T +31 53 303 30 00

 

Letselschade

TLC International Law > Letselschade

Vergoeding van ‘ander nadeel’: wat wordt hieronder verstaan en wanneer heb je er recht op?

Artikel 6:95 BW bepaalt dat de schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat uit vermogensschade en ander nadeel. Vermogensschade spreekt al snel tot de verbeelding, maar wat wordt en bedoeld met ‘ander nadeel’? En wanneer heb je recht op een vergoeding van ‘ander nadeel’? ‘Ander nadeel’ Met ander nadeel in de zin van artikel 6:95 BW wordt kortweg verwezen naar immateriële schade. Hieronder verstaat men schade die veroorzaakt is door verdriet, geestelijk leed en gederfde levensvreugde. In tegenstelling tot materiële schade is immateriële schade niet direct uit te drukken in geld. De vergoeding die wordt...

Continue reading

Goed nieuws voor de benadeelde ondernemer! Verlies aan arbeidsvermogen géén belastbare winst

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2022:5081) deed vorige maand een interessante uitspraak ten aanzien van de belastbaarheid van schadevergoeding in verband met een bedrijfsongeval. De schadevergoeding die wordt uitgekeerd ten gevolge van een arbeidsongeval bestaat doorgaans uit meerdere componenten. Zo valt te denken aan een vergoeding voor psychisch leed (ook wel immateriële schadevergoeding of smartengeld) of een vergoeding voor extra kosten ten gevolge van het ongeval. Ook het verlies aan arbeidsvermogen komt voor vergoeding in aanmerking. Maar hoe zit het met de belastbaarheid van deze schadevergoedingen? Smartengeld en extra kosten als gevolg van het ongeval Extra kosten die worden gemaakt in verband met het...

Continue reading

Gebroken vinger door een robot: wie is aansprakelijk?

Afgelopen jaren is het gebruik van robotica ter vervanging van menselijke taken enorm toegenomen. Ook in sport- en spelsituaties wordt steeds vaker gebruik gemaakt van robots. Zo speelden verschillende schakers afgelopen week tegen een zogeheten schaakrobot tijdens het schaaktoernooi Moscow Open in Rusland. Voor een 7-jarige tegenstander van de schaakrobot kreeg een onschuldig potje schaken een slechte afloop. De robot brak zijn vinger en hij moest het schaaktoernooi met zijn hand in het gips afmaken. Juridisch gezien roept dit voorval een interessante vraag op: wie is nou aansprakelijk voor schade die is toegebracht door een robot? Aansprakelijkheid van de robot zelf Op...

Continue reading

Slachtoffer van een misdrijf: de schade verhalen is nog niet zo makkelijk, maar herijking van het stelsel volgt…

Slachtoffer geworden van een misdrijf? De schade die u als slachtoffer heeft opgelopen, kunt u verhalen op de dader tijdens het strafproces. Echter, in de praktijk wordt uw schadevordering vaak voor een groot gedeelte aan de kant geschoven en zult u worden verwezen naar de civiele rechter. De minister voor Rechtsbescherming, minister Weerwind, is van mening dat het stelsel hieromtrent aan ‘onderhoud’ toe is. Het debat in de Tweede Kamer In het debat van een maand geleden gaf kamerlid Songül Mutluer (PvdA) aan dat ‘’bijna twee derde van de vorderingen van slachtoffers in het strafproces niet-ontvankelijk wordt verklaard’’. De weg die een...

Continue reading

Onterecht harde opstelling door verzekeraar komt duur te staan

Een auto-ongeluk zit in een klein hoekje, schade kan iedereen overkomen met alle gevolgen van dien. Wanneer u uw schade claimt bij de verzekeraar hoopt u op een snelle afwikkeling: u heeft tenslotte al genoeg aan uw hoofd. In een letselschadezaak heeft Allianz er twaalf jaar over gedaan en uiteindelijk heeft de rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2022:12) daar een oordeel over gegeven. Gedragscode van verzekeraars Verzekeraars zijn gebonden aan een Gedragscode Behandeling Letselschade (hierna: GBL). Hierin zijn gedragsregels opgenomen voor verzakeraars, slachtoffers en behandelingenbehartigers. De GBL stelt het belang van de slachtoffers voorop. De gedragscode legt daarom de nadruk op mentaliteit, op...

Continue reading

Around the globe: een ongeval op de skipiste

Een ongeval zit in een klein hoekje, ook op vakantie. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment kunt u verzeild raken in allerhande juridische regels omtrent aansprakelijkheid. Raakt u betrokken bij een ongeval op de skipiste in het buitenland, dan is in beginsel het recht van het land van het ongeval toepasselijk. Dit is conform het verdrag Rome II artikel 4 lid 1. Echter als de betrokkenen allemaal de Nederlandse nationaliteit hebben, dan kan het zo zijn dat de zaak alsnog in Nederland wordt behandeld, ook als het ongeval in het buitenland heeft plaatsgevonden. Dit...

Continue reading

Regresrecht werkgever bij werknemer met letselschade

Als iemand arbeidsongeschikt raakt door bijvoorbeeld een verkeersongeval of door een medische fout dan heeft dit een enorme impact, om te beginnen op de persoon zelf. Maar waar minder snel bij stil wordt gestaan zijn de gevolgen voor de werkgever van deze persoon. Door het wegvallen van een medewerker die slachtoffer is geworden van een ongeval ten gevolge waarvan letselschade is opgelopen, kunnen de bedrijfsprocessen e.d. van een onderneming verstoord worden. Waar kan een werkgever in dat geval aanspraak op maken? Rechten werkgever Op grond van artikel 7:629 lid 1 BW is de werkgever verplicht om het loon van een werknemer gedurende...

Continue reading

Rekenrente bij letselschade: hoe zit dat?

Inleiding Het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (hierna: LOVCK) en het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven (hierna: LOVCH) hebben aanbevelingen gedaan ten aanzien van rekenrente bij personenschade aan rechters en raadsheren die belast zijn met de behandeling van letselschade. Wat is rekenrente? Rekenrente is het verschil tussen rente en inflatie. Een slachtoffer krijgt rente over het geld dat op zijn bankrekening wordt uitgekeerd. Inflatie is de stijging van de gemiddelde prijzen in het land. Het verschil hiertussen wordt de rekenrente genoemd. Dit kan in letselschadezaken van belang zijn omdat niet alleen de geleden schade van het slachtoffer moet worden vergoed, maar ook...

Continue reading

Delta-V onderzoek bij ongevallen: wat is dat precies?

Inleiding Het Delta-V onderzoek wordt ingezet bij aanrijdingen die plaats hebben gevonden bij een lage snelheid. Delta-V betekent vertaald dan ook: ‘verandering in snelheid’. Indien een slachtoffer van een ongeval aanzienlijke whiplashklachten heeft, dan zal de verzekeraar met dit onderzoek proberen aan te tonen dat de impact van het ongeval, gezien de lage botsingssnelheid, niet tot dit letsel geleid kan hebben. Op deze manier zal de verzekeraar pogen het causale verband tussen het ongeval en het opgelopen letsel proberen te ontkennen. Jurisprudentie Onderzoek heeft uitgewezen dat niet alleen de botsingssnelheid van invloed kan zijn op de opgelopen klachten. Er kunnen ook andere factoren...

Continue reading