T +31 53 303 30 00

 

Ontslag wegens ‘multi-jobben’ toegestaan?

TLC International Law > Arbeidsrecht  > Ontslag wegens ‘multi-jobben’ toegestaan?

Ontslag wegens ‘multi-jobben’ toegestaan?

Sinds de implementatie van de Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is er meer aandacht uitgegaan naar het nevenwerkzaamhedenbeding. Een van de doelstellingen van voornoemde richtlijn is het vergemakkelijken van meerdere banen tegelijk (zie art. 9 van de richtlijn). Dit betekent dat de werkgever de werknemer niet mag verbieden om buiten het werkrooster voor andere werkgevers aan de slag te gaan. Het beperken van meerdere banen mag alleen indien de werkgever daar een objectieve reden voor heeft. De implementatie van de richtlijn in het kader van de nevenwerkzaamheden is geregeld in het nieuwe artikel 7:653a BW.

‘Multi-jobben’
Onder multi-jobben wordt verstaan het combineren van twee banen in loondienst, tegelijkertijd werken in loondienst en als zelfstandige, of het combineren van verschillende werkzaamheden als zelfstandige. Dit wordt ook wel aangeduid als: hybride banen of stapelbanen. Het aantal mensen dat banen combineert, groeit de afgelopen jaren gestaag. De toename van het stapelen van banen is gedeeltelijk te verklaren door de groei van zelfstandigen, maar ook doordat steeds meer werknemers twee banen combineren met elkaar.

Nevenwerkzaamhedenbeding
Door de richtlijn moeten lidstaten er zorg voor dragen dat het verrichten van nevenwerkzaamheden niet aan de werknemer mogen worden verboden. De werknemer mag kortom geen nadelige behandeling hiervan ondergaan. Zo bepaald artikel 7:653a lid 1 BW dat een beding waarbij de werkgever de werknemer verbiedt of beperkt om voor anderen aan de slag te gaan nietig is, tenzij dit gerechtvaardigd kan worden door objectieve redenen.

Ontslag
Wanneer de werkgever geen toestemming wil verlenen voor nevenwerkzaamheden en partijen er niet uit komen, gebeurt het regelmatig dat de werkgever de kantonrechter verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens verwijtbaar handelen van de werknemer (e-grond) of vanwege een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond). Een onwerkbare situatie kan namelijk ontstaan als partijen er samen niet uitkomen. De bescherming van artikel 7:653a BW kan er echter voor zorgen dat de werknemer niet kan worden ontslagen. Onduidelijk is nog hoever de bescherming strekt.

De objectieve redenen om nevenwerkzaamheden te verbieden of beperken zullen uiteen vallen in twee categorieën:

  • De normen van de Arbeidstijdenwet; en
  • Het schaden van de belangen van de werkgever.

Conclusie
De nieuwe wetgeving zorgt niet meteen voor meer duidelijkheid omtrent de rechten van werknemers in het verband van nevenwerkzaamheden. De werknemer kan zich echter door de nieuwe regeling wel vrijer voelen om redenen die de werkgever aandraagt voor het verbieden aan te vechten of te betwisten. In de wet is nu immers bepaald dat de werknemer niet benadeeld mag worden als hij gebruik maakt van zijn rechten. Gelet hierop zal dit het beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens onverenigbare nevenwerkzaamheden aanzienlijk bemoeilijken.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Benader dan gerust mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.