T +31 53 303 30 00

 

Hoge Raad schept duidelijkheid over einddatum arbeidsovereenkomst

TLC International Law > Arbeidsrecht  > Hoge Raad schept duidelijkheid over einddatum arbeidsovereenkomst

Hoge Raad schept duidelijkheid over einddatum arbeidsovereenkomst

Introductie

De Hoge Raad heeft zich begin deze maand gebogen over de vraag wanneer de laatste werkdag is indien een arbeidsovereenkomst per 1 maart eindigt. Is de laatste werkdag dan 28 februari of 1 maart? En vanaf welke datum bestaat er geen arbeidsverhouding meer? Deze vraag lijkt op het eerste oog vrij eenvoudig, maar zorgt in de praktijk voor de nodige verwarring. Wat wordt er bedoeld met een einde ‘per’ een bepaalde datum?

Situatieschets

Voorgaande vraag stond centraal in een procedure tussen ABN Amro en één van haar werknemers. De tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst was door de werkgever opgezegd ‘per 1 maart 2018’. De discussie die partijen verdeeld hield was of de laatste werkdag dan 28 februari of 1 maart 2018 was.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad is duidelijk: als de opzegging ‘per’ de eerste dag van de maand is, dan zal de arbeidsovereenkomst eindigen op de laatste dag die daarvoor gelegen is. Vanaf de daarop volgende dag bestaat de arbeidsovereenkomst niet meer. In de procedure tussen ABN Amro en diens werknemer betekende dit dat de laatste werkdag 28 februari 2018 was en dat er per 1 maart 2018 geen arbeidsovereenkomst meer bestond.

Vervaltermijnen

Voorgaand oordeel is ook relevant voor de harde vervaltermijnen in het arbeidsrecht. Op grond van artikel 7:686a lid 4 BW moet de werknemer binnen twee of drie maanden een verzoekschrift indienen, bijvoorbeeld tot vernietiging van een gegeven ontslag op staande voet (twee maanden) of het toekennen van een transitievergoeding (drie maanden). Deze vervaltermijnen vervallen twee of drie maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. De Hoge Raad oordeelt in dit verband dan ook dat de vervaltermijn aanvangt op de eerste dag na de laatste werkdag (in casu hebben wij gezien dat dit 1 maart 2018 was) en afloopt aan het einde van de met die laatste werkdag overeenstemmende dag, twee of drie maanden later. In beginsel kan dus gesteld worden dat de vervaltermijn eindigt aan het einde van de dag met hetzelfde kalendernummer als de laatste werkdag.

In casu betekent dit dat de werknemer van ABN Amro rekening dient te houden dat de vervaltermijn in het onderhavige geval drie maanden bedraagt, nu zij om een transitievergoeding verzoekt. De laatste werkdag was 28 februari 2018. De termijn vervalt dan ook drie maanden later aan het einde van de dag met hetzelfde nummer: 28 mei 2018 om 24:00 uur.

Uitzonderingen

Als de tweede of derde maand, afhankelijk van de situatie, korter is dan de maand van de laatste werkdag, dan vervalt de termijn op de laatste dag van die kortere maand. Een tweede uitzondering is dat indien de termijn normaliter zou vervallen op een zaterdag, zondag of feestdag, de vervaltermijn verlengd wordt naar de eerstvolgende werkdag.

Conclusie

De verschillende data en vervaltermijnen kunnen overkomen als complex en lijken wellicht zelfs ‘hogere wiskunde’. Het is van belang om goed in de gaten te houden wanneer een termijn vervalt. De rechtbanken zijn duidelijk: te laat is te laat. Er kan dan in rechte geen verzoek meer worden ingediend. Dit is zowel voor de werknemer alsook voor de werkgever, die dan weet dat er in rechte geen verzoeken door de ex-werknemer meer gedaan kunnen worden, van belang om in de gaten te houden.

Vragen?
Heeft u vragen over deze blog of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Benader dan gerust ons team arbeidsrecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl), mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl) of mr. Justy Nijland (nijland@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.