T +31 53 303 30 00

 

Vervangende toestemming rechter voor medische behandelingen

TLC International Law > Familierecht  > Vervangende toestemming rechter voor medische behandelingen

Vervangende toestemming rechter voor medische behandelingen

Dient uw kind een medische behandeling te ondergaan, maar is uw ex-partner niet bereikbaar of weigert deze toestemming te geven voor de behandeling? Welke juridische mogelijkheid staat er voor u (en uw kind) open? U leest het in onderstaande blog!

Toestemming ouder

Tot uw kind de leeftijd van 16 jaar bereikt, bent u als ouder verantwoordelijk voor de gezondheid van uw kind. Dat betekent dat u toestemming zal moeten verlenen voor eventuele medische behandelingen die uw kind dient te ondergaan.

Kinderen < 12 jaar
Kinderen jonger dan 12 jaar mogen zelf geen beslissingen maken omtrent medische behandelingen. aar bent u als ouders verantwoordelijk voor. Daarnaast heeft u als ouders recht op informatie over de medische behandeling. Dat houdt in dat u recht heeft op bijvoorbeeld informatie over de voor- en nadelen van de behandeling. Ook uw kind heeft recht op deze informatie.

Kinderen 12-16 jaar
Naast de ouders moeten kinderen van 12 tot 16 jaar ook zelf toestemming geven voor een medische behandeling. In beginsel mag er geen medische behandeling worden uitgevoerd wanneer er geen toestemming is gegeven door uw kind. Een uitzondering hierop kan worden gemaakt wanneer uw kind niet in staat is tot redelijke waardering van zijn belangen. In dat geval is alleen de toestemming van u als ouders nodig. Verder mag uw kind wel zelfstandig beslissen over handelingen die algemeen gebruikelijk zijn zoals het bezoeken van de tandarts of huisarts.

Kinderen 16 >
Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf beslissingen maken omtrent medische behandelingen. Daarnaast heeft uw kind zelfstandig recht op informatie over de medische behandeling. Als ouder heeft u alleen recht op informatie wanneer uw kind daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Vervangende toestemming

Wanneer er een geschil optreedt omtrent de gezamenlijke uitoefening van het gezag, kan deze op verzoek van (een van) de ouders worden voorgelegd aan de rechtbank. De rechter neemt in dat geval een beslissing die hij in het belang van uw kind wenselijk acht. Dit is vastgelegd in artikel 1:253a van het Burgerlijk Wetboek. De rechter zal in overweging nemen of de medische behandeling noodzakelijk is om ernstig gevaar voor de gezondheid van uw kind af te wenden.

Indien u vervangende toestemming bij de rechter wilt aanvragen, dient u een verzoek in te dienen bij de rechtbank. De procedure verloopt over het algemeen als volgt:

  1. Verzoekschrift
  2. Verweerschrift
  3. Zitting
  4. Uitspraak
  5. (Eventueel in hoger beroep)

 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 1 oktober 2020[1]

In bovengenoemde zaak wordt het ouderlijk gezag uitgevoerd door de ouders van het kind. De vader weigert toestemming te verlenen voor de medische behandeling die het kind van tien jaar oud dient te ondergaan. De vader voert onder andere aan dat hij niet betrokken is geweest bij de besluitvorming hierover. Er zou bovendien onvoldoende feitelijke onderbouwing voor de noodzaak van medisch handelen zijn.

Het hof is van oordeel dat de medische behandeling, inhoudende een onderzoek door de Mutsaersstichting, het minste is dat er voor het kind dient te gebeuren. Het kind heeft namelijk dermate ernstige problemen dat het noodzakelijk is dat die in kaart worden gebracht, waarna passende hulp kan worden ingezet. Daarnaast geeft het kind zelf aan graag hulp te willen.

Indien nodig kan de Mutsaersstichting na onderzoek een behandelplan opstellen. Het hof acht het onderzoek met een eventueel daarop volgende behandeling noodzakelijk om ernstig gevaar voor de gezondheid van het kind af te wenden. Het hof is het dan ook eens met de beslissing van de rechtbank om vervangende toestemming te verlenen.

Heeft u vragen over deze blog of andere familierechtelijke kwesties? Benader dan gerust een van onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn we te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl

[1] ECLI:NL:GHSHE:2020:3023