T +31 53 303 30 00

 

Ondernemingsrecht

TLC International Law > Ondernemingsrecht

Exoneratiebeding: het uitsluiten of beperken van de wettelijke aansprakelijkheid

Wanneer u als ondernemer tekortschiet in uw verplichtingen of onrechtmatig handelt, bent u volgens de wet aansprakelijk. Maar hoe kunt u deze aansprakelijkheid beperken of zelfs uitsluiten? Dit kan door het opnemen van een exoneratiebeding in uw contracten of algemene voorwaarden. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? U leest het in onderstaand blog. Exoneratiebeding In een exoneratiebeding kan worden opgenomen dat een partij in bepaalde situaties niet aansprakelijk kan worden gesteld. Dit kan bijvoorbeeld door het opnemen van de volgende zin in de algemene voorwaarden: “Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onze dienstverlening” of “Wij zijn aansprakelijk voor schade...

Continue reading

Omvang administratieplicht in faillissement

Op grond van artikel 2:10 van het Burgerlijk Wetboek bestaat voor het bestuur van de rechtspersoon de verplichting om een deugdelijke administratie te voeren. Indien deze verplicht wordt geschonden, kan dit vergaande gevolgen hebben voor de bestuurders van de rechtspersoon, met name wanneer deze rechtspersoon in staat van faillissement wordt verklaard. Op grond van artikel 2:138 en 2:248 van het Burgerlijk Wetboek is namelijk iedere bestuurder aansprakelijk voor het boedeltekort in faillissement, wanneer het bestuur in een periode van drie jaar voorafgaand aan het faillissement zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en daarbij aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak...

Continue reading

Scheiden en een eigen onderneming

Wanneer je voor een echtscheiding staat, komt er veel op je af. Niet alleen privé maar ook zakelijk is de impact groot. Wanneer jij of je partner een eigen onderneming heeft maakt dat de scheiding nog ingewikkelder. In veel gevallen is het bedrijf onderdeel van de scheiding. Maar waar moet je als eigenaar van een bedrijf op letten wanneer jij en het bedrijf verwikkeld in een echtscheiding raken? Je leest het in onze nieuwe blog! Huwelijksvorm Merendeel van alle mensen die elkaar het ja-woord geven trouwen zonder voorwaarden, dan trouw je “in gemeenschap van goederen”. Trouwde je voor 1 januari 2018, dan...

Continue reading

Tien minuten eerder op het werk niet langer onbetaald

In de moderne digitale wereld is het gebruikelijk geworden dat werknemers toegang hebben tot bedrijfssystemen en -netwerken via digitale inlogprocedures. Echter, de vraag of werknemers betaald moeten worden voor de tijd die zij besteden aan het inloggen en uitloggen van deze systemen heeft de afgelopen tijd veel aandacht gekregen. Onlangs heeft het gerechtshof hierover een belangrijke uitspraak gedaan die aangeeft dat werknemers recht hebben op een vergoeding voor inlogtijd. In dit blog bespreken we de implicaties van deze uitspraak en waarom het van belang is voor zowel werknemers als werkgevers. De uitspraak van het gerechtshof Recentelijk heeft het gerechtshof een uitspraak gedaan...

Continue reading

Strengere eisen voor het concurrentiebeding

Het kabinet heeft onlangs aangekondigd dat het opleggen van een concurrentiebeding aan medewerkers moeilijker zal worden. Deze veranderingen kunnen van invloed zijn op zowel werkgevers als werknemers. In deze blog bespreken we wat een concurrentiebeding inhoudt, waarom het moeilijker wordt om dit op te leggen en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor zowel werkgevers als werknemers. Wat is een concurrentiebeding? Een concurrentiebeding is een bepaling in een arbeidsovereenkomst die een werknemer verbiedt om na het einde van het dienstverband binnen een bepaalde periode werkzaam te zijn bij een concurrent of om een eigen concurrerende onderneming te starten. Het doel van een...

Continue reading

Wat zijn de gevolgen als je je niet houdt aan de wetgeving uit de AVG?

Het gebruik van persoonsgegevens is als ondernemer zijnde aan de orde van de dag. Bedrijven verzamelen persoonlijke gegevens van klanten, werknemers en andere belanghebbenden om hun bedrijfsactiviteiten uit te voeren en te verbeteren. Hoewel het gebruik van persoonsgegevens voor bedrijven van cruciaal belang is, kan het ook risico's met zich meebrengen. Wat als het niet in overeenstemming is met de privacywetgeving? De AVG De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds mei 2018 van kracht in de Europese Unie en heeft een aantal belangrijke veranderingen teweeggebracht in de manier waarop bedrijven persoonsgegevens mogen verzamelen, verwerken en bewaren. Maar, wat zijn nu precies persoonsgegevens?...

Continue reading

Heeft het UBO arrest invloed op het Centraal aandeelhoudersregister?

Op 22 november 2022 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat het UBO-register in strijd is met de eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens. De minister van Financiën heeft bepaald dat er voorlopig geen informatieverstrekkingen gedaan worden uit het UBO-register. De vraag rijst of dit arrest ook invloed heeft op het initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister. Het wetsvoorstel Dit initiatiefwetsvoorstel houdt in dat notarissen verplicht worden om akten met betrekking tot aandelenoverdrachten in te schrijven in een centraal aandeelhoudersregister. Daarnaast bevat het voorstel bepalingen over de inhoud van de informatie van die akten, de personen die...

Continue reading

Geen nieuwe wetgeving loyaliteitsaandelen

De minister voor Rechtsbescherming laat in een Kamerbrief over de voortgang van de modernisering van het ondernemingsrecht weten dat er momenteel onvoldoende aanleiding is om tot invoering van een nationale regeling met betrekking tot loyaliteitsaandelen over te gaan. Er wordt dan ook niet overgegaan tot een wetgevingstraject ter verdere stimulering van loyaliteitsaandelen. Loyaliteitsaandelen Loyaliteitsaandelen zijn een voorziening die aandeelhouders extra stemrecht (loyaliteitsstemrecht) of extra dividendrecht (loyaliteitsdividend) geven wanneer zij gedurende een (bepaalde) periode onafgebroken aandeelhouder zijn. In 2022 is de expertgroep modernisering NV-recht gestart. Recentelijk heeft de expertgroep haar advies over loyaliteitsaandelen uitgebracht. Dit advies ziet op de wenselijkheid en mogelijkheid van...

Continue reading

Aantasting van grondrechten en privacy van burgers door het UBO-register

Op 22 november 2022 deed het Europese Hof van Justitie in Luxemburg een interessante uitspraak ten aanzien van de Antiwitwasrichtlijn. Het Hof oordeelde dat het UBO-register de grondrechten en privacy van burgers aantast. Het UBO-register maakt gegevens openbaar toegankelijk aan een ieder, iets wat volgens het Europese Hof buitenproportioneel geacht moet worden. Het UBO-register Het UBO-register maakt deel uit van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) en betreft een Europese database waarin staat opgenomen wie de ‘uiteindelijk begunstigden’ van de onderneming zijn. In Nederland heeft nog niet iedere onderneming haar UBO’s geregistreerd, ondanks dat dit al...

Continue reading