T +31 53 303 30 00

 

Ondernemingsrecht

TLC International Law > Ondernemingsrecht

Aantasting van grondrechten en privacy van burgers door het UBO-register

Op 22 november 2022 deed het Europese Hof van Justitie in Luxemburg een interessante uitspraak ten aanzien van de Antiwitwasrichtlijn. Het Hof oordeelde dat het UBO-register de grondrechten en privacy van burgers aantast. Het UBO-register maakt gegevens openbaar toegankelijk aan een ieder, iets wat volgens het Europese Hof buitenproportioneel geacht moet worden. Het UBO-register Het UBO-register maakt deel uit van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) en betreft een Europese database waarin staat opgenomen wie de ‘uiteindelijk begunstigden’ van de onderneming zijn. In Nederland heeft nog niet iedere onderneming haar UBO’s geregistreerd, ondanks dat dit al...

Continue reading

De wetswijzigingen binnen het ondernemingsrecht op een rij

Binnen het ondernemingsrecht is er dit jaar het een en ander veranderd. Enkele wetten zijn aangepast, maar ook zijn nieuwe wetten gaan gelden. De belangrijkste wetswijzigingen en nieuwe wetgeving zijn daarom op een rij gezet. Man-vrouw-balans De nieuwe wet houdt in dat de verhouding tussen mannen en vrouwen binnen het bestuur en de raad van commissarissen evenwichtiger wordt. Voor de NV en BV betekent dit dat zij verplicht zijn om een streefcijfer vast te stellen en een plan op te stellen waarin wordt aangegeven hoe dit doel wordt gerealiseerd (infrastructuur). Op deze manier ontstaat er een betere man-vrouw-balans. De NV en BV...

Continue reading

Modernisering: het ondernemingsrecht in een nieuw jasje

ondernemingsrecht

Minister Weerwind van Rechtsbescherming heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over de modernisering van het ondernemingsrecht. Het kabinet wil namelijk verder gaan met modernisering hetgeen een nieuwe regeling voor personenvennootschappen, het NV-recht en meer inhoudt. Personenvennootschappen De huidige regeling over personenvennootschappen voldoet niet meer aan de praktijk en bevat onduidelijkheden. De toegankelijkheid van het wettelijk kader is niet aanwezig voor de praktijk. Het is noodzakelijk om tot een wetsvoorstel van modernisering van personenvennootschappen te komen. Er wordt voorzien in een nieuw modernistisch wettelijk kader voor personenvennootschappen. Dit wetsvoorstel faciliteert ondernemers en beroepsoefenaars bij het starten, voortzetten en beëindigen van hun activiteiten. NV-recht De bedoeling...

Continue reading

Nieuwe webshop? Check je algemene voorwaarden!

Als er iets hard blijft groeien is het wel het aantal webshops in Nederland. Er komt veel kijken bij het starten van zo’n eigen webshop. Denk daarbij aan praktische zaken als het bouwen van de webshop, de marketing, het assortiment samenstellen en producten inkopen, maar er horen ook juridische aspecten bij het hebben van een webshop. Dan gaat het bijvoorbeeld om privacy rechten (AVG) van klanten en natuurlijk de algemene voorwaarden. In dit artikel lichten wij het onderdeel ‘Algemene voorwaarden uit’. Wat zijn algemene voorwaarden? Algemene voorwaarden zijn schriftelijk vastgelegde bepalingen, waarin van alles is geregeld over de overeenkomst die is gesloten...

Continue reading

TVL – Referentieperiode. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven verwacht meer flexibiliteit en maatwerk!

De eerste TVL regeling is medio 2020 gepresenteerd als compensatiemaatregel voor de ondernemers die hard zijn geraakt door de beperkende overheidsmaatregelen in de strijd tegen Covid-19. Een regeling die met stoom en kokend water op poten is gezet om de vele ondernemers snel tegemoet te kunnen komen. Inmiddels is de regeling al zes kwartalen verlengd en worden de tekortkomingen in de regeling zichtbaar. Referentieperiode Het recht op TVL wordt voor ondernemers kort gezegd berekend op basis van een pré-corona referentieperiode. Geen probleem voor de gevestigde bedrijven die ‘gewoon’ doordraaien, maar voor ondernemers in een bijzondere positie kan dit tot grote problemen leiden....

Continue reading

Aantal faillissementen ligt op een historisch laag niveau

In november maakte het CBS bekend dat het aantal failliet verklaarde bedrijven nog steeds historisch laag is. Zo zijn in de maand oktober 109 bedrijven failliet verklaard, dat zijn er 9 minder ten opzichte van de maand september van dit jaar. In 30 jaar tijd het laagste niveau rondom faillissementen Het aantal faillissementen is behoorlijk uiteenlopend in de loop van de jaren en dat valt goed terug te zien in de cijfers. Zowel dalingen als stijgingen bleven elkaar opvolgen. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 816 in mei 2013, daarna nam het aantal faillissementen weer af tot en met augustus 2017...

Continue reading

De Wet Franchise toegelicht

De Franchisecode uit 2016 is per 1 januari 2021 vervangen door de Wet Franchise. Hiermee krijgt de franchise een wettelijke basis. De Wet Franchise heeft tot doel de relatie tussen franchisegever en franchisenemer meer evenwichtig te maken. De Wet Franchise is voorts van dwingend recht, hetgeen betekent dat niet ten nadele van een in Nederland gevestigde franchisenemer van deze wet mag worden afgeweken. Wanneer is de Wet Franchise van toepassing? De Wet Franchise is van toepassing als de franchisenemer in Nederland is gevestigd. Dit geldt ook indien franchisegever en franchisenemer in het contract een rechtskeuze hebben gemaakt voor een ander recht dat...

Continue reading

Neem zelf de regie!

Introductie Eindelijk versoepelingen in Nederland. Niet meer op afspraak hoeven winkelen, maar juist na het shoppen een biertje op het terras drinken. Hoe fijn is dat! Met blijdschap over de versoepelingen groeit ook onzekerheid bij veel ondernemers. Het water staat hun aan de lippen en veel ondernemingen hebben geen kans meer als de steun van de overheid wegvalt en de schuldeisers actief hun vorderingen gaan incasseren. Is een faillissement dan de enige optie? Kan een ondernemer alleen maar lijdzaam toezien hoe zijn of haar opgebouwde levenswerk tussen de vingers door glipt? Nee, natuurlijk niet. WHOA Een gedwongen faillissement is het slechtste scenario voor bedrijfsbeëindiging....

Continue reading

Het nut van een Centraal Aandeelhoudersregister naast het Ultimate Beneficial Owner register

Introductie Vanaf 27 september jongstleden zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren dan wel de personen die zeggenschap hebben in het Ultimate Beneficial Owner register, oftewel het UBO-register, in te schrijven. Het UBO-register heeft tot doel transparantie te verschaffen omtrent de vraag wie uiteindelijk eigenaar is van dan wel zeggenschap heeft over de juridische entiteit om zo financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Denk hierbij aan witwaspraktijken. Door invoering van voornoemd register is het wetsvoorstel inzake de invoering van een Centraal Aandeelhoudersregister opgeschort vanwege de hoge administratieve lasten en de verwachtte overlap met het UBO-register die hiermee gepaard zou gaan. Is dit echter...

Continue reading