T +31 53 303 30 00

 

Verplichte terugverhuizing bij verhuizing van moeder met kinderen zonder enig overleg?

TLC International Law > Familierecht  > Verplichte terugverhuizing bij verhuizing van moeder met kinderen zonder enig overleg?

Verplichte terugverhuizing bij verhuizing van moeder met kinderen zonder enig overleg?

Bij het eindigen van een relatie of huwelijk komt het vaak voor dat één van beiden in een andere woonplaats opnieuw begint. Zonder kinderen is dit geen probleem, maar dit verandert zodra er kinderen bij betrokken zijn. Indien er sprake is van twee ouders met gezag kan de andere ouder niet zonder toestemming verhuizen naar een andere woonplaats, vooral niet als deze op een dergelijk verre afstand ligt dat de andere ouder daarmee beperkt wordt in zijn of haar contact met de kinderen. Hoe oordeelt het Hof over dit soort situaties in de praktijk (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 september 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:8287)?

Casus

De feiten waar het Hof mee te maken had, waren als volgt. De moeder heeft met vader een relatie gehad waaruit twee kinderen zijn geboren. De vader heeft de kinderen erkend en partijen oefenen gezamenlijk het gezag uit. De moeder en vader waren beide woonachtig in de Achterhoek. De moeder is zonder enig overleg en toestemming van de vader in het Noorden van het land gaan wonen.

Voor de vader wordt het op deze wijze onmogelijk om een substantiële rol te spelen in de opvoeding van de kinderen. De vader verzoekt in eerste aanleg, onder andere, dat de vrouw terug dient te verhuizen met de kinderen. De rechtbank gaat hier in mee. De moeder komt vervolgens in hoger beroep en meent dat het niet in het belang is van de kinderen om terug te verhuizen naar de Achterhoek: het gaat goed met hen en zij wonen daar inmiddels anderhalf jaar naar volle tevredenheid. Zij heeft aldaar een rustige basis voor de kinderen bewerkstelligd.

Juridisch kader

Op grond van het bepaalde in artikel 1:253a BW dient het Hof over het verschil van mening over de verhuizing van de moeder met de kinderen naar het Noorden, een zodanige beslissing te nemen als het Hof in het belang van het kind wenselijk voorkomt. Uit vaste jurisprudentie volgt dat, hoezeer het belang van het kind een overweging van de eerste orde dient te zijn bij de te verrichten afweging van belangen, andere belangen zwaarder kunnen wegen.

Overeenkomstig vaste rechtspraak dient het Hof bij de beslissing in een geschil als het onderhavige alle omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen en alle betrokken belangen af te wegen, waaronder:

  • de noodzaak om te verhuizen;
  • de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  • de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
  • de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
  • de rechten van de andere ouder en de minderjarige op onverminderd contact met elkaar in een vertrouwde omgeving;
  • de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
  • de frequentie van het contact tussen de minderjarige en de andere ouder voor en na de verhuizing;
  • de leeftijd van de minderjarige, zijn mening en de mate waarin de minderjarige geworteld is in zijn omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen;
  • de (extra) kosten van de omgang na de verhuizing.

 

Oordeel van het Hof

Het Hof is, conform het advies van de Raad voor de Kinderbescherming, van oordeel dat het in het belang van de kinderen is dat de moeder weer dichterbij de vader gaat wonen. De door de rechtbank in de bestreden beschikking vastgestelde straal van 30 autominuten acht het Hof redelijk en haalbaar. Dat de moeder inmiddels al anderhalf jaar in het noorden van het land woont en daar een in haar optiek rustige situatie heeft gecreëerd staat aan een terugverhuizing niet in de weg. De kinderen gaan terug naar hun vertrouwde omgeving en zijn flexibel genoeg om naar een andere woonplaats en school verhuizen in de Achterhoek.

Daar komt naar het oordeel van het Hof bij dat de moeder de lastige situatie zelf heeft gecreëerd, door zonder noodzaak en overleg helemaal in het noorden van het land te gaan wonen.

Conclusie: de moeder wordt verplicht terug te verhuizen naar de Achterhoek en wel op een afstand van maximaal 30 autominuten van de vader. Om de moeder daartoe daadwerkelijk te bewegen legt het Hof een dwangsom op van € 50,00 per dag voor zolang zij niet aan het bevel tot terugverhuizing voldoet.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere familierechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van familierecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.