T +31 53 303 30 00

 

Het nut van een Centraal Aandeelhoudersregister naast het Ultimate Beneficial Owner register

TLC International Law > Ondernemingsrecht  > Het nut van een Centraal Aandeelhoudersregister naast het Ultimate Beneficial Owner register

Het nut van een Centraal Aandeelhoudersregister naast het Ultimate Beneficial Owner register

Introductie

Vanaf 27 september jongstleden zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren dan wel de personen die zeggenschap hebben in het Ultimate Beneficial Owner register, oftewel het UBO-register, in te schrijven. Het UBO-register heeft tot doel transparantie te verschaffen omtrent de vraag wie uiteindelijk eigenaar is van dan wel zeggenschap heeft over de juridische entiteit om zo financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Denk hierbij aan witwaspraktijken. Door invoering van voornoemd register is het wetsvoorstel inzake de invoering van een Centraal Aandeelhoudersregister opgeschort vanwege de hoge administratieve lasten en de verwachtte overlap met het UBO-register die hiermee gepaard zou gaan. Is dit echter wel terecht?

Het Centraal Aandeelhoudersregister

Het Centraal Aandeelhoudersregister, oftewel het CAHR, richt zich, in tegenstelling tot het UBO-register, op het vastleggen van alle aandelen en aandeelhouders in BV’s en besloten NV’s. Dit omvat aldus meer dan het enkel vastleggen van de uiteindelijke eigenaar van de desbetreffende juridische entiteit. Op die manier kan het CAHR bijdragen aan het tegengaan van financieel-economische criminaliteit. Immers zal dit leiden tot een verhoogde transparantie daar waar het gaat om aandelentransacties, hetgeen kan bijdragen aan het vroegtijdig signaleren van misbruik patronen bij juridische entiteiten. Hierbij kan wederom worden gedacht aan witwassen, belastingontduiking dan wel andere vormen van fraude. Het CAHR kan op die wijze ook bijdragen aan de ontwikkeling van risicoprofielen voor de desbetreffende juridische entiteiten.

Waarborgen CAHR

Het CAHR is tot op zekere hoogte betrouwbaarder dan het UBO-register. Voornoemde heeft te maken met een aantal factoren. Zo kunnen alleen notarissen, daartoe aangewezen autoriteiten en Wwft-instellingen toegang krijgen tot het register terwijl het UBO-register deels openbaar is. Zo kan eenieder middels het UBO-register de volgende gegevens inzien van de Ultimate Beneficial Owner:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortemaand en -jaar
  • Nationaliteit
  • Woonstaat
  • Aard en omvang van het economische belang

 

Aldus is de privacy bij het CAHR beter gewaarborgd. Voorts dienen de ondernemingen zelf de gegevens voor het UBO-register aan te leveren en zorgvuldig bij te houden, terwijl het CAHR wordt ingevuld en bijgehouden door notarissen op basis van notariële akten.

Conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat het CAHR wellicht deels overlapt met het UBO-register, echter dat deze overlapping niet van zodanige aard is dat het CAHR aan haar doel voorbij gaat. Immers geeft het CAHR inzicht in aspecten waar het UBO-register dit niet biedt, hetgeen in positieve zin kan bijdragen aan bestrijding van financieel-economische criminaliteit.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog? Neem dan contact met ons op! Wij zijn te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.