T +31 53 303 30 00

 

De arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 augustus 2022

TLC International Law > Arbeidsrecht  > De arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 augustus 2022

De arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 augustus 2022

Op uiterlijk 1 augustus 2022 moet de Nederlandse wet zijn aangepast. De reden hiervan is de Europese Richtlijn. Deze moet zorgen voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Er is  nog veel onduidelijk over de nieuwe wet, maar onderstaand de drie belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Kosteloos aanbieden van scholing

Het studiekostenbeding wordt beperkt. Per 1 augustus 2022 dient verplichte scholing kosteloos te worden aangeboden. Het gaat hier om kosten die vanuit de wet of de CAO verplicht zijn gesteld en noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie. In het wetsvoorstel staat daarnaast dat de tijd die met deze scholing gemoeid gaat, wordt aangemerkt als werktijd. De verplichting zou niet van toepassing zijn op scholing voor het verkrijgen of behouden van een beroepskwalificatie.

Ook is nog onduidelijk of de verplichte scholing gaat gelden voor enkel de onbepaalde tijdscontracten of ook voor de bepaalde tijdscontracten en flexcontracten. Kijkend naar het doel van de Richtlijn zal de opleidingsverplichting waarschijnlijk voor alle contracten gaan gelden.

In het Wetsvoorstel is wel opgenomen dat een studiekostenbeding in bepaalde gevallen nog steeds mogelijk is. Het is daarom van belang om de studiekostenbedingen te bekijken en in lijn te maken met de te verwachten wetswijzigingen. Het is van belang dat er sprake is van een helder beleid in uw onderneming over verplicht te volgen studies en overige studies.

Geen verbod op nevenwerkzaamheden

Op dit moment is het opnemen van een verbod op nevenwerkzaamheden in een arbeidsovereenkomst heel gebruikelijk. De werkgever mag de werknemer niet meer belemmeren om buiten het werkrooster, ook werkzaamheden te verrichten voor een andere werkgever. Een zogenaamd nevenwerkzaamhedenbeding mag alleen nog als hiervoor een ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’ is. Hierbij kan gedacht worden aan een overtreding van de Arbeidstijdenwet door de nevenwerkzaamheden.

Informatieverplichting

In artikel 7:655 BW staat opgesomd welke informatie schriftelijk aan de werknemer verstrekt dient te worden bij indiensttreding, zoals functie, aanvang van het dienstverband, salaris etc. De informatieplicht van de werkgever wordt verduidelijkt en uitgebreid. Een werkgever moet vanaf 1 augustus 2022 bijvoorbeeld informatie verstrekken over werk- en rusttijden, het opleidingsbeleid en procedures bij ontslag inclusief de daarbij horende termijnen.

Op het niet nakomen van deze verplichting staat een sanctie ter hoogte van de daardoor geleden schade. Deze schade zal lastig vast te stellen zijn. Ook lijkt de bewijslast van die geleden schade in eerste instantie bij de werknemer te liggen.

Deze informatieverplichting brengt een administratieve last op de werkgever. Het is aan te raden om de procedures en informatie op te nemen in een personeelsreglement. Let hierbij wel op dat de bewijslast voor de ontvangst van dit reglement bij de werkgever ligt.

Het is nog niet bekend of deze verplichtingen ook gelden voor overeenkomst aangegaan vóór 1 augustus 2022.

Vragen

Heeft u vragen over deze blog of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van arbeidsrecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.