T +31 53 303 30 00

 

Around the globe: letselschade in het buitenland – VERENIGD KONINKRIJK

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht  > Around the globe: letselschade in het buitenland – VERENIGD KONINKRIJK

Around the globe: letselschade in het buitenland – VERENIGD KONINKRIJK

Inleiding

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op vakantie. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment kunt u verzeild raken in allerhande juridische regels omtrent verkeersaansprakelijkheid. De regels over verkeersaansprakelijkheid verschillen per land. Raakt u betrokken bij een verkeersongeval in het buitenland, dan is het recht van het land van het ongeval toepasselijk. Dit is conform het Rome II verdrag. In deze blog zullen we de rechtsregels behandelen die gelden mocht u door een ongeval letselschade oplopen het Verenigd Koninkrijk (Engeland en Wales).

Grondslag

Eerste vereiste voor aansprakelijkheid is schending van een duty to take care, een zorgvuldigheidsnorm die door de rechter wordt ingevuld door de omstandigheden van het geval. Bij de toetsing of al dan niet aan de vereiste standard of care is voldaan wordt aan kinderen vanwege hun jonge leeftijd minder strenge eisen gesteld.

Schadevergoeding

Onder personenschade wordt in het Verenigd Koninkrijk verstaan schade als gevolg van letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood ten gevolge hebbend. Uitgangspunt van het Engelse schadevergoedingsrecht is dat van een zo volledig mogelijke schadeloosstelling (principle of full compensation). Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen worden punitive damages toegekend. In geval van letselschade komt zowel de materiële als immateriële schade van het slachtoffer volledig voor vergoeding in aanmerking. Ook aan naaste verwanten van het slachtoffer alsmede aan de nabestaanden van het slachtoffer in geval van overlijden komt een, weliswaar beperkte, eigen actie toe voor vergoeding van shockschade. Het staat de rechter  vrij te bepalen welke schade hij in het concrete geval voor vergoeding in aanmerking laat komen en op welke wijze hij deze berekent.

In het Engelse schadevergoedingsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen special damages en general damages. Special damages is de materiële schade welke reeds is geleden ten tijde van de terechtzitting of minnelijke schikking. Deze schadepost is exact vast te stellen en levert in de praktijk geen probleem op. Zo wordt de tot aan de dag van de uitspraak concreet geleden inkomensschade op netto basis volledig vergoed alsmede de in deze periode gemaakte medische kosten. General damages omvat de schadeposten welke uit hun aard niet concreet kunnen worden berekend (immateriële schade) alsmede die schade welke zich nóg niet concreet laat berekenen omdat zij in de toekomst is gelegen (bijv. toekomstige inkomensschade). Zoals gezegd geldt het uitgangspunt van volledige schadevergoeding in het Engelse schadevergoedingsrecht voor zowel de special damages als de general damages. Het berekenen van de special damages levert meer dan eens problemen op in Engelse procedures.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen over deze blog of bent u slachtoffer geworden van een ingrijpende gebeurtenis ten gevolge waarvan u letselschade heeft opgelopen? Dan kunt u contact opnemen met onze letselschaderecht specialisten mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Anne Hoekman (hoekman@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.