T +31 53 303 30 00

 

Geen nieuwe wetgeving loyaliteitsaandelen

TLC International Law > Ondernemingsrecht  > Geen nieuwe wetgeving loyaliteitsaandelen

Geen nieuwe wetgeving loyaliteitsaandelen

De minister voor Rechtsbescherming laat in een Kamerbrief over de voortgang van de modernisering van het ondernemingsrecht weten dat er momenteel onvoldoende aanleiding is om tot invoering van een nationale regeling met betrekking tot loyaliteitsaandelen over te gaan. Er wordt dan ook niet overgegaan tot een wetgevingstraject ter verdere stimulering van loyaliteitsaandelen.

Loyaliteitsaandelen

Loyaliteitsaandelen zijn een voorziening die aandeelhouders extra stemrecht (loyaliteitsstemrecht) of extra dividendrecht (loyaliteitsdividend) geven wanneer zij gedurende een (bepaalde) periode onafgebroken aandeelhouder zijn.

In 2022 is de expertgroep modernisering NV-recht gestart. Recentelijk heeft de expertgroep haar advies over loyaliteitsaandelen uitgebracht. Dit advies ziet op de wenselijkheid en mogelijkheid van het invoeren van een systeem van loyaliteitsaandelen in het NV-recht. De expertgroep heeft geconstateerd dat invoering van een wettelijke regeling ter stimulering van loyaliteitsaandelen niet, althans niet voldoende, nodig of wenselijk is. Uit het advies zijn drie argumenten af te leiden ter onderbouwing van die constatering.

Argumenten

Allereerst  is er geen wetenschappelijk bewijs dat loyaliteitsaandelen daadwerkelijk bijdragen aan lange termijn betrokkenheid. De expertgroep constateert op basis van ervaringen uit de praktijk dat het invoeren van een wettelijke regeling voor loyaliteitsaandelen niet aantoonbaar bijdraagt aan het bevorderen van lange termijn betrokkenheid van aandeelhouders. Bovendien leren de ervaringen in Frankrijk dat het extra stemrecht vooral terechtkomt bij grootaandeelhouders en de Franse Staat. De expertgroep merkt daarbij op dat loyaliteitsaandelen in de praktijk vooral bijdragen aan het vergroten of behouden van de controlerende positie van grootaandeelhouders. Kleine aandeelhouders komen er nog minder makkelijk tussen. Ten slotte merkt de expertgroep op dat de huidige wet in Nederland het nu al mogelijk maakt voor vennootschappen te voorzien in loyaliteitsaandelen. Hier wordt in de praktijk ook gebruik van gemaakt. Volgens de expertgroep is er dus wel behoefte aan loyaliteitsaandelen en wordt er in die behoefte ook al voorzien.

Geen nieuwe wetgeving

Minister Weerwind is het eens met de conclusie van de expertgroep dat er nu onvoldoende aanleiding is om tot invoering van een nationale regeling met betrekking tot loyaliteitsaandelen over te gaan. De minister gaat dan ook niet over tot een wetgevingstraject ter verdere stimulering van loyaliteitsaandelen.

Minister Weerwind ziet wel paralellen tussen loyaliteitsaandelen en het toekennen van meervoudig stemrecht. Dit meervoudig stemrecht is recent voorzien in een door de Europese Commissie opgesteld pakket van voorstellen om de kapitaalmarkten aantrekkelijker te maken voor vennootschappen en toegang tot kapitaal te vergemakkelijken voor het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog? Benader dan gerust één van onze specialisten. Wij zijn te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.