T +31 53 303 30 00

 

Reorganisatie; wat zijn de gevolgen voor jou?

TLC International Law > Arbeidsrecht  > Reorganisatie; wat zijn de gevolgen voor jou?

Reorganisatie; wat zijn de gevolgen voor jou?

Inleiding

Bij een reorganisatie zal er veel veranderen binnen een bedrijf. Het heeft een negatieve bijklank voor veel werknemers, aangezien de term vaak wordt gebruikt wanneer er een groot aantal werknemers wordt ontslagen.

Er zijn verschillende redenen waarom een onderneming kan besluiten tot reorganisatie. Het kan zijn dat er verliezen worden geleden en zonder handelen zal dat niet veranderen. Ook technologische ontwikkelingen, waardoor iedereen anders moet gaan werken kunnen een rol spelen. Soms is er sprake van een overname of fusie, waardoor medewerkers overbodig worden.

Het doorvoeren van een reorganisatie is vaak een financiële noodzaak voor de ondernemer. Als er niet wordt gereorganiseerd bestaat de kans dat het bedrijf het op de lange termijn niet gaat redden. Ondanks de noodzaak van een reorganisatie, betekent dit vaak ook een persoonlijk drama voor de werknemers die ontslag krijgen.

Voorwaarden

Om bij een reorganisatie een werknemer te ontslaan, moet worden voldaan aan onder meer de volgende voorwaarden:

  • De werkgever moet een goede reden hebben om tot reorganisatie over te gaan;
  • De werkgever moet de juiste volgorde voor ontslag hanteren (het afspiegelingsbeginsel);
  • De werkgever moet kijken of er een andere functie binnen het bedrijf beschikbaar is (herplaatsing);
  • De werkgever mag niemand anders aannemen voor de functie.

Hoe om te gaan met een reorganisatie als werknemer?

   1. Wees voorbereid

Zorg dat er zo min mogelijk op jouw functioneren is aan te merken. In principe mag er bij een reorganisatie niet geselecteerd worden op functioneren, maar de praktijk wijst anders uit. Er wordt toch vaak geprobeerd om afscheid te nemen van werknemers waarover de werkgever toch al niet tevreden is.

Wat voor functie heb jij binnen het bedrijf? Is het een unieke functie waarvan er in feite slechts één in het bedrijf bestaat of vervult je een zogenaamd uitwisselbare functie? In het geval van een unieke functie kan de werkgever besluiten de functie op te heffen waardoor je vrijwel zeker je baan verliest. Als je een uitwisselbare functie vervult zal de werkgever het zogenaamde afspiegelingsbeginsel moeten toepassen (zie punt 3).

Zorg dat jouw werkzaamheden duidelijk zijn. Dit kan blijken uit een functieomschrijving, maar ook uit e-mails en verslagen. Dit kan later goed van pas komen als er discussie ontstaat over de vraag of de werkzaamheden nu wel of niet komen te vervallen.

   1. Controleer of je echt boventallig bent

Dit houdt in dat de werkgever van mening is dat de functie die jij vervult is komen te vervallen en dat je rekening moet houden met ontslag.

Het is van belang dat je laat controleren of je inderdaad boventallig bent. Check of er argumenten zijn om bezwaar te maken tegen de boventalligheid en laat vervolgens de werkgever weten dat je het hier niet mee eens bent.

   1. Is het afspiegelingsbeginsel toegepast?

Het afspiegelingsbeginsel is een verplichte selectiemethode die een werkgever moet toepassen bij een reorganisatie. Als de functie die jij vervult vaker in de vestiging voorkomt waar jij werkzaam bent dan moet er aan de hand van het afspiegelingsbeginsel worden bepaald wie er wel en niet voor ontslag voorgedragen mag worden. Dit is van grote invloed op de uitkomst van een ontslagprocedure.

   1. Is een sociaal plan opgesteld?

In samenspraak met de ondernemingsraad en/of de vakbond wordt vaak een sociaal plan opgesteld. Hierin staat omschreven op welke wijze de reorganisatie uitgevoerd wordt waaronder welke  (financiële) compensatie er is voor werknemers die hun baan verliezen.

Houd er rekening mee dat een werkgever niet verplicht is om een sociaal plan op te stellen, maar bij een reorganisatie van enige omvang is dit wel gebruikelijk. Het sociaal plan dat door de werkgever is opgesteld heeft voor een rechter geen bindende werking. Dit is anders als het sociaal plan is goedgekeurd door een of meerder vakbonden, dan zal een rechter slechts in uitzonderingssituaties nog van dit plan afwijken.

   1. Laat je juridisch adviseren!

Het is een doolhof van regels rondom een ontslag bij een reorganisatie. De regels zijn complex en moeilijk te begrijpen als je hier nog niet eerder mee te maken hebt gehad. Het is zinvol om in een zo vroeg mogelijk stadium juridisch advies in te winnen bij een arbeidsrechtspecialist.

Vragen?

Hiervoor kun je contact opnemen met mr. Willeke Krieger ( krieger@tlcadvocaten.nl) of Justy Nijland (Nijland@tlcadvocaten.nl) of met ons secretariaat (053 3033000, info@tlcadvocaten.nl)