T +31 53 303 30 00

 

Around the globe: letselschade in het buitenland – BELGIË

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht  > Around the globe: letselschade in het buitenland – BELGIË

Around the globe: letselschade in het buitenland – BELGIË

Inleiding

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op vakantie. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment kunt u verzeild raken in allerhande juridische regels omtrent verkeersaansprakelijkheid. De regels over verkeersaansprakelijkheid verschillen per land. Raakt u betrokken bij een verkeersongeval in het buitenland, dan is het recht van het land van het ongeval toepasselijk. Dit is conform het Haags verkeersongevallenverdrag. In deze blog zullen we de rechtsregels behandelen die gelden mocht u letselschade oplopen in België.

Grondslag

België kent – net als Nederland – twee soorten burgerlijkrechtelijke aansprakelijkheden. De contractuele en buiten contractuele aansprakelijkheid. Verkeersongevallen vallen in de tweede categorie. Volgens artikel 1382 BW “verplicht elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade is ontstaan die te vergoeden.” Naast een handelen, is men ook aansprakelijk voor schade ontstaan door een nalaten of door onvoorzichtigheid, aldus art. 1383 BW.

Ongeluk tussen twee gemotoriseerde voertuigen

Komen twee motorrijtuigen met elkaar in botsing, dan zijn over en weer aansprakelijk voor de geleden schade van de ander. Een eventueel ontslag van deze aansprakelijkheid kan aan de orde zijn indien één van de beide slachtoffers kan aantonen dat de ander een onverschoonbare fout heeft gemaakt. Voor jonge verkeersdeelnemers (jonger dan 14 jaar) biedt de Belgische wet een extra bescherming. Op hen is de uitsluiting wegens een onverschoonbare fout niet toepasselijk. Deze leeftijdsgrens lijkt te zijn ingegeven door recente studies waaruit blijkt dat kinderen tot hun veertiende nog niet in staat zijn de gevaren van het verkeer te onderkennen

Schadevergoeding

De Belgische benadering met betrekking tot de vergoeding van personenschade komt min of meer overeen met die in Frankrijk. Zowel de stoffelijke als de lichamelijke schade komt op gelijke wijze voor vergoeding in aanmerking, waarbij wordt uitgegaan van het beginsel van volledige schadevergoeding. Vereist wordt daarbij dat tussen fout en schade een oorzakelijk verband bestaat. Het slachtoffer kan in geval van letsel naast de geleden materiële schade ook smartengeld (dommage moral) vorderen. In België kent men anders dan in Frankrijk een afzonderlijke vergoeding toe voor de immateriële schade geleden gedurende de tijdelijke invaliditeit. In geval van overlijden van het slachtoffer komt in België van oudsher aan de naaste verwanten een zelfstandige vordering tot smartengeld toe.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen over deze blog of bent u slachtoffer geworden van een ingrijpende gebeurtenis ten gevolge waarvan u letselschade heeft opgelopen? Dan kunt u contact opnemen met onze letselschaderecht specialisten mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of met mr. Anne Hoekman ( hoekman@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.