T +31 53 303 30 00

 

Letselschade

TLC International Law > Letselschade (Page 5)

Wet Uitbreiding Slachtofferrechten: een overzicht

Introductie Op 20 april jl. heeft de Eerste Kamer de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten aangenomen. Met deze wet komen de wensen van het slachtoffer in het strafproces centraler te staan. Dit helpt onder andere bij de verwerking en acceptatie. Welke wijzigingen staan centraal bij deze uitbreiding? De uitbreiding Spreekrecht bij wijziging of opheffing bijzondere voorwaarden Door de wet krijgen slachtoffers de mogelijkheid om tijdens de zitting te spreken waarbij de dader verzocht heeft om wijziging of opheffen van de bijzondere voorwaarden. Uitbreiding kring spreekgerechtigden: stief-familie Ook stief-familie van een overleden slachtoffer kan gebruik maken van hun spreekrecht, nu kinderen tegenwoordig vaker opgroeien in een samengesteld gezin. Tot deze...

Continue reading

Snellere uitkering aan letselschadeslachtoffers

Inleiding Slachtoffers met letselschade moeten nu vaak lang wachten voordat ze een schadebedrag uitgekeerd krijgen, omdat zij in een langdurige juridische discussie met de verzekeraar verstrengeld zijn geraakt. De PVV, CDA, SP, GL en PvdA eisen dat hier een einde aan komt en hebben derhalve gisteren een motie ingediend om dit een halt toe te roepen. Huidige situatie Iedereen kan plotseling slachtoffer worden van een ingrijpende gebeurtenis die het leven drastisch verandert. Denk hierbij aan slachtoffers van een verkeersongeval of een geweldsdelict. Indien een ander aansprakelijk is voor de schade die jij ten gevolge van de schadeveroorzakende gebeurtenis hebt opgelopen, zul je doorgaans...

Continue reading

Letselschade en de pizzabezorger

Inleiding Veel pizzabezorgers rijden tegenwoordig door weer en wind op de scooter om bestellingen zo snel mogelijk (warm) bij de klant te bezorgen. Bestuurders van motorrijtuigen, en daarmee dus ook bestuurders van scooters, zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Een ongeluk na een hevige regenval zit dan ook in een klein hoekje. Vaak dienen pizzabezorgers de pizza’s binnen een bepaald kort tijdsframe bij de klant te bezorgen. Door de druk die dit met zich meebrengt gebeuren, zeker indien het glad is dan wel de weersomstandigheden anderszins niet ideaal zijn, regelmatig ongelukken. De vraag die beantwoord dient te worden luidt dan ook: Wie is aansprakelijk...

Continue reading

Personal injury across the border

Introduction It is not the first thing that comes to mind when you go abroad, for example because of your holiday, but even if you are travelling abroad it is not inconceivable that you will suffer personal injury as a result of being involved in an accident. If the injury you have sustained can be attributed to another person, you can hold the person (or their insurer) liable for the damages you have suffered. The question then arises: which national law system is applicable? Which national law system is applicable? Main rule If you suffer injuries abroad at the hands of another person, the...

Continue reading

Letselschade in het buitenland

Inleiding Het is niet het eerste waar u aan denkt wanneer u , bijvoorbeeld vanwege vakantie, naar het buitenland gaat, maar ook als u zich in het buitenland begeeft is niet ondenkbaar dat u letselschade oploopt doordat u betrokken bent geraakt bij een ongeval. Indien het letsel dat u heeft opgelopen kan worden toegerekend aan een ander, kunt u de desbetreffende persoon (dan wel diens verzekeraar) aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. De vraag die dan rijst is: welk nationale rechtstelsel is van toepassing? Welk recht is van toepassing? Hoofdregel Indien u in het buitenland letsel oploopt door toedoen van een ander,...

Continue reading

Aansprakelijke partij bij een val van een paard

Aansprakelijke partij bij een val van een paard   Inleiding In ons land leven zo’n 400.000 paarden en pony’s, er zijn bijna 500.000 ruiters en 1500 rijverenigingen. Paardrijden is echter niet zonder risico’s. Dat varieert van kleine verwondingen die weer genezen tot permanente invaliditeit door een dwarslaesie of zelfs overlijden. Waar wezenlijke bedrijfsmatige risico’s bestaan, daar is relevante wetgeving voor in het leven geroepen en ontstaat dus de nodige jurisprudentie. Dat geldt zeker voor letselschade opgelopen in of rond een manege.   Situatieschets Tijdens een paardrijles struikelt een paard, wordt de amazone uit het zadel geworpen en valt zij met haar hoofd tegen het schot rond...

Continue reading

Shockschade

Shockschade Het Gerechtshof Den Haag oordeelde in de uitspraak d.d. 22 januari 2019 (ECLI:NL:GHDHA:2019:43) dat een 50-jarige vrouw, door het waarnemen van het doodsteken van haar partner door haar ex-echtgenoot, aantoonbare shockschade (€20.000,-) had opgelopen. Wettelijke grondslagen Degene die een ander doodt, handelt daarmee in beginsel slechts onrechtmatig jegens die ander en niet jegens diens naasten c.q. nabestaanden. Dit betekent dat naasten in beginsel aan het handelen van de dader geen vorderingsrechten kunnen ontlenen. Hierop bestonden, in de onderhavige kwestie, echter een tweetal uitzonderingen: 1. Artikel 6:108 BW somt limitatief een aantal personen op, aan wie in geval van aansprakelijkheid ter zake van overlijden...

Continue reading