T +31 53 303 30 00

 

Bedrijfsongeval uitzendkracht: welke werkgever is aansprakelijk?

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht  > Bedrijfsongeval uitzendkracht: welke werkgever is aansprakelijk?

Bedrijfsongeval uitzendkracht: welke werkgever is aansprakelijk?

Voor een werkgever is het mogelijk om voor de uitvoering van werkzaamheden een uitzendkracht in te schakelen. Deze werkgever kan daartoe een uitzendbureau inschakelen. De uitzendkracht wordt vervolgens door een uitzendbureau uitgezonden naar een opdracht. Een uitzendovereenkomst heeft wettelijk te gelden als een arbeidsovereenkomst. Tussen de werkgever die een uitzendkracht inschakelt en de uitzendkracht zelf bestaat geen arbeidsovereenkomst. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen zich ook bij de uitzendkracht bedrijfsongevallen voordoen. In artikel 7:658 BW is voor de uitzendkracht de mogelijkheid neergelegd zijn werkgever in dat geval aansprakelijk te stellen voor de geleden en nog te lijden schade. Wie kwalificeert in dit geval als werkgever en kan door de uitzendkracht worden aangesproken? Is dat de formele werkgever, namelijk het uitzendbureau, of de materiële werkgever, namelijk de inlener? De rechtbank Rotterdam heeft zich onlangs over deze vraag uitgelaten (ECLI:NL:RBROT:2023:9313). In deze blog wordt deze uitspraak uiteengezet.

Formele en materiële werkgever

De werkgever is partij bij de arbeidsovereenkomst en betaalt in ruil voor arbeid loon aan de werknemer. Met betrekking tot het inlenen van arbeid kwalificeert het uitzendbureau aan de definitie van een formele werkgever. Deze formele werkgever voldoet aan voornoemde definitie. Naast de formele werkgever kennen we de materiële werkgever. Deze werkgever oefent in de praktijk de gezagsrelatie uit. De materiële werkgever is de inlener, te weten de werkgever die een uitzendkracht heeft ingeschakeld.

Werkgeversaansprakelijkheid

De wet verplicht een werkgever zorg te dragen voor een hoog veiligheidsniveau van de werkruimte, de werktuigen en de gereedschappen en van de organisatie van de betrokken werkzaamheden. In dat kader is de werkgever verplicht de veiligheidsmaatregelen te treffen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter voorkoming van ongevallen die zich bij de uitoefening van de werkzaamheden door de werknemer zouden kunnen voordoen. Niet snel kan worden aangenomen dat de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan en dus niet aansprakelijk is voor de door de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden geleden schade. Welke veiligheidsmaatregelen van de werkgever verlangd mogen worden en op welke wijze de werkgever de werknemer dient te instrueren, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Uitspraak rechtbank Rotterdam

Op 26 april 2022 is een uitzendkracht aan het werk als productieoperator bij een bedrijf. Twee collega’s van de uitzendkracht gebruikten een vorkheftruck om de uitloop van een mengtrommel naar boven te tillen. Beide collega’s beschikten niet over een certificaat om deze heftruck te mogen besturen. De collega die de heftruck bediende heeft niet gezien dat de uitzendkracht assistentie verleende en heeft enkel opgemerkt dat zijn andere collega aangaf zijn handen te hebben weggehaald nadat de deksel van de mengtrommel verwijderd was. De uitzendkracht had daarentegen zijn hand nog niet weggehaald tussen de lepels van de vorkheftruck. Tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden komt de uitzendkracht met zijn hand klem te zitten en loopt daarbij letsel op aan zijn pink. De uitzendkracht stelt de inlener aansprakelijk voor de geleden en te lijden materiële en immateriële schade die voortvloeit uit het bedrijfsongeval van 26 april 2022.

De inlener had namelijk volgens de rechtbank de procedure voor het verwijderen van de deksel schriftelijk moeten vastleggen. Vervolgens hadden de werknemers van deze procedure op de hoogte gesteld moeten worden. Daarnaast had de inlener eveneens toe moeten zien op naleving van deze procedure. Ten tijde van het ongeval was er ook geen voorman aanwezig die toezicht hield op de werknemers. Bovendien werd de vorkheftruck bestuurd door twee collega’s die daartoe niet bevoegd waren. Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de inlener de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden en dat bij de naleving van de zorgplicht het bedrijfsongeval voorkomen had kunnen worden.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere aansprakelijkheids- en/of letselschadekwesties? Benader dan gerust een van onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn we te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl