T +31 53 303 30 00

 

SERIE: De vaststellingsovereenkomst in detail besproken, deel I

TLC International Law > Arbeidsrecht  > SERIE: De vaststellingsovereenkomst in detail besproken, deel I

SERIE: De vaststellingsovereenkomst in detail besproken, deel I

 

Introductie

Mede door de huidige Covid19-crisis vallen er op dit moment veel ontslagen. Veel van de arbeidsovereenkomsten worden door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst beëindigd. De komende periode zullen wij gedetailleerd in gaan op alle verschillende onderdelen van een vaststellingsovereenkomst, waarbij elke week een ander aspect in een blog zal worden uitgelicht. Gedetailleerd in gaan op een onderwerp kan echter niet zonder eerst de (juridische) basis van de vaststellingsovereenkomst an sich nader te bekijken. Deze blog staat dan ook in het teken van een algemene bespreking van de vaststellingsovereenkomst.

De vaststellingsovereenkomst vs. de beëindigingsovereenkomst

In de praktijk zien wij dat de termen ‘vaststellingsovereenkomst’ en ‘’ beëindigingsovereenkomst’ vaak door elkaar gebruikt worden, maar voor partijen hetzelfde lijken betekenen: de overeenkomst waarin de ontslagvoorwaarden zijn opgenomen.

Juridisch bezien is een beëindigingsovereenkomst een onbenoemde overeenkomst: een overeenkomst die niet specifiek in de wet genoemd en geregeld wordt. Dit betekent dat er geen speciale regels gelden en dat partijen vrij zijn om hierin afspraken te maken. Naast onbenoemde overeenkomsten bestaan er ook benoemde overeenkomsten: overeenkomsten die specifiek in de wet benoemd worden en bijvoorbeeld eigen bijzondere rechtsregels en/of voorwaarden kennen. De vaststellingsovereenkomst kent een wettelijke basis en is derhalve een benoemde overeenkomst. De voorkeur geniet dan ook om de vaststellingsovereenkomst als zodanig te omschrijven en niet aan te merken als een beëindigingsovereenkomst. Het verschil is overigens miniem. De gedachte erachter is dat specifieke regels rondom de vaststellingsovereenkomst bepalen dat de afspraken die partijen maken zelfs geldig zijn als deze in strijd blijken met dwingendrechtelijke bepalingen. De afspraken in een vaststellingsovereenkomst zijn dus niet of alleen in uitzonderlijke gevallen nog aan te tasten. Vanuit die gedachte wordt voorkeur gegeven aan de benaming ‘vaststellingsovereenkomst’.

De vaststellingsovereenkomst

De juridische basis van de vaststellingsovereenkomst ligt in artikel 7:900 BW, waarin het volgende is bepaald: ”Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, zich jegens elkaar aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken.” De vaststellingsovereenkomst is derhalve een overeenkomst waarmee wordt beoogd een onzekerheid of geschil te voorkomen dan wel te beëindigen. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst leent zich dus bijzonder goed voor een vaststellingsovereenkomst.

Voordelen

Voor de werknemer is het grootste voordeel dat hij niet zelf ontslag hoeft te nemen en dus aanspraak kan maken op een WW-uitkering. Tevens kan de werknemer onderhandelen met zijn werkgever over de ontslagvoorwaarden. De werkgever hoeft bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst geen ontslagprocedure te starten, zodat dit het proces versnelt van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Tevens zijn de kosten ,ten opzichte van het voeren van een ontslagprocedure, lager.

Wat staat er in?

Onderwerpen in een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsverhouding zijn onder meer:

  • De reden van beëindiging;
  • De datum van indiensttreding;
  • Eventuele vrijstelling van werkzaamheden;
  • De ontslagvergoeding;
  • Andere bedingen die volgen uit de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst;
  • Een bedenktermijn;
  • Eventuele vergoeding van juridische kosten;
  • Het verlenen van finale kwijting.

Deze onderwerpen zullen in deze serie nader gedetailleerd worden besproken. Houd onze website en Socials dan ook in de gaten! Volgende week zullen we de beëindigingsgrond nader bestuderen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog? Een vaststellingsovereenkomst ontvangen of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Benader dan gerust ons team arbeidsrecht: Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl),  Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl) of Justy Nijland (nijland@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.