T +31 53 303 30 00

 

Gerechtshoven stellen limiet aan lengte processtukken in civiele zaken

TLC International Law > Algemeen  > Gerechtshoven stellen limiet aan lengte processtukken in civiele zaken

Gerechtshoven stellen limiet aan lengte processtukken in civiele zaken

Aankondiging limitering processtukken

De Gerechtshoven hebben eind 2020 aangekondigd dat bepaalde processtukken per 1 april 2021 in pagina’s dienen te worden beperkt tot 15 of 25 pagina’s. Deze limieten worden volgens de afdeling civiel recht van het Gerechtshof Amsterdam ingevoerd om de doorlooptijden van de bij het Gerechtshof aanhangige procedures te verkorten. Immers wordt door het invoeren van voornoemde limieten de omvang van de procesdossiers (in sommige gevallen aanzienlijk) beperkt.

Reactie binnen de advocatuur

Nu voornoemd voorstel niet met de advocatuur is overlegd is hierdoor grote onrust en onvrede ontstaan binnen de advocatuur. De Nederlandse Orde van Advocaten (hierna te noemen: NOvA) heeft hierop zijn adviescommissies burgerlijk procesrecht en intellectueel eigendomsrecht gevraagd om over de aangekondigde limitering te adviseren. De conclusie van voornoemd advies, waar de algemene raad van de NOvA zich bij aansluit, luidt dat in procesreglementen geen beperkingen kunnen worden gesteld aan de omvang van processtukken. Volgens de NOvA staat een dergelijke beperking namelijk op gespannen voet met fundamentele beginselen van het procesrecht, waaronder het recht op toegang tot de rechter, het beginsel van hoor- en wederhoor en de goede procesorde.

De NOvA heeft haar zienswijze op 8 februari jl. aan het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven (LOVCH) toegezonden, hetgeen op 18 februari jl. heeft geleid tot een overleg tussen de NOvA en de LOVCH om de bezwaren die ten aanzien van de aangekondigde limitering bestonden binnen de advocatuur aan het licht te brengen. Voor de volledige zienswijze van de NOvA verwijzen wij u graag naar: https://www.advocatenorde.nl/juridische-databank/details/wetgevingsadviezen/1385930180040319549

Standpunt LOVCH
Voornoemd overleg heeft er bij het LOVCH niet toe geleid dat zij de aangekondigde aanpassing van de landelijke procesreglementen zal terugdraaien. Het LOVCH blijft bij haar standpunt inhoudende dat ook bij doorvoering van de limitering van processtukken de maximale omvang van de processtukken voldoende ruimte biedt aan partijen om hun standpunten naar behoren naar voren te brengen. Wel komt men enigszins tegemoet aan de zorgen zoals geuit binnen de advocatuur door vast te leggen dat advocaten kunnen verzoeken om een aanvullend stuk in te dienen, wanneer blijkt dat het maximale aantal pagina’s, gelet op de complexiteit van het geschil, niet volstaat.

Conclusie
De algemeen deken van de NOvA heeft in een brief aan de voorzitters van het LOVCH en de Raad voor de rechtspraak nogmaals aangegeven dat de limitering, ondanks de tegemoetkoming zoals hierboven omschreven, niet op deze manier per 1 april 2021  zou moeten worden ingevoerd. De NOvA heeft daarbij gewezen op de noodzaak om de termijn van inwerkingtreding op te verzoekt het LOVCH eerst deugdelijk onderzoek te laten verrichten om de gestelde noodzaak van de maatregel te onderbouwen.

De LOVCH c.q. de Raad voor de rechtspraak heeft voornoemde gepasseerd door op 22 maart jl. de nieuwe regels omtrent de limitering van processtukken per 1 april aanstaande aan te kondigen. De NOvA heeft te kennen gegeven de uitwerking van de maatregel in de praktijk nauwgezet en kritisch te zullen blijven volgen.

Vragen?
Heeft u vragen over deze blog? Benader dan gerust mr. Anne Hoekman (hoekman@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.