T +31 53 303 30 00

 

Nieuws

Volg onze berichten

Echtscheiding: valt spaargeld van het kind in de verdeling?

Inleiding Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2020:3080) heeft zich onlangs weer over een interessante kwestie mogen buigen. Behoort een spaarrekening van een minderjarig kind tot de huwelijksgemeenschap van diens ouders met als gevolg: moet dat verdeeld worden? Situatieschets De ouders van het kind zijn in 2015 gescheiden. De moeder neemt in 2019 een flink bedrag op van de spaarrekening van het kind: ruim € 16.000,00.  Echter, ten tijde van de echtscheiding was het saldo op de spaarrekening € 0,00. Pas na de echtscheiding is de rekening aangevuld tot het bedrag ad € 16.000,00. De man stelt dat dit betekent dat het bedrag ad €...

Continue reading

Gerechtshoven stellen limiet aan lengte processtukken in civiele zaken

Aankondiging limitering processtukken De Gerechtshoven hebben eind 2020 aangekondigd dat bepaalde processtukken per 1 april 2021 in pagina’s dienen te worden beperkt tot 15 of 25 pagina’s. Deze limieten worden volgens de afdeling civiel recht van het Gerechtshof Amsterdam ingevoerd om de doorlooptijden van de bij het Gerechtshof aanhangige procedures te verkorten. Immers wordt door het invoeren van voornoemde limieten de omvang van de procesdossiers (in sommige gevallen aanzienlijk) beperkt. Reactie binnen de advocatuur Nu voornoemd voorstel niet met de advocatuur is overlegd is hierdoor grote onrust en onvrede ontstaan binnen de advocatuur. De Nederlandse Orde van Advocaten (hierna te noemen: NOvA) heeft...

Continue reading

Ontslag op staande voet bij dichtknijpen keel van een collega: terecht?

Introductie De kantonrechter in Rotterdam werd onlangs geconfronteerd met een bijzondere casus en moest oordelen over de vraag of het dichtknijpen van de keel van een collega ernstig verwijtbaar handelen oplevert in die zin dat ontslag op staande voet terecht gegeven was (zaaknr. 8798771 VZ VERZ 20-18105). Situatieschets Het betreft hier een werknemer van Coolblue, in dienst als installateur zonnepanelen. De werknemer was tezamen met 3 collega’s op locatie bij een klant. Na een koffiepauze sommeerde de werknemer zijn collega om weer aan het werk te gaan. Dat viel niet in goede aarde en ontaarde in een discussie: de werknemer kwam zelf immers...

Continue reading

Het nut van een Centraal Aandeelhoudersregister naast het Ultimate Beneficial Owner register

Introductie Vanaf 27 september jongstleden zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren dan wel de personen die zeggenschap hebben in het Ultimate Beneficial Owner register, oftewel het UBO-register, in te schrijven. Het UBO-register heeft tot doel transparantie te verschaffen omtrent de vraag wie uiteindelijk eigenaar is van dan wel zeggenschap heeft over de juridische entiteit om zo financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Denk hierbij aan witwaspraktijken. Door invoering van voornoemd register is het wetsvoorstel inzake de invoering van een Centraal Aandeelhoudersregister opgeschort vanwege de hoge administratieve lasten en de verwachtte overlap met het UBO-register die hiermee gepaard zou gaan. Is dit echter...

Continue reading

Rechtbank homologeert eerste akkoord onder de WHOA

Introductie De bedrijfsvoering van veel ondernemingen kan en wordt niet op de gebruikelijke manier voortgezet door de coronacrisis. De verwachting is dan ook dat in de aankomende maanden veel ondernemingen te maken krijgen met geldproblemen met misschien zelfs een faillissement tot gevolg. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), in werking getreden per 1 januari 2021, kan een faillissement helpen te voorkomen. Op 8 februari jl. schreven wij al een blog over deze nieuwe wet. Inmiddels is het eerste akkoord onder de WHOA gehomologeerd. Rechtbank Noord-Holland De Rechtbank Noord-Holland heeft op 19 februari jl. het eerste akkoord gehomologeerd (zaaknummers 312556 RK HO 21-65 en...

Continue reading

Ontslag op staande voet bij zelfquarantaine vanwege Coronaklachten

Introductie Een werkgever besluit de loondoorbetaling van een werknemer te staken en ontslaat hem op staande voet, nu hij zes weken lang thuis is gebleven vanwege het Coronavirus dat zowel bij hem, zijn vrouw alsook bij zijn zoon is geconstateerd. Is dit ontslag terecht? Situatieschets De werknemer is reeds lange tijd in dienst (sinds 3 maart 2008) bij de werkgever in de functie van chef werkplaats. Van belang is dat de werknemer een chronisch zieke vrouw heeft en een zoontje met de leeftijd van zes jaar. Zijn vrouw kan vanwege haar chronische ziekte niet zelfstandig voor haar zoon zorgen. Daarom gaat het zoontje...

Continue reading

Hoge Raad schept duidelijkheid over einddatum arbeidsovereenkomst

Introductie De Hoge Raad heeft zich begin deze maand gebogen over de vraag wanneer de laatste werkdag is indien een arbeidsovereenkomst per 1 maart eindigt. Is de laatste werkdag dan 28 februari of 1 maart? En vanaf welke datum bestaat er geen arbeidsverhouding meer? Deze vraag lijkt op het eerste oog vrij eenvoudig, maar zorgt in de praktijk voor de nodige verwarring. Wat wordt er bedoeld met een einde ‘per’ een bepaalde datum? Situatieschets Voorgaande vraag stond centraal in een procedure tussen ABN Amro en één van haar werknemers. De tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst was door de werkgever opgezegd ‘per 1 maart 2018’....

Continue reading

Omgangsregeling: het belang van het kind

Introductie Bij de totstandkoming van een omgangsregeling zijn op de eerste plaats de wensen en meningen van de ouders van belang. Wat is echter de invloed van de mening van de minderjarige waar het om gaat? Is ook het belang van het kind van belang? Het Hof in Den Haag gaf onlangs (ECLI:NL:GHDHA:2020:973) antwoord op de vraag hoe de omgang tussen de vader en diens 13-jarige zoon er uit moet zien, nu de ouders er wel over uit zijn dat er contact moet zijn, maar niet over de wijze waarop. Het belang van de minderjarige wordt in overwegende mate meegenomen voor...

Continue reading

SERIE: De vaststellingsovereenkomst in detail besproken, deel IX

Introductie Inmiddels hebben wij reeds in meerdere blogs de verscheidene aspecten van de vaststellingsovereenkomst uiteengezet. Meest recentelijk hebben wij de juridische kosten behandeld. Deze week is het tijd voor het laatste onderdeel en daarmee ook het sluitstuk van deze serie. Wij behandelen vandaag de bedenktermijn. Deel IX        De bedenktermijn Bedenktermijn Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 juli 2015 heeft de werknemer het recht om een vaststellingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden en wel binnen 14 dagen na de datum waarop de vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen. Deze termijn wordt verlengd naar 3 weken als het recht...

Continue reading