T +31 53 303 30 00

 

Medische fout of een vergissing?

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht  > Medische fout of een vergissing?

Medische fout of een vergissing?

Inleiding

In Frankrijk is een meisje van 18 in comateuze toestand beland nadat een anesthesist haar per ongeluk tien keer de benodigde dosis insuline toediende tijdens een operatie. Het ziekenhuis verklaarde dat de anesthesist op zijn toetsenbord per ongeluk twee nullen had getypt in plaats van één. De moeder heeft hierop een klacht ingediend. Het ziekenhuis zegt dat er geen sprake is van een medische fout, maar van een vergissing. De vraag die nu rijst is: wat is het verschil tussen een medische fout en een ‘vergissing’ en wat is de relevantie van dit onderscheid?

Medische fout

Volgens de Nederlandse rechtspraak is er sprake van een medische fout als een medische behandeling onzorgvuldig is uitgevoerd waardoor de patiënt letselschade oploopt of zelfs overlijdt. Er moet dus sprake zijn van enige verwijtbaarheid aan de zijde van de arts c.q. het ziekenhuis. Van medisch onzorgvuldig handelen is in de regel sprake, indien de schade niet zou zijn ontstaan als een andere, redelijk handelend en bekwame, arts u had behandeld.  Er kan ook sprake zijn van een medische fout bij het ernstig schenden van de rechten die een patiënt heeft. Hierbij kunt u denken aan een arts die u onvoldoende of niet informeert over de risico’s van een operatie of behandeling waarbij u, indien u hier wel van op de hoogte zou zijn, de operatie of behandeling had geweigerd.

Gevolgen medische fout

In de wet is geregeld dat een ziekenhuis aansprakelijk is voor alle tekortkomingen van in dat ziekenhuis werkzame hulpverleners. Dit is wenselijk nu het voor de patiënt vaak moeilijk is om vast te stellen wie er nu een bepaalde fout heeft gemaakt en wie daarvoor verantwoordelijk is. De wet geeft de patiënt dus een centraal aanspreekpunt in het geval een medische misser is begaan op grond waarvan de patiënt schade heeft geleden welke hij of zij vergoed wenst te zien.  Indien aldus sprake is van een medische fout welke is begaan door één of meerdere hulpverleners in het ziekenhuis, kunt u naast de desbetreffende behandelaar ook het ziekenhuis aanspreken voor uw schade. Kortom: als er sprake is van een medische fout gemaakt door één of meer artsen/hulpverleners in een ziekenhuis, kunt u als benadeelde naast de arts(en) ook het ziekenhuis aanspreken.

Vergissing

Niet elke vergissing van een arts is tevens een medische fout. U kunt zich voorstellen dat, wanneer u naar uw huisarts gaat met bepaalde klachten, dat uw huisarts van veel medische zaken een zekere algemene kennis heeft. De huisarts is echter niet in staat om alles te onderzoeken of te diagnosticeren en kan u daarom doorverwijzen naar een specialist. Ook bij telefonische consulten moet de huisarts een inschatting maken van uw ziektebeeld aan de hand van de symptomen die u zelf doorgeeft. Niet ondenkbaar is dat een huisarts in dergelijke gevallen wellicht (aanvankelijk) een verkeerde diagnose stelt. Hiermee is echter nog geen sprake van een medische fout.

Gevolgen vergissing

Uiteraard is het erg vervelend indien een arts een vergissing begaat. Echter, levert een vergissing geen grondslag voor aansprakelijkheid op voor de arts dan wel het ziekenhuis waaraan de arts is verbonden. Immers is in het geval van een vergissing geen sprake van onzorgvuldig c.q. verwijtbaar handelen aan de zijde van de arts.

Tips

Als u vermoedt dat u slachtoffer bent geworden van een medische fout, is het zinvol om met advocaat gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht in overleg te treden. Er kan dan worden bezien of er voldoende aanknopingspunten zijn om de arts dan wel het ziekenhuis aansprakelijk te stellen voor de schade die u heeft geleden. Indien dit het geval is kan in overleg worden besproken wat het beste plan van aanpak is voor u.

Zelf kunt u in ieder geval de volgende stappen ondernemen wanneer u vermoed dat er sprake is van een medische fout:

  • Vraag uw medisch dossier op
  • Vraag expliciet en schriftelijk aan uw arts of er fouten zijn gemaakt dan wel complicaties zijn opgetreden
  • Houd bij hoe uw gezondheid zich ontwikkelt
  • Vraag een second opinion aan bij een andere arts
  • Documenteer alles zo goed mogelijk

 

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of bent u (dan wel vermoedt u) slachtoffer (te zijn) geworden van een medische fout ten gevolge waarvan u letselschade heeft opgelopen? Dan kunt u contact opnemen met onze letselschaderecht specialisten mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Anne Hoekman ( hoekman@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.