T +31 53 303 30 00

 

Vakantieplannen met een arbeidsongeschiktheidsstatus: de regels rondom vakantie- en ziektedagen

TLC International Law > Arbeidsrecht  > Vakantieplannen met een arbeidsongeschiktheidsstatus: de regels rondom vakantie- en ziektedagen

Vakantieplannen met een arbeidsongeschiktheidsstatus: de regels rondom vakantie- en ziektedagen

Stelt u zich eens voor: u heeft een mooie rondreis gepland voor aankomende zomermaand juli. Tot grote teleurstelling raakt u in april arbeidsongeschikt en meldt u zich ziek. Echter, uw fysieke toestand staat deze rondreis niet in de weg, maar u bent nog steeds ziekgemeld. Kunt u nu nog op vakantie en zo ja, wat zijn daar dan regels voor? U leest het in deze blog! 

Vakantie toegestaan?

Om als arbeidsongeschikte werknemer op vakantie te mogen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst dient u als werknemer toestemming te verkrijgen van uw werkgever. Daarnaast mag de vakantie geen belemmering zijn voor het herstel. In geval de werkgever daaraan twijfelt, kan hij besluiten om dit te laten beoordelen door een bedrijfsarts. Indien de bedrijfsarts aantoont dat de vakantie het herstel niet in de wegstaat en de werkgever heeft geen andere zwaarwegende bedrijfsbelangen, dan dient uw werkgever de vakantie goed te keuren. Tijdens uw vakantie bent u dan ook vrijgesteld van re-integratieverplichtingen. Dat houdt in dat u zich niet hoeft in te spannen om weer aan het werk te gaan.

Vakantiedagen of ziektedagen?

Vervolgens rijst de vraag of u als werknemer deze vakantie moet opnemen als vakantiedagen. Op grond van artikel 7:638 lid 8 van het Burgerlijk Wetboek gelden de ‘dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer tijdens een vastgestelde vakantie ziek is, niet als vakantie, tenzij in een voorkomend geval de werknemer daarmee instemt.’ Hieruit valt te concluderen dat u als werknemer uw vakantiedagen behoudt, tenzij u vooraf toestemming heeft gegeven dat uw vakantiedagen worden verrekend. Dit is anders wanneer in uw arbeidsovereenkomst of cao een bepaling is opgenomen, waarin is vastgelegd dat vakantie tijdens ziekte moeten worden aangemerkt als vakantiedagen. De bepalingen in cao’s of arbeidsovereenkomsten mogen alleen gelden voor bovenwettelijke vakantiedagen! Voor wettelijke vakantiedagen dient uw werkgever alsnog uw toestemming te hebben.

De wettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen waar u op grond van de wet recht op hebt. Dit aantal is gelijk aan vier keer de arbeidsomvang per week. Dat houdt dus in dat indien u fulltime werkt, u recht heeft op 160 vakantie uren per jaar, ofwel 20 vakantiedagen. Wanneer in uw arbeidsovereenkomst of cao staat opgenomen dat u bijvoorbeeld recht hebt op 25 vakantiedagen per jaar, houdt dat in dat u 5 bovenwettelijke vakantiedagen hebt.

Rechtspraak

In de volgende uitspraak is te lezen dat er strenge eisen zijn voor de werkgever (ECLI:NL:HR:2023:1603). In deze kwestie heeft de werknemer in december 2017 goedkeuring gekregen om van 13 mei tot en met 22 juni 2018 een rondreis te maken door Scandinavië. Helaas raakt de man raakt arbeidsongeschikt en meldt hij zich ziek op 29 januari 2018. Ondanks zijn arbeidsongeschiktheid, wil de werknemer graag de reis maken. De bedrijfsarts en de leidinggevende hebben hier goedkeuring voor gegeven. Vervolgens heeft de werkgever 29 dagen afgeschreven van de vakantiedagen van de werknemer. De werknemer was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter.

De rechter oordeelde dat op grond van artikel 7:638 lid 8 van het Burgerlijk Wetboek de werknemer die vóór of tijdens een goedgekeurde vakantie ziek wordt, zijn vakantiedagen behoudt, tenzij de werknemer toestemming heeft gegeven voor het afschrijven van de vakantiedagen. De leidinggevende en de bedrijfsarts hebben beiden niet uitdrukkelijk toestemming gevraagd of de werknemer het ermee eens was dat zijn reis naar Scandinavië van zijn vakantiedagen werd gehaald. Hierdoor kwam de rechter tot de conclusie dat de vakantiedagen niet mochten worden afgeschreven, gezien de uitdrukkelijke toestemming van de werknemer ontbrak.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Benader dan gerust een van onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn we te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl