T +31 53 303 30 00

 

Familierecht

TLC International Law > Familierecht

Omgangsregeling: het belang van het kind

Introductie Bij de totstandkoming van een omgangsregeling zijn op de eerste plaats de wensen en meningen van de ouders van belang. Wat is echter de invloed van de mening van de minderjarige waar het om gaat? Is ook het belang van het kind van belang? Het Hof in Den Haag gaf onlangs (ECLI:NL:GHDHA:2020:973) antwoord op de vraag hoe de omgang tussen de vader en diens 13-jarige zoon er uit moet zien, nu de ouders er wel over uit zijn dat er contact moet zijn, maar niet over de wijze waarop. Het belang van de minderjarige wordt in overwegende mate meegenomen voor...

Continue reading

Meeroudergezag bij ‘roze gezinnen’

Inleiding Het is al weer enige tijd geleden, maar aan het begin van 2020 is onze collega Pierrette Kuipers met eindcijfer 8 afgestudeerd aan de Open Universiteit en heeft daarmee haar master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Privaatrecht, behaald. Met haar interesse voor het personen- en familierecht, besloot zij haar scriptieonderzoek te verrichten naar de wettelijke verankering van meeroudergezag bij ‘roze gezinnen’, bezien vanuit het perspectief van het kind. In deze blog zal een passage uit haar scriptie worden uitgelicht. Huidig gezagsrecht Uitgangspunt van het gezagsrecht is dat juridische ouders wiens kind binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap worden geboren, gezamenlijk het gezag uitoefenen (artikel 1:251...

Continue reading

Zorgverdeling bij expatgezin: welke rechter is bevoegd?

Zorgverdeling bij expatgezin

Inleiding Het Gerechtshof in Den Haag heeft zich gebogen over de vraag of het Nederlands recht van toepassing is in een gerechtelijke procedure over de zorgverdeling van de ouders ten aanzien van de kinderen, nu zowel de ouders alsook de kinderen in een expatsituatie in de Verenigde Emiraten wonen. Het antwoord wordt gegeven in het arrest d.d. 22 april 2020 (ECLI:NL:GHDHA:2020:937). Brussel II Bis Het Hof is tezamen met de rechtbank van mening dat de bevoegdheid niet kan worden ontleend aan de gebruikelijke Brussel II Bis-verordening, welke verordening normaliter de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de...

Continue reading

Wijziging geboorteverlof per 1 juli 2020

Wijziging geboorteverlof per 1 juli 2020 Auteur: Pierrette Kuipers Inleiding Het afgelopen half jaar stond voor mij in het teken van zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wat was het fijn dat mijn partner – in tegenstelling tot het eerdere geboorteverlof van twee dagen – wettelijk een volle week geboorteverlof kreeg. Per 1 juli 2020 staat echter alweer een wijziging van het geboorteverlof voor de deur. Het geboorteverlof voor vaders (en duo-moeders) gaat weer verder uitgebreid worden. Een goede zaak, als je het mij vraagt! Huidige stand van zaken Per 1 januari 2019 is het geboorteverlof van de kersverse vader al uitgebreid van twee dagen naar één week...

Continue reading

Partneralimentatie en de ondernemer

Partneralimentatie en de ondernemer Auteur: Willeke Krieger Inleiding Moet de rekening-courantschuld worden meegenomen in de berekening van de partneralimentatie? Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft hier het hoofd over gebogen ( 19-03-2020 ECLI:NL:GHARL:2020:2418) Situatie De man heeft een vermogensopstelling overgelegd, waarin aan zijn zijde geen andere bezittingen dan de woning zijn opgenomen, maar waarin wel rekening is gehouden met de rekening-courantschuld aan [A] Beheer B.V. Volgens de vrouw behoren tot het te verrekenen vermogen van de man ook zijn aandeel in de maatschap en de boot. Zij voert aan dat de rekening-courantschuld onnodig is ontstaan en zij acht het onredelijk dat zij zou moeten meedelen in deze...

Continue reading

Stiefouderadoptie

Stiefouderadoptie Auteur: Pierrette Kuipers Inleiding De hedendaagse samenleving verandert continu en blijkt steeds minder conservatief. Steeds meer kinderen groeien op in zogenaamde ‘samengestelde gezinnen’ waarbij naast de twee juridische ouders ook nog een derde ouder aan te wijzen is, bijvoorbeeld een stiefvader. Wilt u het kind van uw nieuwe partner adopteren? Dan is er sprake van stiefouderadoptie. Dit verzoek moet aan strenge voorwaarden voldoen. Eenouderadoptie Eenouderadoptie wordt ook wel stiefouderadoptie genoemd. Indien de stiefouder is gehuwd met de biologische moeder van het kind dan wel een geregistreerd partnerschap is aangegaan, is hij formeel gezien de stiefouder. Eenouderadoptie heeft tot gevolg dat de familierechtelijke banden tussen...

Continue reading

Motivering echtscheidingsverzoek

Motivering echtscheidingsverzoek   Echtscheidingsverzoek Een echtscheidingsverzoek kan worden gedaan op gemeenschappelijk verzoek van beide echtgenoten dan wel op verzoek van één der echtgenoten ingevolge artikel 154 en artikel 151 in samenhang met artikel 150 van het Burgerlijk Wetboek 1. Voor zowel het gemeenschappelijk verzoek als het eenzijdige verzoek geldt hetzelfde criterium, te weten: ‘Het huwelijk is duurzaam ontwricht’. Indien partijen gezamenlijk een verzoek tot echtscheiding indienen, lijkt de duurzame ontwrichting vast te staan. Immers, waarom zouden partijen gezamenlijk een verzoek tot echtscheiding indienen indien zij anders van mening zijn? Bij eenzijdig verzoek tot echtscheiding is echter niet ondenkbaar dat de ander van mening is...

Continue reading

Gezamenlijk gezag en het klemcriterium

Gezamenlijk gezag en het klemcriterium   Gezag Als ouder heeft u doorgaans het ouderlijk gezag over uw kind. Dit gezag houdt, onder meer, in dat u: verantwoordelijk bent voor de verzorging en opvoeding van het kind vrijwel altijd een onderhoudsplicht heeft, waardoor u de kosten voor de verzorging en opvoeding (tot 18 jaar) en de kosten van levensonderhoud en studie (vanaf 18 tot 21 jaar) moet betalen het geld en spullen van het kind beheert zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger bent Gezag over een kind kan op 2 manieren geregeld zijn: 1 persoon heeft het gezag (eenhoofdig gezag), of 2 personen hebben het gezag...

Continue reading

De echtscheiding van de ondernemer

familierecht

De echtscheiding van de ondernemer is een hele uitdaging. Door de wet beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen is het er  in het familierecht niet gemakkelijker op geworden. Bij de voor huwelijkse onderneming moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt in: 1) eenmanszaak; 2) vennootschap onder firma; 3) BV. Voor huwelijkse onderneming Voor de voor huwelijkse onderneming speelt artikel 1:95 a BW een rol. Als de man en de vrouw voor hun huwelijk in de vorm van een VOF een onderneming exploiteren dan is er sprake van een bijzondere gemeenschap en niet van mede-eigendom. Als zij trouwen zonder het maken van huwelijkse voorwaarden dan behoort tot ieders...

Continue reading