T +31 53 303 30 00

 

Coronavaccinatie en de AVG

TLC International Law > Arbeidsrecht  > Coronavaccinatie en de AVG

Coronavaccinatie en de AVG

Introductie

Sinds een aantal weken is Nederland begonnen met het vaccineren tegen het coronavirus. Omdat het vaccineren niet verplicht is gesteld zal de werkgever wellicht van zijn werknemer(s) willen weten of zij gevaccineerd zijn. Mag de werkgever dit zomaar aan de werknemer vragen?

Gezondheidsgegevens

Het coronavaccin valt onder de gezondheidsgegevens van de werknemer en is aan te merken als een bijzonder persoonsgegeven, in de zin van artikel 9 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). In beginsel is het verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij de werkgever zich kan beroepen op één van de uitzonderingen.

Uitzonderingen

In een aantal gevallen mag alleen een beroepsbeoefenaar die beroepsgeheim of een geheimhoudingsplicht heeft de gezondheidsgegevens van de werknemers verwerken:

  • Indien het noodzakelijk is voor de re-integratie van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer;
  • Indien wettelijke voorschriften of collectieve arbeidsovereenkomsten voorzien in aanspraken die afhankelijk zijn van iemands gezondheidstoestand;
  • Indien de arbo-arts een medische diagnose over de arbeidsgeschiktheid van de werknemer moet opstellen.


De AVG

Men zal verwachten dat, wanneer de werknemer aan de werkgever uitdrukkelijk toestemming geeft om de bijzondere persoonsgegevens te verwerken, dit voldoende is. Echter levert de loutere toestemming van de werknemer geen juridische grondslag op voor de verwerking van de bijzondere persoonsgegevens zoals hierboven omschreven. Mocht de werkgever na verkrijging van de toestemming toch overgaan tot verwerking van de bijzondere persoonsgegevens, dan loopt hij het risico een sanctie opgelegd te krijgen van de Autoriteit Persoonsgegevens.  De belangrijkste sancties zijn de boete, de last onder dwangsom, het verwerkingsverbod, de berisping en de waarschuwing. De maximale boete bedraagt maximaal € 20.000.000 of 4% van de wereldwijde jaaromzet, mocht dat bedrag hoger uitkomen. De hoogte van de boete verschilt per type overtreding. Daarnaast hangt het ook af van de ernst, omvang en duur van de overtreding.

Conclusie

Een werkgever mag de gegevens over een eventuele vaccinatie niet verwerken, ook niet in het geval dat de werknemer hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Ook het vragen naar en gebruiken van deze informatie is verboden. Deze bijzondere persoonsgegevens mogen alleen gedeeld worden met een beroepsbeoefenaar die een oordeel dient te geven over de arbeidsgeschiktheid van de werknemer of indien sprake is van enige wettelijke aanspraak die afhankelijk is gesteld van de gezondheidstoestand van de werknemer.

Vragen?
Heeft u vragen over deze blog of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Benader dan gerust ons team arbeidsrecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl), mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl) of Justy Nijland (nijland@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.