T +31 53 303 30 00

 

Ondernemingsrecht

TLC International Law > Ondernemingsrecht

Wat zijn de gevolgen als je je niet houdt aan de wetgeving uit de AVG?

Het gebruik van persoonsgegevens is als ondernemer zijnde aan de orde van de dag. Bedrijven verzamelen persoonlijke gegevens van klanten, werknemers en andere belanghebbenden om hun bedrijfsactiviteiten uit te voeren en te verbeteren. Hoewel het gebruik van persoonsgegevens voor bedrijven van cruciaal belang is, kan het ook risico's met zich meebrengen. Wat als het niet in overeenstemming is met de privacywetgeving? De AVG De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds mei 2018 van kracht in de Europese Unie en heeft een aantal belangrijke veranderingen teweeggebracht in de manier waarop bedrijven persoonsgegevens mogen verzamelen, verwerken en bewaren. Maar, wat zijn nu precies persoonsgegevens?...

Continue reading

Heeft het UBO arrest invloed op het Centraal aandeelhoudersregister?

Op 22 november 2022 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat het UBO-register in strijd is met de eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens. De minister van Financiën heeft bepaald dat er voorlopig geen informatieverstrekkingen gedaan worden uit het UBO-register. De vraag rijst of dit arrest ook invloed heeft op het initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister. Het wetsvoorstel Dit initiatiefwetsvoorstel houdt in dat notarissen verplicht worden om akten met betrekking tot aandelenoverdrachten in te schrijven in een centraal aandeelhoudersregister. Daarnaast bevat het voorstel bepalingen over de inhoud van de informatie van die akten, de personen die...

Continue reading

Geen nieuwe wetgeving loyaliteitsaandelen

De minister voor Rechtsbescherming laat in een Kamerbrief over de voortgang van de modernisering van het ondernemingsrecht weten dat er momenteel onvoldoende aanleiding is om tot invoering van een nationale regeling met betrekking tot loyaliteitsaandelen over te gaan. Er wordt dan ook niet overgegaan tot een wetgevingstraject ter verdere stimulering van loyaliteitsaandelen. Loyaliteitsaandelen Loyaliteitsaandelen zijn een voorziening die aandeelhouders extra stemrecht (loyaliteitsstemrecht) of extra dividendrecht (loyaliteitsdividend) geven wanneer zij gedurende een (bepaalde) periode onafgebroken aandeelhouder zijn. In 2022 is de expertgroep modernisering NV-recht gestart. Recentelijk heeft de expertgroep haar advies over loyaliteitsaandelen uitgebracht. Dit advies ziet op de wenselijkheid en mogelijkheid van...

Continue reading

Aantasting van grondrechten en privacy van burgers door het UBO-register

Op 22 november 2022 deed het Europese Hof van Justitie in Luxemburg een interessante uitspraak ten aanzien van de Antiwitwasrichtlijn. Het Hof oordeelde dat het UBO-register de grondrechten en privacy van burgers aantast. Het UBO-register maakt gegevens openbaar toegankelijk aan een ieder, iets wat volgens het Europese Hof buitenproportioneel geacht moet worden. Het UBO-register Het UBO-register maakt deel uit van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) en betreft een Europese database waarin staat opgenomen wie de ‘uiteindelijk begunstigden’ van de onderneming zijn. In Nederland heeft nog niet iedere onderneming haar UBO’s geregistreerd, ondanks dat dit al...

Continue reading

De wetswijzigingen binnen het ondernemingsrecht op een rij

Binnen het ondernemingsrecht is er dit jaar het een en ander veranderd. Enkele wetten zijn aangepast, maar ook zijn nieuwe wetten gaan gelden. De belangrijkste wetswijzigingen en nieuwe wetgeving zijn daarom op een rij gezet. Man-vrouw-balans De nieuwe wet houdt in dat de verhouding tussen mannen en vrouwen binnen het bestuur en de raad van commissarissen evenwichtiger wordt. Voor de NV en BV betekent dit dat zij verplicht zijn om een streefcijfer vast te stellen en een plan op te stellen waarin wordt aangegeven hoe dit doel wordt gerealiseerd (infrastructuur). Op deze manier ontstaat er een betere man-vrouw-balans. De NV en BV...

Continue reading

Modernisering: het ondernemingsrecht in een nieuw jasje

ondernemingsrecht

Minister Weerwind van Rechtsbescherming heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over de modernisering van het ondernemingsrecht. Het kabinet wil namelijk verder gaan met modernisering hetgeen een nieuwe regeling voor personenvennootschappen, het NV-recht en meer inhoudt. Personenvennootschappen De huidige regeling over personenvennootschappen voldoet niet meer aan de praktijk en bevat onduidelijkheden. De toegankelijkheid van het wettelijk kader is niet aanwezig voor de praktijk. Het is noodzakelijk om tot een wetsvoorstel van modernisering van personenvennootschappen te komen. Er wordt voorzien in een nieuw modernistisch wettelijk kader voor personenvennootschappen. Dit wetsvoorstel faciliteert ondernemers en beroepsoefenaars bij het starten, voortzetten en beëindigen van hun activiteiten. NV-recht De bedoeling...

Continue reading

Nieuwe webshop? Check je algemene voorwaarden!

Als er iets hard blijft groeien is het wel het aantal webshops in Nederland. Er komt veel kijken bij het starten van zo’n eigen webshop. Denk daarbij aan praktische zaken als het bouwen van de webshop, de marketing, het assortiment samenstellen en producten inkopen, maar er horen ook juridische aspecten bij het hebben van een webshop. Dan gaat het bijvoorbeeld om privacy rechten (AVG) van klanten en natuurlijk de algemene voorwaarden. In dit artikel lichten wij het onderdeel ‘Algemene voorwaarden uit’. Wat zijn algemene voorwaarden? Algemene voorwaarden zijn schriftelijk vastgelegde bepalingen, waarin van alles is geregeld over de overeenkomst die is gesloten...

Continue reading

TVL – Referentieperiode. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven verwacht meer flexibiliteit en maatwerk!

De eerste TVL regeling is medio 2020 gepresenteerd als compensatiemaatregel voor de ondernemers die hard zijn geraakt door de beperkende overheidsmaatregelen in de strijd tegen Covid-19. Een regeling die met stoom en kokend water op poten is gezet om de vele ondernemers snel tegemoet te kunnen komen. Inmiddels is de regeling al zes kwartalen verlengd en worden de tekortkomingen in de regeling zichtbaar. Referentieperiode Het recht op TVL wordt voor ondernemers kort gezegd berekend op basis van een pré-corona referentieperiode. Geen probleem voor de gevestigde bedrijven die ‘gewoon’ doordraaien, maar voor ondernemers in een bijzondere positie kan dit tot grote problemen leiden....

Continue reading

Aantal faillissementen ligt op een historisch laag niveau

In november maakte het CBS bekend dat het aantal failliet verklaarde bedrijven nog steeds historisch laag is. Zo zijn in de maand oktober 109 bedrijven failliet verklaard, dat zijn er 9 minder ten opzichte van de maand september van dit jaar. In 30 jaar tijd het laagste niveau rondom faillissementen Het aantal faillissementen is behoorlijk uiteenlopend in de loop van de jaren en dat valt goed terug te zien in de cijfers. Zowel dalingen als stijgingen bleven elkaar opvolgen. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 816 in mei 2013, daarna nam het aantal faillissementen weer af tot en met augustus 2017...

Continue reading