T +31 53 303 30 00

 

Arbeidsrecht

TLC International Law > Arbeidsrecht

Gerechtshoven stellen limiet aan lengte processtukken in civiele zaken

Aankondiging limitering processtukken De Gerechtshoven hebben eind 2020 aangekondigd dat bepaalde processtukken per 1 april 2021 in pagina’s dienen te worden beperkt tot 15 of 25 pagina’s. Deze limieten worden volgens de afdeling civiel recht van het Gerechtshof Amsterdam ingevoerd om de doorlooptijden van de bij het Gerechtshof aanhangige procedures te verkorten. Immers wordt door het invoeren van voornoemde limieten de omvang van de procesdossiers (in sommige gevallen aanzienlijk) beperkt. Reactie binnen de advocatuur Nu voornoemd voorstel niet met de advocatuur is overlegd is hierdoor grote onrust en onvrede ontstaan binnen de advocatuur. De Nederlandse Orde van Advocaten (hierna te noemen: NOvA) heeft...

Continue reading

Ontslag op staande voet bij dichtknijpen keel van een collega: terecht?

Introductie De kantonrechter in Rotterdam werd onlangs geconfronteerd met een bijzondere casus en moest oordelen over de vraag of het dichtknijpen van de keel van een collega ernstig verwijtbaar handelen oplevert in die zin dat ontslag op staande voet terecht gegeven was (zaaknr. 8798771 VZ VERZ 20-18105). Situatieschets Het betreft hier een werknemer van Coolblue, in dienst als installateur zonnepanelen. De werknemer was tezamen met 3 collega’s op locatie bij een klant. Na een koffiepauze sommeerde de werknemer zijn collega om weer aan het werk te gaan. Dat viel niet in goede aarde en ontaarde in een discussie: de werknemer kwam zelf immers...

Continue reading

Ontslag op staande voet bij zelfquarantaine vanwege Coronaklachten

Introductie Een werkgever besluit de loondoorbetaling van een werknemer te staken en ontslaat hem op staande voet, nu hij zes weken lang thuis is gebleven vanwege het Coronavirus dat zowel bij hem, zijn vrouw alsook bij zijn zoon is geconstateerd. Is dit ontslag terecht? Situatieschets De werknemer is reeds lange tijd in dienst (sinds 3 maart 2008) bij de werkgever in de functie van chef werkplaats. Van belang is dat de werknemer een chronisch zieke vrouw heeft en een zoontje met de leeftijd van zes jaar. Zijn vrouw kan vanwege haar chronische ziekte niet zelfstandig voor haar zoon zorgen. Daarom gaat het zoontje...

Continue reading

Hoge Raad schept duidelijkheid over einddatum arbeidsovereenkomst

Introductie De Hoge Raad heeft zich begin deze maand gebogen over de vraag wanneer de laatste werkdag is indien een arbeidsovereenkomst per 1 maart eindigt. Is de laatste werkdag dan 28 februari of 1 maart? En vanaf welke datum bestaat er geen arbeidsverhouding meer? Deze vraag lijkt op het eerste oog vrij eenvoudig, maar zorgt in de praktijk voor de nodige verwarring. Wat wordt er bedoeld met een einde ‘per’ een bepaalde datum? Situatieschets Voorgaande vraag stond centraal in een procedure tussen ABN Amro en één van haar werknemers. De tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst was door de werkgever opgezegd ‘per 1 maart 2018’....

Continue reading

SERIE: De vaststellingsovereenkomst in detail besproken, deel IX

Introductie Inmiddels hebben wij reeds in meerdere blogs de verscheidene aspecten van de vaststellingsovereenkomst uiteengezet. Meest recentelijk hebben wij de juridische kosten behandeld. Deze week is het tijd voor het laatste onderdeel en daarmee ook het sluitstuk van deze serie. Wij behandelen vandaag de bedenktermijn. Deel IX        De bedenktermijn Bedenktermijn Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 juli 2015 heeft de werknemer het recht om een vaststellingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden en wel binnen 14 dagen na de datum waarop de vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen. Deze termijn wordt verlengd naar 3 weken als het recht...

Continue reading

SERIE: De vaststellingsovereenkomst in detail besproken, deel VIII

Introductie Inmiddels hebben wij reeds in meerdere blogs de verscheidene aspecten van de vaststellingsovereenkomst uiteengezet. Meest recentelijk hebben de juridische kosten behandeld. Deze week gaan wij, in deel 8 van deze reeks, nader in op het finaal kwijtingsbeding. Deel VIII         Finaal kwijtingsbeding Finale kwijting Praktisch alle vaststellingsovereenkomsten kennen aan het einde een bepaling omtrent finale kwijting. Beide partijen verklaren in dit beding dat zij, na het nakomen van de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst, niets meer van elkaar te vorderen hebben. Veelal wordt het volgende beding opgenomen: “partijen verlenen elkaar -na uitvoering te hebben gegeven aan hetgeen voortvloeit uit deze vaststellingsovereenkomst- over en...

Continue reading

SERIE: De vaststellingsovereenkomst in detail besproken, deel VII

Introductie Inmiddels hebben wij reeds in meerdere blogs de verscheidene aspecten van de vaststellingsovereenkomst uiteengezet. Meest recentelijk hebben de beëindigingsvergoeding behandeld. Deze week gaan wij, in deel 7 van deze reeks, nader in op de juridische kosten. Deel VII         Juridische kosten Juridische kosten betaald door de werkgever Voor de werknemer is een vaststellingsovereenkomst complexe materie waarin hij – bezien in zijn algemeenheid – geen expertise heeft. De vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld door de werkgever en gaat – in beginsel – uit van de eigen belangen. De belangen van de werknemer zijn echter ook van belang bij de onderhandelingen. De werknemer doet er dan...

Continue reading

Coronavaccinatie en de AVG

Introductie Sinds een aantal weken is Nederland begonnen met het vaccineren tegen het coronavirus. Omdat het vaccineren niet verplicht is gesteld zal de werkgever wellicht van zijn werknemer(s) willen weten of zij gevaccineerd zijn. Mag de werkgever dit zomaar aan de werknemer vragen? Gezondheidsgegevens Het coronavaccin valt onder de gezondheidsgegevens van de werknemer en is aan te merken als een bijzonder persoonsgegeven, in de zin van artikel 9 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). In beginsel is het verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij de werkgever zich kan beroepen op één van de uitzonderingen. Uitzonderingen In een aantal gevallen mag alleen...

Continue reading

Coronaverlof voor thuiswerkende ouder

Introductie Onlangs is bekend geworden dat de scholen en kinderopvang langer dicht blijven, in ieder geval tot 8 februari 2021. De thuiswerkende ouder komt hiermee steeds meer onder druk te staan en de werkgeversvereniging AWVN pleit voor coronaverlof. Het idee staat nog in de kinderschoenen, maar Duitsland en België gingen ons al voor. In Duitsland krijgt elke ouder in plaats van 10, nu 20 verlofdagen. Alleenstaande ouders hebben in Duitsland zelfs recht op veertig verlofdagen. Toename stress en spanning Het combineren van thuiswerken en lesgeven van de kinderen leidt volgens de werkgeversvereniging tot toenemende stress en spanning bij de thuiswerkende ouder. Op termijn...

Continue reading