T +31 53 303 30 00

 

Moeten werknemers doorbetaald krijgen wanneer zij eerder of langer doorwerken?

TLC International Law > Arbeidsrecht  > Moeten werknemers doorbetaald krijgen wanneer zij eerder of langer doorwerken?

Moeten werknemers doorbetaald krijgen wanneer zij eerder of langer doorwerken?

Introductie

Bij sommige werkgevers is het gebruikelijk dat de werknemers eerder naar het werk komen of, na werktijd, nog even doorwerken. De werknemers krijgen deze tijd niet altijd (door)betaald. Mag dit wettelijk gezien wel?

Recht op loon

In artikel 7:610 BW staat dat een werknemer recht heeft op loon als hij gewerkt heeft. Dat geldt dus ook voor de overuren. Ook indien de werknemer niet kan werken, behoudt hij, volgens artikel 7:628 lid 1 BW, in de regel het recht op loon.

Zo moet de werkgever bijvoorbeeld het loon van een zieke werknemer doorbetalen. De werkgever moet het loon ook doorbetalen indien de reden dat de werknemer niet kan werken is gelegen bij het bedrijf  c.q. de werkgever. Denk hierbij aan storingen op de werkvloer of onvoldoende werk. De werkgever hoeft pas geen loon door te betalen wanneer het niet werken in de risicosfeer van de werknemer ligt.

Werken buiten werktijd

Sommige werkgevers willen graag dat werknemers eerder op het werk komen. Bijvoorbeeld, omdat de werknemers zich nog moeten omkleden voordat hun dienst begint. Sommige werknemers moeten ook wachten na werktijd om vergelijkbare redenen. Werkgevers hebben daarom ook vaak vastgelegd, bijvoorbeeld in de huisregels, dat werknemers eerder op het werk moeten komen of juist moeten wachten na werktijd. Aan het niet voldoen aan deze huisregels worden vaak consequenties verbonden. In het uiterste geval kun je hierbij zelfs denken aan ontslag op staande voet.

Ontslag op staande voet

In de uitspraak van de Rechtbank Limburg van 12 november 2020 (ECLI:NL:RBLIM:2020:8802) betrof het een werkgever die zijn werkneemster op staande voet had ontslagen. De reden van dit ontslag was, dat de werkneemster niet 10 minuten voor haar dienst aanwezig was, terwijl zij dat wel verplicht was op grond van de huisregels. De kantonrechter heeft in dit geval geoordeeld dat het ontslag op staande voet niet geldig is. Dat de werkneemster vanaf het moment dat zij werkzaam was voor de werkgever al akkoord was gegaan met de huisregels en reeds meermaals was gewaarschuwd voor het overtreden daarvan, deed hier niet aan af.

Volgens de kantonrechter had de werkgever de werkneemster moeten betalen voor de 10 minuten die ze eerder aanwezig moest zijn, indien die 10 minuten voor hem daadwerkelijk zo belangrijk waren dat overschrijding hiervan tot ontslag op staande voet zou kunnen leiden. Nu de werkgever dit heeft nagelaten acht de kantonrechter het belang dat de werkgever heeft bij naleving van de desbetreffende huisregel niet van dusdanig belang dat het een geldige reden voor ontslag op staande voet kan opleveren.

Uitbetaling ‘wachttijd’

In de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 4 november 2020 (ECLI:NL:RBNHO:2020:8777),  mochten de werknemers van een supermarkt om veiligheidsredenen enkel allen gezamenlijk het pand verlaten na sluitingstijd. Iedereen maakte dus in principe ‘overuren’. De kantonrechter heeft geoordeeld dat deze ‘wachttijd’ onder werktijd valt en dat deze tijd aldus moet worden uitbetaald. Reden hiertoe is dat artikel 7:610 BW immers ook ziet op het beschikbaar zijn van arbeidskrachten en dus heeft de werknemer ook gedurende de ‘wachttijd’ recht op loondoorbetaling.

Conclusie

De conclusie is aldus dat, indien het voor de werkgever van essentieel belang is dat de werknemers eerder komen of langer blijven, de werkgever het loon van de werknemers in dat geval zal moeten  doorbetalen. Het gaat vaak maar om een paar minuten, maar op de langere termijn kunnen dat toch wel een paar uren zijn. Als de werkgever de werknemers niet uit wil betalen voor de tijd die zij buiten werktijd worden geacht aanwezig te zijn, dan kan de werkgever ook geen consequenties opleggen aan de werknemers. Kortom: geen loon is geen consequenties bij een overtreding.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Benader dan gerust ons team arbeidsrecht: Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl),  Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl) of Justy Nijland (nijland@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.