T +31 53 303 30 00

 

Ontslaan bij slecht functioneren: Wat zijn de regels voor werknemers en werkgevers?

TLC International Law > Arbeidsrecht  > Ontslaan bij slecht functioneren: Wat zijn de regels voor werknemers en werkgevers?

Ontslaan bij slecht functioneren: Wat zijn de regels voor werknemers en werkgevers?

Ontslag wegens disfunctioneren is een delicate kwestie die zowel voor werknemers als werkgevers uitdagingen met zich meebrengt. In deze blog bespreken we de essentiële punten rondom het ontslaan van een werknemer bij slecht functioneren. We behandelen de vereisten voor een beroep op de ontslaggrond disfunctioneren, de beoordeling van disfunctioneren, de mogelijkheid tot verbetering en andere relevante aspecten.

Disfunctioneren in een notendop

Disfunctioneren, geregeld in artikel 7:669 lid 3 sub d BW, verwijst naar het onderpresteren van een werknemer. Het betekent dat de werknemer ongeschikt is voor het uitvoeren van de noodzakelijke arbeid binnen het bedrijf. Dit kan het gevolg zijn van het niet voldoen aan harde functie-eisen of het ontbreken van bepaalde soft skills, zoals tact en sociale vaardigheden.

Vereisten voor een beroep op de ontslaggrond disfunctioneren

Om een werknemer te ontslaan wegens disfunctioneren, moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

  1. Er is sprake van een disfunctionerende werknemer.
  2. Het disfunctioneren is geen gevolg van ziekte of gebrek.
  3. De werknemer is tijdig op de hoogte gesteld van het disfunctioneren.
  4. De werknemer heeft voldoende gelegenheid gekregen om zijn functioneren te verbeteren.
  5. Het disfunctioneren is geen gevolg van onvoldoende scholing of aandacht voor arbeidsomstandigheden.
  6. Er zijn geen herplaatsingsmogelijkheden binnen het bedrijf.

Laten we deze vereisten nader bekijken.

Wanneer is er sprake van disfunctioneren?

Om te beoordelen of een werknemer disfunctioneert, moet worden gekeken naar de functievereisten zoals beschreven in de functieomschrijving. Hierbij heeft de werkgever enige beoordelingsvrijheid. Belangrijk is dat de werkgever in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat er sprake is van disfunctioneren. Factoren als recente contractverlenging, salarisverhoging of toekenning van bonussen kunnen aangeven dat er geen sprake is van disfunctioneren.

Melding van disfunctioneren

Voordat een werknemer wegens disfunctioneren kan worden ontslagen, moet de werkgever duidelijke kritiek naar de werknemer uiten. Dit kan plaatsvinden in een functioneringsgesprek of feedbackgesprek, waarbij de mogelijkheid van ontslag wordt benoemd als het functioneren niet verbetert.

Mogelijkheid tot verbetering

Na de melding van disfunctioneren moet de werknemer de gelegenheid krijgen om zijn functioneren te verbeteren. Dit verbetertraject moet serieus en reëel zijn en kan verschillende vormen aannemen, zoals coaching, opleidingen of training. De duur van het verbetertraject hangt af van diverse factoren, zoals de aard van de functie, het niveau van de functie, de duur van het disfunctioneren en het gedrag van de werknemer.

Onvoldoende scholing of aandacht voor arbeidsomstandigheden

Het disfunctioneren van de werknemer mag niet voortkomen uit onvoldoende zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden of de scholing van de werknemer. De werkgever dient ervoor te zorgen dat werknemers voldoende worden bijgeschoold indien nodig.

Dossiervorming

Om disfunctioneren aan te tonen, is een goed opgebouwd dossier essentieel. Hierin moet worden vastgelegd welke tekortkomingen er zijn en welke stappen zijn ondernomen om het disfunctioneren te verhelpen.

Conclusie

Ontslag wegens disfunctioneren is mogelijk, maar vereist zorgvuldige stappen van de werkgever. Er moeten concrete kritiekpunten worden geuit, gevolgd door een verbetertraject van voldoende duur en met passende begeleiding. Het opbouwen van een sterk dossier is van groot belang om een eventuele ontslagprocedure te kunnen doorlopen.

Als u als werkgever te maken heeft met een disfunctionerende werknemer, is het verstandig om juridisch advies in te winnen om aan de wettelijke vereisten te voldoen en mogelijke risico’s te beperken. Als u als werknemer geconfronteerd wordt met ontslag wegens disfunctioneren is het tevens verstandig juridisch advies in te winnen, een advocaat kan u helpen uw situatie te toetsen aan de juridische vereisten van disfunctioneren.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Benader dan gerust onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.