T +31 53 303 30 00

 

Stiefouderadoptie

TLC International Law > Familierecht  > Stiefouderadoptie

Stiefouderadoptie

De hedendaagse samenleving verandert continu en blijkt steeds minder conservatief. Steeds meer kinderen groeien op in zogenaamde ‘samengestelde gezinnen’ waarbij naast de twee juridische ouders ook nog een derde ouder aan te wijzen is, bijvoorbeeld een stiefvader. Wilt u het kind van uw nieuwe partner adopteren? Dan is er sprake van stiefouderadoptie. Dit verzoek moet aan strenge voorwaarden voldoen.

Eenouderadoptie
Eenouderadoptie wordt ook wel stiefouderadoptie genoemd. Indien de stiefouder is gehuwd met de biologische moeder van het kind dan wel een geregistreerd partnerschap is aangegaan, is hij formeel gezien de stiefouder. Eenouderadoptie heeft tot gevolg dat de familierechtelijke banden tussen de andere ouder (de biologische vader) en diens familie ophouden te bestaan. Juridisch gezien bestaat er dan dus geen familierechtelijke band meer tussen het kind en diens vader. Door de eenouderadoptie komt de huidige partner en diens familie in plaats van de biologische vader in familierechtelijke betrekking tot het kind te staan (dit is in de wet vastgelegd in Burgerlijk Wetboek I artikel 229). In beginsel heeft dit ook gevolgen voor de afstamming: het kind is niet langer erfgenaam van diens biologische vader, tenzij bij testament anders bepaald.

De procedure

Voor het bewerkstelligen van eenouderadoptie dient een verzoek bij de rechtbank te worden ingediend. Gelet op het ingrijpende karakter van een eenouderadoptie dient door de rechter te worden gekeken of dit kennelijk in het belang van het kind is.

Voorwaarden toewijzing verzoek eenouderadoptie

Gelet op het ingrijpende karakter van eenouderadoptie, zijn hier strenge voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden staan vermeld in Burgerlijk Wetboek I artikel 227 en 228. De voorwaarden zijn als volgt:

  • De stiefouder moet minimaal drie jaar tezamen met de biologische moeder samenwonen op het moment dat het verzoekschrift wordt ingediend.
  • De adoptie moet kennelijk in het belang van het kind zijn én er moet vaststaan dat het kind nu en in de toekomst niets meer van de andere biologische ouder te verwachten heeft, bijvoorbeeld omdat het contact reeds een lange tijd geleden verbroken is.
  • De stiefouder moet het kind gedurende minimaal één jaar hebben verzorgd en opgevoed op het moment dat het verzoekschrift wordt ingediend.
  • Het kind moet minderjarig zijn.
  • De biologische vader dient geen gezag te hebben over het kind.
  • Het leeftijdsverschil tussen het kind en de stiefouder dient minimaal 18 jaar te zijn.

 

Horen van de minderjarige

Indien het kind 12 jaar of ouder is op de dag van het verzoek, zal de rechter ook het kind horen. Dat wil zeggen dat de rechter zal vragen wat zijn of haar mening is over de adoptie. Zijn of haar mening zal de rechter meenemen in zijn beslissing. Indien het kind aangeeft dit niet te willen, is de kans dat het verzoek wordt gehonoreerd klein, aangezien de eenouderadoptie kennelijk in het belang van het kind moet zijn. Wanneer hij of zij zelf al aangeeft dit niet te willen is het de vraag of de adoptie nog wel kennelijk in zijn of haar belang is. Ook wanneer het kind nog geen 12 jaar is, kan de rechter hem of haar horen indien van bezwaren van zijn kant zijn gebleken en de rechter het kind in staat acht om zijn belangen voldoende zelf te kunnen behartigen dan wel uitspreken.

Verder mogen de ouders (dus zowel de biologische moeder als biologische vader) het verzoek niet tegenspreken. Stel dat de biologische vader het verzoek tegenspreekt, dan mag de rechter het verzoek toch toewijzen wanneer is gebleken dat een band tussen de biologische vader en het kind ontbreekt of wanneer de band tussen die ouder en het kind schadelijk is voor de ontwikkeling van het kind. Op het tijdstip van het verzoek tot adoptie en voor de toekomst moet vaststaan dat redelijkerwijs te voorzien is dat het kind niets meer van zijn biologische vader in de hoedanigheid van ouder te verwachten heeft.

Conclusie

Pas wanneer aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan zal het verzoek tot eenouderadoptie worden toegewezen. Wanneer dit verzoek wordt toegewezen kan ook de achternaam wettelijk worden veranderd in de achternaam van de stiefouder.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog? Neem dan contact op met onze familierecht advocaat mr. Krieger of jurist mr. Pierrette Kuipers! Mr. Willeke Krieger is te bereiken via krieger@tlcadvocaten.nl, mr. Pierrette Kuipers is te bereiken via kuipers@tlcadvocaten.nl.