T +31 53 303 30 00

 

COVID-19, de arbeidsrechtelijke (schaduw)kant

TLC International Law > Arbeidsrecht  > COVID-19, de arbeidsrechtelijke (schaduw)kant

COVID-19, de arbeidsrechtelijke (schaduw)kant

COVID-19, de arbeidsrechtelijke (schaduw)kant

Auteur: Pierrette Kuipers

Inleiding

Hoewel de wereld beetje bij beetje weer opengaat, zijn wij gewaarschuwd dat de wereld en samenleving er anders uit zal blijven zien. Inmiddels zijn wereldwijd 7 miljoen mensen gevat door het virus, waarvan 600.000 overleden. Dat een virus ons zo ‘in de tang zou nemen’ hadden wij vooraf niet kunnen inschatten. Inmiddels heeft COVID-19 ook een arbeidsrechtelijke kant gekregen: er zullen ontslagen vallen, maar ook bestaat de vrees dat werkgevers claims zullen krijgen van werknemers die menen dat zij het virus hebben opgelopen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en wel vanwege een vorm van nalatigheid of plichtsverzuim zijdens de werkgever. Wat kunt u als werkgever doen om u tegen dergelijke claims te beschermen?

Zorgplicht

Op u als werkgever rust een zorgplicht. U bent gehouden om de veilig- en gezondheid van uw werknemer te beschermen. U dient hiervoor redelijke maatregelen te treffen, zodat de werknemer in de uitoefening van de werkzaamheden geen schade lijdt. Deze maatregelen moeten zodanig zijn dat deze redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt door bedrijfsongevallen of beroepsziekten.

COVID-19

Met het oog op de maatregelen die u dient te treffen vanwege het virus dient u ervoor te zorgen dat:

  • u voldoet aan alle richtlijnen die zijn opgesteld door de overheid, specifiek voor uw organisatie en branche;
  • u passende risicobeoordelingen uitvoert, hierbij rekening houdend met de risico’s op overdracht van het virus bij uw werknemers.

Tevens raden wij u aan dat u, afgezien van voornoemde risicobeoordelingen, passende stappen en maatregelen treft om het risico van overdracht van het virus zo veel als mogelijk te minimaliseren. U dient de stappen en maatregelen mede te delen aan uw werknemers zodat u er voor waakt dat deze ook daadwerkelijk door uw werknemers worden gehandhaafd.

Evaluatie

U dient de risicobeoordelingen voortdurend te evalueren, met name vanwege het feit dat de richtlijnen zoals deze gesteld worden door de overheid steeds weer veranderen. Indien blijkt dat werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen dienen te gebruiken (denk hierbij aan een mondkapje of andere beschermende kledij), dan dient u uw werknemers richtlijnen te verschaffen over hoe de persoonlijke beschermingsmiddelen correct gebruikt moeten worden.

Letselschadeclaims

Mocht een werknemer alsnog menen een claim te hebben op u als werkgever, dan dient u te kunnen bewijzen dat u een adequate risicobeoordeling heeft uitgevoerd, de richtlijnen van de overheid heeft gevolgd en passende en toerekende maatregelen heeft getroffen.

Welke claims zijn mogelijk?

  • Claims op grond van het mogelijk niet door u opvolgen van de geldende richtlijnen of het niet minimaliseren van het risico tot overdracht van het virus;
  • Claims met een indirect gevolg van het virus, bijvoorbeeld die verband houden met de arbeidsvoorwaarden. Het kan zijn dat een werknemer vanwege het thuiswerken problemen heeft op de werkplek, wat kan leiden tot fysieke of psychische klachten;
  • Andere potentiële claims die bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn van een verandering in de hoeveelheid of het soort werk. Deze veranderingen kunnen ertoe leiden dat werknemers over- of onderwerkt zijn met psychologische schade als gevolg, bijvoorbeeld van de stress die ze opgelopen hebben vanwege hun werk en verandering in werkomstandigheden


Bewijslast werknemer

De werknemer zal steeds moeten bewijzen dat u uw zorgplicht heeft geschonden en niet alle maatregelen heeft getroffen om hun gezondheid en veiligheid op het werk te garanderen in het licht van het COVID-19 virus. Daarnaast zal de werknemer moeten bewijzen dat deze schending er voor heeft gezorgd dat de werknemer het virus heeft opgelopen en dat hij niet is besmet door andere contacten. Vooral dit laatste punt zal problemen opleveren aan de zijde van de werknemer.

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering

Indien u een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, dan dient u bij een eventuele claim direct contact op te nemen met uw verzekeraar. Controleer (bij voorkeur zo spoedig mogelijk) of u een dergelijke verzekering heeft, of de polis niet is vervallen en of er op grond van de polis geen voorwaarden/clausules gelden waardoor er geen sprake zou kunnen zijn van dekking van de schadeclaim.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog? Maakt u zich zorgen over mogelijke claims met het oog op COVID-19 of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.