T +31 53 303 30 00

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 2.0 (NOW 2.0)

TLC International Law > Covid-19  > Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 2.0 (NOW 2.0)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 2.0 (NOW 2.0)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 2.0 (NOW 2.0)

 

Het kabinet wil tijdens de Coronacrisis banen en inkomens beschermen. Nu de coronacrisis langer duurt dan verwacht, is het economisch noodpakket met daarin de loonkostenregeling NOW met ingang van 1 juni verlengd met 4 maanden tot 1 oktober. Deze NOW 2.0 kan vanaf 6 juli worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 juni. Bedrijven met minstens twintig procent omzetverlies kunnen met de NOW 2.0 regeling een tegemoetkoming van maximaal negentig procent van hun loonkosten krijgen, naar rato van hun omzetverlies.

Voor wie is de NOW 2.0 bedoeld?

Elk bedrijf dat ten minste 20% omzetverlies verwacht over de maanden juni tot september 2020 komt in aanmerking voor de NOW 2.0 regeling. Het UWV zal een loket openen voor het aanvragen van de NOW 2.0 regeling waarbij een online rekenhulp beschikbaar wordt gesteld om het percentage omzetverlies te kunnen berekenen.  Ook werkmaatschappijen waarbij het concern minder dan 20% omzetverlies heeft, maar waarbij de werkmaatschappij ten minste 20% omzetverlies heeft, komen in aanmerking voor de nieuwe NOW regeling. Voorwaarde daarbij is dat de werkmaatschappij wel een eigen rechtspersoonlijkheid heeft.

Voor deelname aan NOW 2.0 regeling, maakt het niet uit of u wel of niet hebt deelgenomen aan de eerste NOW die gold voor de maanden maart, april en mei 2020.

Voorwaarden waaronder de NOW 2.0 wordt verstrekt?

De NOW 2.0 kent een aantal nieuwe voorwaarden ten opzichte van de eerste NOW regeling. Zo mag een bedrijf dat gebruik maakt van deze regeling over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Dit geldt voor bedrijven die op grond van de NOW regeling €125.000 euro of meer ontvangen dan wel een voorschot van €100.000 of meer ontvangen.

In het kader van de NOW 2.0 regeling heeft de werkgever tevens een inspanningsverplichting, inhoudende dat hij werknemers dient te stimuleren om aan bij- en/of omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers dienen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 regeling een verklaring over af te leggen.

Naast bovengenoemde (nieuwe) voorwaarden zijn nog een reeks andere voorwaarden van toepassing. Om te bezien of uw bedrijf aan alle geldende voorwaarden voldoet, kunt u de website van de Rijksoverheid raadplegen. Het is van belang om te bezien of uw bedrijf aan alle geldende voorwaarden voldoet. Als blijkt dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden, kan het UWV het voorschot of de subsidie namelijk korten, opschorten of terugvorderen.

Wat is het gevolg van bedrijfseconomisch ontslag voor de NOW 2.0 regeling?

Eén van de voorwaarden in de NOW 2.0 regeling is dat de werkgever gedurende de periode van 1 juni en 30 september 2020 geen ontslagaanvraag doet bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Wat nu als de werkgever desondanks een ontslagaanvraag indient bij het UWV?

Het UWV zal de ontslagaanvraag wel in behandeling nemen en een beslissing nemen op de ontslagaanvraag. Ongeacht of het UWV de aanvraag toe- dan wel afwijst, zal bij de vaststelling van de NOW-subsidie een correctie worden toegepast, omdat een ontslagaanvraag is gedaan.

Bij de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie wordt dan het maandloon van de werknemer(s) voor wie ontslag is aangevraagd in mindering gebracht op de subsidie, volgens de berekeningswijze uit de subsidieregeling.

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers zal daarnaast een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt met de vakbonden dan wel personeelsvertegenwoordiging. Als de werkgever en de vakbonden c.q. personeelsvertegenwoordiging er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation worden gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan wordt het totale subsidiebedrag dus verminderd met 5%.

Vragen?

Neemt u dan gerust contact met ons op (info@tlcadvocaten.nl) of 053-3033000.