanspraken van die derden in verband met
claims van de opdrachtgever jegens die derden.

 

10. Geschillen

10.1. Ons kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

10.2 Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze
dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het
reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een
particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen
een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter.
Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van
bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie
stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de
opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in Arbitrage.

10.3 Als interne klachtenfunctionaris is aangewezen de heer mr. C.A.M. Luttikhuis.

10.4 Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten over onze dienstverlening met u tot een
oplossing te brengen, dan kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie
Advocatuur.

10.5 De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door
ondertekening van de opdrachtbevestiging, waarin naar de regeling wordt verwezen. Voor een
korte uitleg van de klachten- en Geschillenregeling Advocatuur wordt verwezen naar:
www.degeschillencommissie.nl

 

11. Wijziging algemene voorwaarden
11.1 TLC Advocaten heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
11.2 TLC Advocaten zal u per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
11.3 De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat u hiervan op de
hoogte bent gesteld van kracht zijn.
11.4 Indien u niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft u het recht de
overeenkomst te ontbinden.

 

12. Overige bepalingen
12.1 De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeven van degene
die een opdracht van een opdrachtgever aan TLC Advocaten krachtens enige
rechtsverhouding tot TLC Advocaten uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, waaronder in
het bijzonder ook alle advocaten, medewerkers, fiscalisten en alle overige personen die bij,
voor of namens TLC Advocaten werkzaam zijn, direct of indirect, al dan niet als partner,
alsmede derden die door TLC Advocaten zijn ingeschakeld.
12.2 Indien een of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet
afdwingbaar zullen zijn, dan worden zij reeds nu voor alsdan vervangen door bepalingen
waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet
afdwingbare bepaling. Op de rechtsverhouding tussen TLC Advocaten en de opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen TLC
Advocaten en de opdrachtgever voortvloeien, kunnen ter beslechting uitsluitend aan de
rechtbank Overijssel, bevoegde rechter te Almelo worden voorgelegd. In het geval TLC
Advocaten als eisende partij optreedt, heeft zij de keuze het geschil aanhangig te maken bij
een andere rechter dan de in deze bepaling genoemde.
12.3 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal verkrijgbaar. Ingeval van enig
geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de
Nederlandse tekst en de betekenis daarvan bindend zijn.