T +31 53 303 30 00

 

Paarden (verkoop) met gebreken

TLC International Law > Hippisch recht  > Paarden (verkoop) met gebreken

Paarden (verkoop) met gebreken

De meeste paardenliefhebbers hebben vast wel eens een paard gekocht met het daarbij behorende keuringsrapport. U denkt dat alles perfect is, echter doet zich na de verkoop een gebrek voor en is het paard niet geschikt voor de verwachte doeleinden. Wat zijn in dit geval de stappen en welke gevolgen zitten hier aan verbonden?

Consumentenrecht

Belangrijk om te weten is wat de hoedanigheid van de partijen is. Wanneer er sprake is van een particuliere koper en een professionele verkoper is het consumentenrecht van toepassing, bij een overeenkomst mag niet van deze bepalingen worden afgeweken, omdat deze de consument beschermen.

Non-conformiteit

Non-conformiteit houdt in dat het paard niet voldoet aan de verwachte eigenschappen op het moment van aankoop. Als koper mag je redelijkerwijs verwachten dat het paard voldoet aan bepaalde eigenschappen. Bijvoorbeeld, als je een springpaard koopt met als doel een 1.45 meter parcours te springen, maar later blijkt dat het paard slechts in staat is om een 1.10 meter parcours te springen, dan is er sprake van non-conformiteit. Daarnaast kan het paard ook gebreken hebben, zoals kreupelheid of andere onderliggende tekortkomingen, wat ook als non-conformiteit kan worden beschouwd.

In de praktijk en de bewijslast

In dit specifieke geval vond de verkoop van een (sport)paard plaats op verzoek van een bedrijf aan een particulier. Het paard werd verkocht met een positief aankoopadvies van een dierenarts. Binnen zes maanden na de aankoop begon het paard zwaar piepend te ademen, en na onderzoek door een dierenarts werd vastgesteld dat het paard cornage heeft, wat een verlamming van de stemband en het bijbehorende kraakbeen in de keel van het paard betreft. Bovendien is het dier kreupel en uit een röntgenonderzoek bleek dat het artrose heeft. Hierdoor is het sportpaard ongeschikt gebleken voor de beoogde sportdoeleinden, en de koper wenst daarom de overeenkomst te ontbinden.

De verkoper heeft geen bewijs dat het paard ten tijde van de levering geen cornage had en kon evenmin bewijzen dat er geen artrose aanwezig was. Hierdoor wordt vermoed dat de gebreken al aanwezig waren op het moment van overdracht. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de overeenkomst met betrekking tot het paard ontbonden is.

Indien er binnen zes maanden na de aankoop een gebrek optreedt, is het de taak van de koper om aan te tonen dat er sprake is van een gebrek en dat dit gebrek het dier ongeschikt maakt voor het beoogde doel waarvoor het paard is aangeschaft. Het is belangrijk dat dit schriftelijk wordt gemeld en binnen zes maanden na de levering gebeurt. Vervolgens is het aan de verkoper om aan te tonen dat het gebrek niet aanwezig was op het moment van aankoop en levering.

Gevolg

Indien er genoeg bewijs is om ervan uit te gaan dat er sprake is van non-conformiteit kan de koper een correcte nakoming op de overeenkomst vorderen. Een vermindering van de koopprijs of een ontbinding van de overeenkomst zijn hier voorbeelden van. Het is ook mogelijk om als koper een schadevergoeding te vorderen voor de reeds gemaakte kosten zoals stallingskosten, dierenartskosten, enzovoort.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere hippisch rechterlijke kwesties? Benader dan gerust onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.