T +31 53 303 30 00

 

Instelling onafhankelijke Kamer Langlopende Letselschadezaken

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht  > Instelling onafhankelijke Kamer Langlopende Letselschadezaken

Instelling onafhankelijke Kamer Langlopende Letselschadezaken

Inleiding
De Letselschade Raad stelt een onafhankelijke Kamer Langlopende Letselschadezaken in (Kamer LLZ). De noodzaak tot oprichting van de Kamer LLZ kan worden gevonden in het feit dat 3 procent van de ongeveer 60.000 letselschadezaken die Nederland per jaar telt niet binnen afzienbare termijn wordt afgewikkeld. Deze zaken worden langlopende letselschadezaken genoemd. Concreet betreffen dit letselschadezaken die langer dan twee jaar lopen. Deze termijn sluit aan bij de tweejaars-termijn die in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is opgenomen. Door de lange looptijd ontstaat voorts een ophoping aan letselschadezaken. De Kamer LLZ beoogt dit een halt toe te roepen, hetgeen in het belang zou zijn van zowel de slachtoffers als de verzekeraars.

Doelstelling Kamer LLZ
Volgens De Letselschade Raad is het doel van de kamer LLZ het eerlijker en sneller afhandelen van letselschadezaken. De Kamer LLZ kan, aldus de Letselschade Raad, dienen als tijdelijke oplossing alvorens uit te voeren structuurverbetering ertoe leiden dat langlopende letselschades in het geheel niet meer voorkomen. De Letselschade Raad hoopt voornoemde te bereiken door diverse maatregelen uit te werken rondom de volgende drie doelstellingen:

  1. Bestaande langlopende letselschadezaken versneld behandelen via de Kamer LLZ;
  2. Systeemoplossingen bieden om nieuwe letselschadezaken efficiënter te kunnen aanpakken;
  3. De verbeteringen nauwgezet in de gaten blijven houden door middel van klanttevredenheidsonderzoeken onder letselschadeslachtoffers.

 

Werking en aanmelding bij Kamer LLZ
De Kamer LLZ is onafhankelijk en bestaat uit een voorzitter en drie leden die zijn benoemd door het bestuur van De Letselschade Raad. Partijen kunnen zich aanmelden bij de Kamer LLZ voor het versneld afwikkelen van hun langlopende letselschadezaak. De betrokken partijen dienen hier wel allebei mee in te stemmen, dat wil zeggen dat zowel het slachtoffer als de wederpartij dienen aan te geven te wensen dat hun zaak wordt behandeld door de Kamer LLZ. De Kamer LLZ geeft voorts een voor partijen bindend oordeel.

Vragen?
Heeft u vragen over deze blog of bent u slachtoffer geworden van een ingrijpende gebeurtenis ten gevolge waarvan u letselschade heeft opgelopen? Dan kunt u contact opnemen met onze letselschaderecht specialisten mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of met mr. Anne Hoekman ( hoekman@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.