T +31 53 303 30 00

 

Nieuws

Volg onze berichten

Kunt u een loonsanctie krijgen als u een foutief advies opvolgt van de bedrijfsarts?

Wanneer een werknemer ziek wordt, komen daar veel zaken bij kijken. Zo kan u als werkgever onder andere in aanraking komen met een bedrijfsarts. Het is namelijk verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen bij de re-integratie van de werknemer. Het UWV kan sancties opleggen wanneer er niet voldoende inspanning is geleverd met betrekking tot de re-integratie. Hoe zit het dan wanneer u gestopt bent met re-integratie inspanningen op basis van een foutief advies van een bedrijfsarts? Uitspraak Centrale Raad van Beroep Eind 2022 oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat een werkgever het risico draagt als hij afgaat op het advies...

Continue reading

Heeft het UBO arrest invloed op het Centraal aandeelhoudersregister?

Op 22 november 2022 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat het UBO-register in strijd is met de eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens. De minister van Financiën heeft bepaald dat er voorlopig geen informatieverstrekkingen gedaan worden uit het UBO-register. De vraag rijst of dit arrest ook invloed heeft op het initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister. Het wetsvoorstel Dit initiatiefwetsvoorstel houdt in dat notarissen verplicht worden om akten met betrekking tot aandelenoverdrachten in te schrijven in een centraal aandeelhoudersregister. Daarnaast bevat het voorstel bepalingen over de inhoud van de informatie van die akten, de personen die...

Continue reading

Vervangende toestemming van rechter voor geslachtsnaamwijziging van minderjarige

Het veranderen van een achternaam kan alleen onder strenge voorwaarden. Ten aanzien van minderjarigen mogen alleen de wettelijke vertegenwoordigers een verzoek tot naamswijziging voor een kind indienen. De wettelijke vertegenwoordigers zijn de personen die het ouderlijk gezag over het kind hebben. Indien beide ouders gezaghebbend zijn, dan moet het verzoek tot naamswijziging door beide ouders ondertekend worden. Indien één van beide ouders niet met de indiening van het verzoek instemt, is het mogelijk voor de andere ouder om de rechter om vervangende toestemming te vragen. In de onderhavige zaak diende de rechter over een dergelijk verzoek te beslissen. Geschil en rechtsgrond In...

Continue reading

Geen nieuwe wetgeving loyaliteitsaandelen

De minister voor Rechtsbescherming laat in een Kamerbrief over de voortgang van de modernisering van het ondernemingsrecht weten dat er momenteel onvoldoende aanleiding is om tot invoering van een nationale regeling met betrekking tot loyaliteitsaandelen over te gaan. Er wordt dan ook niet overgegaan tot een wetgevingstraject ter verdere stimulering van loyaliteitsaandelen. Loyaliteitsaandelen Loyaliteitsaandelen zijn een voorziening die aandeelhouders extra stemrecht (loyaliteitsstemrecht) of extra dividendrecht (loyaliteitsdividend) geven wanneer zij gedurende een (bepaalde) periode onafgebroken aandeelhouder zijn. In 2022 is de expertgroep modernisering NV-recht gestart. Recentelijk heeft de expertgroep haar advies over loyaliteitsaandelen uitgebracht. Dit advies ziet op de wenselijkheid en mogelijkheid van...

Continue reading

Het verloten van een paard

Het verloten van een dier, of in dit voorbeeld een paard, klinkt natuurlijk al erg bijzonder. Naast het gegeven dat dit een bijzondere prijs is, rijst de vraag of dit überhaupt wel is toegestaan. Om antwoord te geven op deze vraag kijken we naar de Wet dieren. De Wet dieren De Wet dieren bevat op verschillende aspecten wetgeving over dieren. In de Wet dieren is bijvoorbeeld te vinden hoe je als mens wel en juist niet met dieren mag en moet omgaan. De Wet dieren ziet voornamelijk op mensen die dieren houden. Het doel van deze wet is om de intrinsieke...

Continue reading

Opvallende arbeidsrechtzaken uit 2022

In 2022 is ook op de werkvloer weer het nodige voorgevallen. Niet alleen zijn juridisch relevante arbeidsrechtzaken voorbij gekomen, maar ook zeker een aantal zaken welke simpelweg spraakmakend en smeuïg waren. Hieronder hebben wij een greep uit dergelijke zaken gehaald. Dagdieverij In de zomer van 2022 is de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbonden door het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. De werknemer had zich namelijk schuldig gemaakt aan dagdieverij. Dagdieverij houdt in dat je als werknemer jezelf (online) hebt voorgedaan als ingelogd en aanwezig, terwijl je in werkelijkheid geen werkzaamheden verricht. Een dergelijke term is uiterst relevant als...

Continue reading

De nieuwe Brussel II-Ter Verordening

Op 1 augustus 2022 is de Europese Verordening Brussel II-bis vervangen door de Europese Verordening Brussel II-ter. Deze nieuwe Verordening heeft belangrijke gevolgen voor internationale echtscheidingen, gezag en omgang, kinderbescherming en internationale kinderontvoering. Brussel IIter-verordening De Brussel IIter-verordening regelt de internationale bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid. Ook staan er bepalingen in over internationale kinderontvoering. De Brussel IIter-verordening is de opvolger van Brussel IIbis-verordening. Ten aanzien van de onderwerpen over de bevoegdheid in echtscheidingszaken, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk, is Brussel IIter-verordening hetzelfde als de Brussel IIbis-verordening. Dit geldt ook voor...

Continue reading

Moet de verzekeraar gederfde zwarte inkomsten vergoeden?

Tegenwoordig komt het regelmatig voor dat mensen contant wat bijverdienen, hierover worden dan geen belastingen en premies afgedragen. Dit zogenoemde zwart werken mag niet, maar het gebeurt veel. Wat als iemand zwart bijverdiende, maar dat door een ongeval niet meer kan? Moet de verzekeraar deze schade dan vergoeden? Dat is de vraag waarover het Gerechtshof Den Haag zich moest buigen tijdens een zitting in november 2022 (ECLI:NL:GHDHA:2022:2673). Het geschil Een zzp’er was door een basisschool ingehuurd om internetkabels aan te leggen. Tijdens zijn werkzaamheden viel hij van een door de school ter beschikking gestelde ladder en liep hij enkelletsel op. Er word...

Continue reading

Werkgeversaansprakelijkheid voor coronaschade

Werkgevers opgelet: indien er onvoldoende preventieve coronamaatregelen worden getroffen, bent u als werkgever mogelijk aansprakelijk voor de schade die ontstaat ten gevolge van een besmetting met het virus. Dit werd door een kantonrechter in Amsterdam geoordeeld eind vorige jaar (Rechtbank Amsterdam 16 december 2022 (ECLI:NL:RBAMS:2022:7569). Een werkneemster van een zorginstelling ondervond nog veel gezondheidsklachten terwijl ze inmiddels niet meer besmet was met het coronavirus. Nadat haar werkgeefster en haar aansprakelijkheidsverzekeraar de aansprakelijkheid van de hand wezen, is de werkneemster van de zorginstelling een procedure gestart. De feiten De werkneemster werkte als coördinerend verpleegkundige bij een zorginstelling. Alle werknemers dienden zich te houden...

Continue reading