T +31 53 303 30 00

 

Algemeen

Wat zijn de gevolgen als je je niet houdt aan de wetgeving uit de AVG?

Het gebruik van persoonsgegevens is als ondernemer zijnde aan de orde van de dag. Bedrijven verzamelen persoonlijke gegevens van klanten, werknemers en andere belanghebbenden om hun bedrijfsactiviteiten uit te voeren en te verbeteren. Hoewel het gebruik van persoonsgegevens voor bedrijven van cruciaal belang is, kan het ook risico's met zich meebrengen. Wat als het niet in overeenstemming is met de privacywetgeving? De AVG De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds mei 2018 van kracht in de Europese Unie en heeft een aantal belangrijke veranderingen teweeggebracht in de manier waarop bedrijven persoonsgegevens mogen verzamelen, verwerken en bewaren. Maar, wat zijn nu precies persoonsgegevens?...

Continue reading

Aanneming van werk en verborgen gebreken – Grote risico’s voor de aannemer op komst

Met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) worden de risico’s voor aansprakelijkheid bij verborgen gebreken voor de aannemer aanzienlijk groter. Nu geldt nog dat de opdrachtgever moet kunnen bewijzen dat er sprake is van een verborgen gebrek, maar dat gaat veranderen. Huidige regeling In de wet is bepaald dat de aannemer na de oplevering van een werk niet meer aangesproken kan worden voor gebreken die op het moment van de oplevering zichtbaar waren. Dat geldt niet voor zogenaamde ‘verborgen gebreken’ – gebreken die op het moment van de oplevering wel aanwezig waren, maar niet zichtbaar zijn geweest. Voor...

Continue reading

De negatieve BKR-registratie

Als u een hypotheek aanvraagt kunt u ermee worden geconfronteerd: een negatieve BKR-registratie. Dit kan dé reden zijn dat u uw financiering niet rond krijgt. Een BKR-registratie ontstaat als u niet voldoet of kunt voldoen aan uw maandelijkse financiële verplichtingen. U kunt hierbij denken aan het niet betalen van uw hypotheekschuld. Het doel van de BKR-registratie is het waarschuwen van kredietverleners tegen personen met een problematisch kredietverleden én het beschermen van de betrokken persoon zelf tegen het aangaan van nieuwe schulden. Verwijderen Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om de negatieve BKR-registratie te verwijderen. In een recent arrest van de Hoge Raad...

Continue reading

Vrije advocaatkeuze en de rechtsbijstandverzekeraar, deel II

Inleiding Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof d.d. 14 mei 2020 (zie ook ons eerdere blog hierover: https://tlcinternationallaw.com/vrijeadvocaatkeuze/) heeft de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) zich op 31 maart 2021 uitgelaten over de vraag of de rechtsbijstandsverzekeraar ook de advocaatkosten voor buitengerechtelijke procedures dient te vergoeden. Tot op heden is het vrijwel in alle gevallen zo dat de verzekerde enkel recht heeft op vrije advocaatkeuze en dus vergoeding van de advocaatkosten, wanneer er sprake is van een gerechtelijke procedure. Voornoemde is doorgaans vastgelegd in de polisvoorwaarden van de desbetreffende rechtsbijstandsverzekeraar. In de onderhavige kwestie stelde de...

Continue reading

Advocaten starten kort geding tegen de Nederlandse Staat

Limitering van processtukken in hoger beroep Zoals reeds aangekondigd in onze blog van 26 maart 2021, is inmiddels, te weten per 1 april 2021, de nieuwe regel omtrent de limitering van de lengte van processtukken bij de gerechtshoven ingegaan. Indien u onze vorige blog hierover heeft gemist kunt u via deze link de blog teruglezen: https://tlcinternationallaw.com/limiteringprocesstukken/ De Nederlandse Orde van Advocaten (hierna te noemen: NOvA) heeft reeds voor de invoering van de nieuwe regel de nodige bezwaren hieromtrent geuit. De volledige zienswijze die de NOvA in januari naar aanleiding van haar bezwaren heeft ingediend bij het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven, treft u eveneens...

Continue reading

Gerechtshoven stellen limiet aan lengte processtukken in civiele zaken

Aankondiging limitering processtukken De Gerechtshoven hebben eind 2020 aangekondigd dat bepaalde processtukken per 1 april 2021 in pagina’s dienen te worden beperkt tot 15 of 25 pagina’s. Deze limieten worden volgens de afdeling civiel recht van het Gerechtshof Amsterdam ingevoerd om de doorlooptijden van de bij het Gerechtshof aanhangige procedures te verkorten. Immers wordt door het invoeren van voornoemde limieten de omvang van de procesdossiers (in sommige gevallen aanzienlijk) beperkt. Reactie binnen de advocatuur Nu voornoemd voorstel niet met de advocatuur is overlegd is hierdoor grote onrust en onvrede ontstaan binnen de advocatuur. De Nederlandse Orde van Advocaten (hierna te noemen: NOvA) heeft...

Continue reading

Vrije advocaatkeuze en de rechtsbijstandverzekeraar

Vrije advocaatkeuze en de rechtsbijstandverzekeraar   Inleiding Regelmatig ontvangen wij cliënten die voor rechtsbijstand verzekerd zijn bij een rechtsbijstandsverzekeraar. Het is eerder de regel dan de uitzondering dat er in de algemene voorwaarden van de polis staat opgenomen dat er niet in alle gevallen recht bestaat op een vrije advocaatkeuze. Het Europese Hof heeft op 14 mei 2020 de vraag beantwoord tot hoe ver het recht op vrije advocaatkeuze strekt bij een rechtsbijstandverzekering. Verdediging in een gerechtelijke of administratieve procedure Allereerst dient een rechtsbijstandsverzekeraar zorg te dragen dat in de algemene voorwaarden van de polis uitdrukkelijk wordt bepaald dat het de verzekerde vrij staat een...

Continue reading