T +31 53 303 30 00

 

Compensatie transitievergoeding zieke werknemer na 2 jaar ziekte

TLC International Law > Arbeidsrecht  > Compensatie transitievergoeding zieke werknemer na 2 jaar ziekte

Compensatie transitievergoeding zieke werknemer na 2 jaar ziekte

Compensatie transitievergoeding zieke werknemer na 2 jaar ziekte

Auteur: Pierrette Kuipers

 

Inleiding

Een werkgever heeft een loondoorbetalingsplicht voor een zieke werknemer. Zodra de werknemer langer dan 2 jaar ziek is, dan kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. Wel heeft de werknemer in dit geval recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 is deze regeling enigszins veranderd en kunnen werkgevers een compensatie aanvragen indien zij een werknemer ontslaan die langer dan 2 jaar ziek is. Dit was tot dusver niet mogelijk.

De Regeling compensatie transitievergoeding

De werkgever kan met de Regeling compensatie transitievergoeding de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Hiermee worden twee doelen gediend: enerzijds wordt voorkomen dat de werkgever te maken krijgt naar (hoge) kosten nadat zij reeds twee jaar het loon heeft doorbetaald, anderzijds wordt voorkomen dat werknemers te lang in onzekerheid blijven. Het is namelijk een veelvoorkomend verschijnsel dat werkgevers het dienstverband niet beëindigen na 2 jaar ziekte, maar deze laten doorlopen. Dit noemt men een slapend dienstverband en vaak wordt een dergelijk dienstverband in stand gehouden vanwege de (hoge) kosten van de transitievergoeding.

Voorwaarden

Vanaf 1 april 2020 kan de werkgever bij het UWV een aanvraag indienen voor een compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte. Let op: alhoewel het pas mogelijk is deze compensatie aan te vragen van af 1 april 2020, geldt de regeling al voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Met andere woorden: met terugwerkende kracht kan de werkgever een aanvraag indienen.

Werkgevers die op of na 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten op uiterlijk 30 september 2020 de compensatie aanvragen. Lag het einde van de twee jaar ziekte al voor 1 juli 2015? Dan is compensatie voor de werkgever niet mogelijk.

Werkgevers die op of na 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, dienen de compensatie binnen 6 maanden na betaling van de transitievergoeding aan te vragen.

Overige voorwaarden:

 • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige ziekte waarbij de werknemer op grond van de wet recht had op een transitievergoeding;
 • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek;
 • De werkgever heeft de transitievergoeding ook daadwerkelijk betaald aan de werknemer.

Deze voorwaarden dienen aangetoond te worden door de werkgever. Bijvoorbeeld door:

 • De ontslagvergoeding van het UWV of ontbindingsbeschikking van de (kanton)rechter;
 • De beëindigings- c.q. vaststellingsovereenkomst, als het ontslag met wederzijds goedvinden heeft plaatsgevonden. Uit deze overeenkomst moet wel blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
 • Gegevens die zijn gebruikt om de transitievergoeding te berekenen;
 • Een betalingsbewijs van de volledige transitievergoeding van werkgever aan werknemer.

 

Hoogte van de compensatie transitievergoeding

De compensatie is meestal lager dan de betaalde transitievergoeding. Voor de compensatieregeling geldt namelijk het volgende:

 • Spreken de werkgever en de werknemer een lagere transitievergoeding af dan in de wet staat? Dan is de compensatie niet hoger dan deze lagere afgesproken transitievergoeding;
 • Elk jaar wordt voor de transitievergoeding een wettelijk maximum bedrag bepaald. De compensatie kan niet hoger zijn dan dit maximumbedrag, tenzij het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan het maximumbedrag;
 • Opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) wordt niet vergoed;
 • Wettelijke rente wordt niet gecompenseerd;
 • Werkgeverspremies worden niet vergoed;

Opmerking verdient dat de berekening van de transitievergoeding per 1 januari 2020 is gewijzigd door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het UWV gebruikt de volgende berekening bij vaststelling:

 • Is de procedure om de arbeidsovereenkomst te beëindigen aantoonbaar gestart vóór 1 januari 2020? Dan geldt de berekening van vóór 1 januari 2020.
 • Is de procedure om de arbeidsovereenkomst te beëindigen gestart op of na 1 januari 2020? Dan geldt de berekening van 1 januari 2020.

 

 Slapend dienstverband

Indien de werkgever besluit een slapend dienstverband in stand te houden, dient hij zich nog wel te houden aan een aantal verplichtingen. Zo moet hij er nog steeds voor zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan. Dit wordt re-integratie genoemd. Daarnaast telt de zieke werknemer mee bij het afspiegelingsbeginsel bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen.

Indien de werkgever besluit de zieke werknemer met wie zij een slapend dienstverband heeft alsnog te ontslaan, dan telt de duur van het slapend dienstverband ook mee voor de hoogte van de transitievergoeding. Immers is er wel sprake geweest van een dienstverband. De opgebouwde transitievergoeding tijdens de periode van het slapend dienstverband wordt door de overheid niet aan de werkgever gecompenseerd op grond van de Regeling compensatie transitievergoeding.

 

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of over andere arbeidsrechtelijke kwesties? Neem dan contact op met onze arbeidsrecht advocaat! Mr. Willeke Krieger is te bereiken via krieger@tlcadvocaten.nl