T +31 53 303 30 00

 

News

Vervangende toestemming rechter voor medische behandelingen

Dient uw kind een medische behandeling te ondergaan, maar is uw ex-partner niet bereikbaar of weigert deze toestemming te geven voor de behandeling? Welke juridische mogelijkheid staat er voor u (en uw kind) open? U leest het in onderstaande blog! Toestemming ouder Tot uw kind de leeftijd van 16 jaar bereikt, bent u als ouder verantwoordelijk voor de gezondheid van uw kind. Dat betekent dat u toestemming zal moeten verlenen voor eventuele medische behandelingen die uw kind dient te ondergaan. Kinderen < 12 jaar Kinderen jonger dan 12 jaar mogen zelf geen beslissingen maken omtrent medische behandelingen. aar bent u als ouders verantwoordelijk voor....

Continue reading

Hoever gaat de zorg- en mededelingsplicht van de makelaar?

Wanneer u een woning wilt kopen, komt daar veel bij kijken. In de meeste gevallen krijgt u te maken met een makelaar die bemiddelt voor de verkopende partij. De makelaar heeft onder andere de plicht om zorgvuldig inlichtingen te geven aan de potentiële kopers of huurders van een woning. Maar, hoe ver gaat deze plicht? U leest het in onderstaande blog! Zorgplicht makelaar De zorgplicht van de makelaar werkt zowel naar de koper, als naar de verkoper. De makelaar draagt zorg voor het feit dat de verkoper een eerlijke prijs ontvangt die passend is voor zijn woning. Daarnaast draagt de makelaar...

Continue reading

Mede-eigendom van een paard

Een paard kan een grote geldelijke waarde vertegenwoordigen en om die reden een kostbaar bezit zijn. In de praktijk is het gebruikelijk dat een paard meerdere eigenaren heeft. Daarbij is het echter wel vaak het geval dat tussen deze eigenaren onderling geen afspraken zijn gemaakt, dan wel vastgelegd, omtrent het eigendom en het gebruik van het paard. In geval van onenigheid tussen de eigenaren kan dit complexe situaties opleveren, te meer aangezien tot op heden geen eigendomsbewijs voor een paard bestaat. Ter illustratie het volgende voorbeeld. Een paard heeft drie eigenaren, welke alle drie deelgenoot zijn c.q. een aandeel in het...

Continue reading

Mag uw werkgever zich bemoeien met uw gedrag op social media?

Kan en mag je als werknemer zomaar alles plaatsen op social media? Berichten op social media leiden met regelmaat tot geschillen tussen werkgever en werknemer. Deze geschillen kunnen in sommige gevallen zelfs leiden tot ontslag. Wanneer mag de werkgever zich bemoeien met het gedrag van de werknemer op social media? U leest het in het onderstaande blog. Uitgangspunt Als uitgangspunt wordt genomen: privé is privé, behalve als het de werkverhouding of het bedrijf schaadt. In het uiterste geval kan een bericht op social media leiden tot ontslag van de werknemer. Daarvoor heeft de werkgever wel een gegronde reden nodig. Zo moet de werkgever...

Continue reading

Exoneratiebeding: het uitsluiten of beperken van de wettelijke aansprakelijkheid

Wanneer u als ondernemer tekortschiet in uw verplichtingen of onrechtmatig handelt, bent u volgens de wet aansprakelijk. Maar hoe kunt u deze aansprakelijkheid beperken of zelfs uitsluiten? Dit kan door het opnemen van een exoneratiebeding in uw contracten of algemene voorwaarden. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? U leest het in onderstaand blog. Exoneratiebeding In een exoneratiebeding kan worden opgenomen dat een partij in bepaalde situaties niet aansprakelijk kan worden gesteld. Dit kan bijvoorbeeld door het opnemen van de volgende zin in de algemene voorwaarden: “Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onze dienstverlening” of “Wij zijn aansprakelijk voor schade...

Continue reading

Product valt van het schap: winkel aansprakelijk?

Op 11 november 2021 heeft een man van 64 jaar letsel opgelopen in de Action, nadat hij een Boeddhabeeld met een gewicht van 4,5 kilo op zijn hoofd kreeg. De vrouw die dit had veroorzaakt, heeft ongezien de winkel verlaten. De man stelt dat de Action aansprakelijk is voor zijn letsel en eist daarom een schadevergoeding. Benieuwd hoe dit is afgelopen? Je leest het in onderstaande blog!  Zorgplicht Volgens de wet hebben winkels en andere openbare ruimtes een plicht om de veiligheid van haar klanten te waarborgen. Dit heet ook wel de zorgplicht. De eigenaar draagt zorg voor de naleving van de...

Continue reading

De (on)eerlijkheid van een huurverhogingsbeding

De huurprijs van een woning kan onder omstandigheden worden verhoogd op basis van een huurverhogingsbeding. In Nederland geniet een huurder van een woonruimte een vergaande mate van huurbescherming en daarmee huurprijsbescherming. Daarbij is van belang dat dat de rechtsverhouding tussen de huurder en verhuurder onder de werking van de Richtlijn oneerlijke bedingen valt.[1] Men kan zich in dat kader de vraag stellen in hoeverre een huurprijsverhogingsbeding eerlijk is. Aan de hand van recente jurisprudentie wordt in het navolgende een overzicht gegeven van de stand van zaken. Rechtbank Amsterdam 21 april 2023 De rechtbank Amsterdam heeft in deze uitspraak uiteengezet aan welke voorwaarden...

Continue reading

Productaansprakelijkheid voor gebrekkige heupprothesen?

Wanneer een product gekocht wordt, mag men ervan uitgaan dat dit product veilig is. Toch kan het voorkomen dat zich na de koop een gebrek aan het product openbaart. Een product is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die koper daarvan mag verwachten. Denk bijvoorbeeld aan een theeglas dat uit elkaar springt op het moment dat je heet water inschenkt. Dit gebrekkige product kan schade veroorzaken en voor de schade kan de producent van het product aansprakelijk gesteld worden. Deze blog bestaat uit een uiteenzetting van de wettelijke vereisten ten aanzien van productaansprakelijkheid en wordt een recente uitspraak van...

Continue reading

Bedrijfsongeval uitzendkracht: welke werkgever is aansprakelijk?

Voor een werkgever is het mogelijk om voor de uitvoering van werkzaamheden een uitzendkracht in te schakelen. Deze werkgever kan daartoe een uitzendbureau inschakelen. De uitzendkracht wordt vervolgens door een uitzendbureau uitgezonden naar een opdracht. Een uitzendovereenkomst heeft wettelijk te gelden als een arbeidsovereenkomst. Tussen de werkgever die een uitzendkracht inschakelt en de uitzendkracht zelf bestaat geen arbeidsovereenkomst. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen zich ook bij de uitzendkracht bedrijfsongevallen voordoen. In artikel 7:658 BW is voor de uitzendkracht de mogelijkheid neergelegd zijn werkgever in dat geval aansprakelijk te stellen voor de geleden en nog te lijden schade. Wie...

Continue reading