T +31 53 303 30 00

 

Familierecht

TLC International Law > Familierecht

Ouderverstoting

Inleiding Ouderverstoting is het verstoten van één van de ouders door een kind, als gevolg van uitlatingen door de andere ouder. Dit wordt ook wel PAS genoemd: “Parental Alienation Syndrome”. Je ziet ouderverstoting vooral bij vechtscheidingen, waarbij de ene ouder (vaak de moeder) de andere ouder (vaak de vader) bewust of onbewust zwartmaakt. Een kind heeft van nature naar beide ouders een loyaliteitsband, waardoor verstoting een onnatuurlijk verschijnsel is. Ouderverstoting wordt dan ook gezien als een vorm van kindermishandeling. Kindermishandeling Zoals aangegeven is ouderverstoting een vorm van kindermishandeling. Het heeft vanzelfsprekend veel impact op een kind wanneer het continu negatieve verhalen hoort over...

Continue reading

Echtscheiding: valt spaargeld van het kind in de verdeling?

Inleiding Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2020:3080) heeft zich onlangs weer over een interessante kwestie mogen buigen. Behoort een spaarrekening van een minderjarig kind tot de huwelijksgemeenschap van diens ouders met als gevolg: moet dat verdeeld worden? Situatieschets De ouders van het kind zijn in 2015 gescheiden. De moeder neemt in 2019 een flink bedrag op van de spaarrekening van het kind: ruim € 16.000,00.  Echter, ten tijde van de echtscheiding was het saldo op de spaarrekening € 0,00. Pas na de echtscheiding is de rekening aangevuld tot het bedrag ad € 16.000,00. De man stelt dat dit betekent dat het bedrag ad €...

Continue reading

Omgangsregeling: het belang van het kind

Introductie Bij de totstandkoming van een omgangsregeling zijn op de eerste plaats de wensen en meningen van de ouders van belang. Wat is echter de invloed van de mening van de minderjarige waar het om gaat? Is ook het belang van het kind van belang? Het Hof in Den Haag gaf onlangs (ECLI:NL:GHDHA:2020:973) antwoord op de vraag hoe de omgang tussen de vader en diens 13-jarige zoon er uit moet zien, nu de ouders er wel over uit zijn dat er contact moet zijn, maar niet over de wijze waarop. Het belang van de minderjarige wordt in overwegende mate meegenomen voor...

Continue reading

Meeroudergezag bij ‘roze gezinnen’

Inleiding Het is al weer enige tijd geleden, maar aan het begin van 2020 is onze collega Pierrette Kuipers met eindcijfer 8 afgestudeerd aan de Open Universiteit en heeft daarmee haar master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Privaatrecht, behaald. Met haar interesse voor het personen- en familierecht, besloot zij haar scriptieonderzoek te verrichten naar de wettelijke verankering van meeroudergezag bij ‘roze gezinnen’, bezien vanuit het perspectief van het kind. In deze blog zal een passage uit haar scriptie worden uitgelicht. Huidig gezagsrecht Uitgangspunt van het gezagsrecht is dat juridische ouders wiens kind binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap worden geboren, gezamenlijk het gezag uitoefenen (artikel 1:251...

Continue reading

Zorgverdeling bij expatgezin: welke rechter is bevoegd?

Zorgverdeling bij expatgezin

Inleiding Het Gerechtshof in Den Haag heeft zich gebogen over de vraag of het Nederlands recht van toepassing is in een gerechtelijke procedure over de zorgverdeling van de ouders ten aanzien van de kinderen, nu zowel de ouders alsook de kinderen in een expatsituatie in de Verenigde Emiraten wonen. Het antwoord wordt gegeven in het arrest d.d. 22 april 2020 (ECLI:NL:GHDHA:2020:937). Brussel II Bis Het Hof is tezamen met de rechtbank van mening dat de bevoegdheid niet kan worden ontleend aan de gebruikelijke Brussel II Bis-verordening, welke verordening normaliter de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de...

Continue reading

Wijziging geboorteverlof per 1 juli 2020

Wijziging geboorteverlof per 1 juli 2020 Auteur: Pierrette Kuipers Inleiding Het afgelopen half jaar stond voor mij in het teken van zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wat was het fijn dat mijn partner – in tegenstelling tot het eerdere geboorteverlof van twee dagen – wettelijk een volle week geboorteverlof kreeg. Per 1 juli 2020 staat echter alweer een wijziging van het geboorteverlof voor de deur. Het geboorteverlof voor vaders (en duo-moeders) gaat weer verder uitgebreid worden. Een goede zaak, als je het mij vraagt! Huidige stand van zaken Per 1 januari 2019 is het geboorteverlof van de kersverse vader al uitgebreid van twee dagen naar één week...

Continue reading

Partneralimentatie en de ondernemer

Partneralimentatie en de ondernemer Auteur: Willeke Krieger Inleiding Moet de rekening-courantschuld worden meegenomen in de berekening van de partneralimentatie? Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft hier het hoofd over gebogen ( 19-03-2020 ECLI:NL:GHARL:2020:2418) Situatie De man heeft een vermogensopstelling overgelegd, waarin aan zijn zijde geen andere bezittingen dan de woning zijn opgenomen, maar waarin wel rekening is gehouden met de rekening-courantschuld aan [A] Beheer B.V. Volgens de vrouw behoren tot het te verrekenen vermogen van de man ook zijn aandeel in de maatschap en de boot. Zij voert aan dat de rekening-courantschuld onnodig is ontstaan en zij acht het onredelijk dat zij zou moeten meedelen in deze...

Continue reading

Stiefouderadoptie

Stiefouderadoptie Auteur: Pierrette Kuipers Inleiding De hedendaagse samenleving verandert continu en blijkt steeds minder conservatief. Steeds meer kinderen groeien op in zogenaamde ‘samengestelde gezinnen’ waarbij naast de twee juridische ouders ook nog een derde ouder aan te wijzen is, bijvoorbeeld een stiefvader. Wilt u het kind van uw nieuwe partner adopteren? Dan is er sprake van stiefouderadoptie. Dit verzoek moet aan strenge voorwaarden voldoen. Eenouderadoptie Eenouderadoptie wordt ook wel stiefouderadoptie genoemd. Indien de stiefouder is gehuwd met de biologische moeder van het kind dan wel een geregistreerd partnerschap is aangegaan, is hij formeel gezien de stiefouder. Eenouderadoptie heeft tot gevolg dat de familierechtelijke banden tussen...

Continue reading

Motivering echtscheidingsverzoek

Motivering echtscheidingsverzoek   Echtscheidingsverzoek Een echtscheidingsverzoek kan worden gedaan op gemeenschappelijk verzoek van beide echtgenoten dan wel op verzoek van één der echtgenoten ingevolge artikel 154 en artikel 151 in samenhang met artikel 150 van het Burgerlijk Wetboek 1. Voor zowel het gemeenschappelijk verzoek als het eenzijdige verzoek geldt hetzelfde criterium, te weten: ‘Het huwelijk is duurzaam ontwricht’. Indien partijen gezamenlijk een verzoek tot echtscheiding indienen, lijkt de duurzame ontwrichting vast te staan. Immers, waarom zouden partijen gezamenlijk een verzoek tot echtscheiding indienen indien zij anders van mening zijn? Bij eenzijdig verzoek tot echtscheiding is echter niet ondenkbaar dat de ander van mening is...

Continue reading