T +31 53 303 30 00

 

Kinderalimentatie: moet dat?

TLC International Law > Family law  > Kinderalimentatie: moet dat?

Kinderalimentatie: moet dat?

In onze familierechtpraktijk krijgen wij veel vragen over (de verschuldigdheid van) kinderalimentatie. Denk hierbij aan vragen als: moet ik kinderalimentatie betalen? Hoe zit het als ik geen contact heb met mijn kind? Moet ik, als stiefouder, betalen voor de kinderen van mijn partner? In deze blog behandelen wij de wettelijke basis van kinderalimentatie en zullen voornoemde vragen beantwoord worden.

Wettelijke basis

De wettelijke basis voor kinderalimentatie is, afhankelijk van de leeftijd van het kind, vastgelegd in de artikelen 1:404 BW en 1:395a BW.

Artikel 1:404 BW

In dit artikel staat de onderhoudsplicht van de ouders in de kosten van verzorging en opvoeding voor minderjarige kinderen opgenomen.

Artikel 1:395a BW

In dit artikel staat de verlengde onderhoudsplicht voor jongmeerderjarige kinderen opgenomen. Nadat een kind meerderjarig is geworden (18 jaar), blijven ouders verplicht te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van meerderjarige kinderen tot 21 jaar.

Ouders en stiefouders zijn dus wettelijk verplicht om financieel bij te dragen. In de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. De ouder waarbij het kind voornamelijk woonachtig is, noemt men de verzorgende ouder. Met de andere ouder loopt vaak een omgangsregeling en noemt men de niet-verzorgende ouder. Deze laatste ouder is verplicht om financieel bij te dragen: de alimentatieplichtige. De hoogte van de kinderalimentatie is onder andere afhankelijk van het inkomen van de ouders en de frequentie waarop het kind bij de niet-verzorgende ouder verblijft. Het minimumbedrag voor kinderalimentatie is in beginsel € 25,00.

Als er een alimentatiebedrag is vastgesteld, dan vallen in beginsel alle kosten van de kinderen hieronder. In principe hoeft de niet-verzorgende ouder dan niet meer extra bij te dragen voor kleding, kinderopvang, school of sport. Elk jaar wordt het bedrag aan kinderalimentatie geïndexeerd (zie daartoe ook onze blog: https://tlcinternationallaw.com/indexering2023/).

Ouders

Voor zolang kinderen niet in eigen levensonderhoud kunnen voorzien, moeten de ouders hen financieel ondersteunen.  Dit geldt ook indien er geen contact is tussen de niet-verzorgende ouder en het kind of wanneer het kind is geboren uit bijvoorbeeld een onenightstand (zie in dat verband artikel 1:394 BW).

Stiefouders

Een stiefouder is slechts verplicht financieel bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van de tot zijn gezin behorende minderjarige kinderen van zijn echtgenoot of geregistreerde partner (artikel 1:395 BW). Het moet dus enerzijds gaan om een bijdrage tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap, samenwonen is dus niet voldoende om een onderhoudsverplichting te doen ontstaan, anderzijds moet het gaan om kinderen die tot het gezin behoren. Of een kind tot het gezin behoort, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Uit de rechtspraak blijkt wel dat het vereiste ‘tot het gezin behoren’ ruim moet worden uitgelegd. Of dit daadwerkelijk het geval is, kan per geval verschillend zijn.

Dwingend recht

Overeenkomsten waarbij van kinderalimentatie wordt afgezien, zijn nietig (artikel 1:400 lid 2 BW). Het is wel mogelijk dat de kinderalimentatie (tijdelijk) op nihil wordt gesteld, bijvoorbeeld omdat de alimentatieplichtige geen draagkracht heeft of in de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) komt.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere familierechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van familierecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.