T +31 53 303 30 00

 

Around the globe: letselschade in het buitenland – SPANJE

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht  > Around the globe: letselschade in het buitenland – SPANJE

Around the globe: letselschade in het buitenland – SPANJE

Inleiding

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op vakantie. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment kunt u verzeild raken in allerhande juridische regels omtrent verkeersaansprakelijkheid. De regels over verkeersaansprakelijkheid verschillen per land. Raakt u betrokken bij een verkeersongeval in het buitenland, dan is het recht van het land van het ongeval toepasselijk. Dit is conform het Rome II verdrag. In deze blog zullen we de rechtsregels behandelen die gelden mocht u door een ongeval letselschade oplopen in Spanje.

Grondslag

In Spanje is de grondslag voor aansprakelijkheid bij een ongeval gebaseerd op artikel 1902 Código Civil 152. Er ontstaat een verplichting tot schadevergoeding, indien er door schuld of nalatigheid schade is ontstaan. De benadeelde moet aantonen dat de veroorzaker bij zijn handelen niet de vereiste zorgvuldigheid heeft betracht. Deze algemene aansprakelijkheid gebaseerd op schuld wordt in de rechtspraak veelvuldig geobjectiveerd door omkering van de bewijslast of door aanname van een vermoeden van schuld.

Tweesporenstelsel

Kenmerkend voor het Spaanse schadevergoedingsrecht is het tweesporenstelsel. Het tweesporen beleid houdt in dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid kan ontstaan door middel van een strafrechtelijke of een burgerrechtelijke onrechtmatige daad. Het gevolg hiervan is dat de strafrechter mee kan beslissen over de burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid

De bestuurder is in beginsel aansprakelijk voor de volledige geleden schade van het slachtoffer. Er is slechts een zeer beperkte disculpatie mogelijkheid. De bestuurder kan zich exoneren, indien het ongeval uitsluitend te wijten is aan het gedrag of de nalatigheid van het slachtoffer of als er sprake is van overmacht (fuerza mayor extraña). Gebreken aan het motorrijtuig of oorzaken gelegen in de persoon van de bestuurder komen voor rekening van de bestuurder en leveren geen overmacht op.

Schadevergoeding

De Spaanse wet gaat uit van een volledige schadevergoeding. In beginsel wordt alle schade onbeperkt vergoed. Het schadeberekeningssysteem kent zes schadetabellen waarbij ruimte wordt gelaten om bij de waardering van de personenschade rekening te houden met de concrete omstandigheden van het geval. In Spanje wordt in het algemeen de schadevergoeding in de vorm van een lump-sum uitgekeerd.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen over deze blog of bent u slachtoffer geworden van een ingrijpende gebeurtenis ten gevolge waarvan u letselschade heeft opgelopen? Dan kunt u contact opnemen met onze letselschaderecht specialisten mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Anne Hoekman (hoekman@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.