T +31 53 303 30 00

 

Hippisch recht

TLC International Law > Hippisch recht

Mede-eigendom van een paard

Een paard kan een grote geldelijke waarde vertegenwoordigen en om die reden een kostbaar bezit zijn. In de praktijk is het gebruikelijk dat een paard meerdere eigenaren heeft. Daarbij is het echter wel vaak het geval dat tussen deze eigenaren onderling geen afspraken zijn gemaakt, dan wel vastgelegd, omtrent het eigendom en het gebruik van het paard. In geval van onenigheid tussen de eigenaren kan dit complexe situaties opleveren, te meer aangezien tot op heden geen eigendomsbewijs voor een paard bestaat. Ter illustratie het volgende voorbeeld. Een paard heeft drie eigenaren, welke alle drie deelgenoot zijn c.q. een aandeel in het...

Continue reading

Juridische aspecten van de paardenfokkerij

Paardenfokkerij is een kunst die zorgvuldige planning, toewijding en expertise vereist. Binnen dit domein spelen diverse juridische aspecten een belangrijke rol in het beschermen van de belangen van fokkers, eigenaren van dekhengsten en merries, stamboeken en alle betrokken partijen. In dit blog nemen we een duik in de juridische facetten van paardenfokkerij, met bijzondere aandacht voor contracten tussen fokkers en eigenaren, intellectuele eigendomsrechten en aansprakelijkheid bij fokproblemen. Contracten tussen Fokkers en Eigenaren van Dekhengsten of Merries Het succesvol fokken van paarden begint vaak met het aangaan van overeenkomsten tussen fokkers en de eigenaren van waardevolle dekhengsten of merries. Deze contracten dienen als...

Continue reading

Paarden (verkoop) met gebreken

De meeste paardenliefhebbers hebben vast wel eens een paard gekocht met het daarbij behorende keuringsrapport. U denkt dat alles perfect is, echter doet zich na de verkoop een gebrek voor en is het paard niet geschikt voor de verwachte doeleinden. Wat zijn in dit geval de stappen en welke gevolgen zitten hier aan verbonden? Consumentenrecht Belangrijk om te weten is wat de hoedanigheid van de partijen is. Wanneer er sprake is van een particuliere koper en een professionele verkoper is het consumentenrecht van toepassing, bij een overeenkomst mag niet van deze bepalingen worden afgeweken, omdat deze de consument beschermen. Non-conformiteit Non-conformiteit houdt in dat...

Continue reading

Het verloten van een paard

Het verloten van een dier, of in dit voorbeeld een paard, klinkt natuurlijk al erg bijzonder. Naast het gegeven dat dit een bijzondere prijs is, rijst de vraag of dit überhaupt wel is toegestaan. Om antwoord te geven op deze vraag kijken we naar de Wet dieren. De Wet dieren De Wet dieren bevat op verschillende aspecten wetgeving over dieren. In de Wet dieren is bijvoorbeeld te vinden hoe je als mens wel en juist niet met dieren mag en moet omgaan. De Wet dieren ziet voornamelijk op mensen die dieren houden. Het doel van deze wet is om de intrinsieke...

Continue reading

Paardenverkoop: complexe (belasting)materie

De (door)verkoop van paarden kan, door verschillende btw regels, complex zijn. Indien een paard binnen Nederland wordt verkocht, kan deze verkoop onder het normale btw-tarief (21%) vallen of het verlaagde tarief (9%). Het normale tarief geldt bij paarden die uitsluitend gebruikt worden voor sport en recreatie. Het verlaagde tarief mag toegepast worden bij slachtpaarden (voor menselijke consumptie) en dekhengsten/fokmerries bestemd voor de fokkerij. Bij een export binnen de EU mag een 0% tarief gehanteerd worden. Onlangs diende de Rechtbank Zeeland West-Brabant zich te buigen over een btw-kwestie bij een internationale verkoop: was terecht het 0% tarief gehanteerd?  Casus Een B.V. met de...

Continue reading

Aansprakelijk voor je paard

Introductie Onlangs heeft De Manege & Ruiter Bond een nieuwe discussie aangezwengeld. Dit heeft betrekking op artikel 6:179 van het Burgerlijk wetboek. In dit artikel staat dat de eigenaar van een dier aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade. Via dit artikel kunnen verzekeringsmaatschappijen de schade volledig claimen bij de eigenaren van de paarden, de manege-eigenaren. De Manege & Ruiter Bond vindt dit onterecht en stelt dit aan de kaak. In de situatie dat iemand van een paard valt tijdens een les op de manege en hierdoor letsel oploopt en schade lijdt, zal de verzekeringsmaatschappij de kosten verhalen op de...

Continue reading

De verkoop van een paard; waar moet je op letten? (3/3)

Introductie We zijn aangekomen bij het laatste deel van het drieluik “De verkoop van een paard; waar moet je op letten?” Bij het eerste deel ging het over de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft. In het tweede deel is de verplichting van de factuur onder de aandacht gebracht en tot slot richt ik mij op de koopovereenkomst. Er is veel paardenhandel, maar er worden veel minder koopovereenkomsten opgesteld. In de praktijk moet ik vaak constateren dat veel paarden worden verkocht zonder dat er een schriftelijke en getekende koopovereenkomst is. In de praktijk levert dit vaak veel problemen op. Problemen die wellicht...

Continue reading

De verkoop van een paard; waar moet je op letten? (2/3)

Introductie In het eerste deel van het drieluik heb ik het gehad over de Wwft in de paardenwereld. Dit is belangrijke wetgeving waar ik even de aandacht voor wilde vragen. Er zijn nog twee andere onderwerpen die ik onder de aandacht wil brengen bij de verkoop van een paard. In dit deel komt aan de orde de verplichting van een verkoopfactuur. Verplicht een verkoopfactuur op te stellen bij verkoop paard Voor de omzet die wordt gegenereerd, ben je verplicht een verkoopfactuur op te stellen. Dit geldt voor iedere ondernemer en ook wanneer de omzet door de verkoop van een paard wordt gegenereerd. Deze...

Continue reading

De verkoop van een paard; waar moet je op letten? (1/3)

verkoop van een paard

Introductie Het heeft een tijd stil gelegen, maar voorzichtig trekt de handelsmarkt weer aan, ook in de paardenwereld. Een goed moment om stil te staan bij de vraag waar de professionele paardenverkoper rekening mee moet houden bij de verkoop van een paard. In dit eerste deel van het drieluik richt ik mij op een onpopulair onderwerp; de wet tegen witwassen en financiering terrorisme oftewel de Wwft. Aangepaste Wet tegen witwassen en financiering terrorisme (Wwft) In 2018 is de aangepaste Wet tegen witwassen en financiering terrorisme in werking getreden. Een onderdeel van de wet zijn de verplichtingen bij verkooptransacties en hierbij in het bijzonder contante...

Continue reading