T +31 53 303 30 00

 

Snellere uitkering aan letselschadeslachtoffers

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht  > Snellere uitkering aan letselschadeslachtoffers

Snellere uitkering aan letselschadeslachtoffers

Inleiding

Slachtoffers met letselschade moeten nu vaak lang wachten voordat ze een schadebedrag uitgekeerd krijgen, omdat zij in een langdurige juridische discussie met de verzekeraar verstrengeld zijn geraakt. De PVV, CDA, SP, GL en PvdA eisen dat hier een einde aan komt en hebben derhalve gisteren een motie ingediend om dit een halt toe te roepen.

Huidige situatie

Iedereen kan plotseling slachtoffer worden van een ingrijpende gebeurtenis die het leven drastisch verandert. Denk hierbij aan slachtoffers van een verkeersongeval of een geweldsdelict. Indien een ander aansprakelijk is voor de schade die jij ten gevolge van de schadeveroorzakende gebeurtenis hebt opgelopen, zul je doorgaans te maken krijgen met diens verzekeraar. De verzekeraar zal dan het aanspreekpunt zijn waar het gaat om de uitkering van schadebedragen.

Gedragsregels

Al tientallen jaren is de reactietijd van verzekeraars in letselschadezaken een kwestie van discussie. Op dit moment zijn er gedragsregels waar de verzekeraars zich aan moeten houden, welke zijn vastgelegd in de ‘Gedragscode Behandeling Letselschade’ en zijn opgesteld door de Letselschaderaad. Van belang in het kader van de uitkering van schadebedragen is met name gedragsregel 7 welke inhoudt dat de verzekeraar erkende c.q. definitief vastgestelde schade binnen 14 dagen na deze erkenning dan wel vaststelling uitkeert.

In de toelichting op gedragsregel 7 wordt gesteld dat de verzekeraar hoe dan ook dient te voorkomen dat de benadeelde de schade voorfinanciert, nu het uitdrukkelijk gaat om bevoorschotting en niet om benaschotting.

De gedragsregels zoals geformuleerd in de Gedragscode Behandeling Letselschade zijn echter niet afdwingbaar, hetgeen in de praktijk geregeld ten gevolg heeft dat een slachtoffer wel degelijk diens eigen schade dient voor te financieren en soms onevenredig lang dient te wachten op een schade-uitkering.

Doel motie

De meerderheid van de Tweede Kamer eist in de motie dat uiterlijk binnen zes weken dient te worden gereageerd op correspondentie en dat verschuldigde bedragen, zoals reeds vastgelegd in gedragsregel 7, binnen 14 dagen dienen te worden betaald (waaronder tevens begrepen de declaratie van de betrokken letselschade advocaat).

Om te bewerkstelligen dat de termijnen ook daadwerkelijk worden gewaarborgd wordt de mogelijkheid in het leven geroepen om verzekeraars (en/of tussenpersonen) een boete of dwangsom op te leggen bij niet tijdig reageren c.q. uitbetalen. Hiermee kan de thans nog te veel voorkomende situatie waarbij het slachtoffer zijn of haar eigen schade dient voor te financieren hopelijk aan banden worden gelegd. Van Nispen, in zijn hoedanigheid van SP-kamerlid, stelt hiertoe: ‘Het slachtoffer moet centraal komen te staan, want het is een ongelijke strijd.’

Naar ons inzicht een mooie ontwikkeling welke de reeds ernstig benadeelde slachtoffers meer houvast en zekerheid zal bieden door sancties te verbinden aan de, tot op heden niet afdwingbare, gedragsregels.

Vragen?

Bent u zelf slachtoffer geworden van een ingrijpende gebeurtenis ten gevolge waarvan u letselschade heeft opgelopen? Dan kunt u contact opnemen met onze letselschaderecht specialisten mr. Willeke Krieger (053-3033002 of krieger@tlcadvocaten.nl) of met mr. Anne Hoekman (053-3033003 of hoekman@tlcadvocaten.nl)